Lidköping

Bostadspolitiskt program

uppdaterat i januari 2019.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och vår trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder. Lidköping vill växa till 45 000 invånare år 2030. Det är 5 800 fler än idag. En sådan ökning kräver 2 900 nya bostäder.

Kommunens vill locka med ett varierat boende vad gäller storlek, upplåtelseform och läge. En helt ny stadsdel, Hamnstaden, ska byggas med 1 000 lägenheter i olika upplåtelseformer. En första etapp om 270 - 300 lägenheter med byggstart 2020 och inflyttning under 2022 planeras i området kring småbåtshamnen. Efter att reningsverket är rivet kan ytterligare 270 – 300 lägenheter byggas på den ytan.

Det allmännyttiga bolaget AB Bostäder planerar idag för fler hyresrätter, bland annat genom att förtäta och bygga på lediga tomter i centrala Lidköping. Sedan tidigare är AB Bostäder delaktig i Hamnstadsprojektet. Där är det tänkt att de skall bygga ca 250 lägenheter under 15 års tid.

Lidköping har idag brist på hyresrätter. Det påverkar ungas möjlighet att flytta hemifrån, möjligheten för äldre och inflyttare att hitta hyreslägenhet och bidrar till trångboddhet i stora familjer. Frågan är om AB Bostäders andel av Hamnstaden och övriga tillskott ger tillräckligt med hyresrätter för att avhjälpa bristen samtidigt som man ska bygga för en ökande befolkning?

Bostadsförsörjningsprogrammet 2016 - 2019 och den kommande översiktsplanen är viktiga underlag för att bygga bort bristen på hyresrätter.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

1. Kommunen bör se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande i bolaget. Vinster och värden som skapas bör stanna i företaget för att användas till utveckling.

2. Skriv in i nya exploateringsavtal att exploatören ska förbinda sig att bygga en viss del bostäder med hyresrätt eftersom det råder brist på lägenheter med den upplåtelseformen.

3. Kommunen bör se till att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringsavtalskostnader gynnar nyproduktion av lägenheter med hyror som alla kan betala.

4. När kommunala bostadsfastigheter renoveras är det viktigt att tidigt involvera de boende i allt från inflytande över nivån på renoveringen till upplägget av finansiering.

5. Taxor och avgifter är en betydande del av bostadskostnaden. Kommunen och dess bolag bör även i fortsättningen arbeta för att behålla den relativt sett låga taxenivå som Lidköping har.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7   
461 21 Trollhättan