Hjo

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat dec 2017.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram kommer kommunens invånarantal att öka fram till 2025, följt av ett ökat bostadsbehov med 185 bostäder.

Kommunens arbete med sin bostadsförsörjningsplan ska präglas av öppenhet och samråd med sikte på att planen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i bra bostäder. Omkring 60 nya bostäder håller i nuläget på att slutföras.

Kommunen har också köpt mark för bostadsbyggande och 300 bostäder ryms inom ramen för pågående planarbete. Hyresgäst­föreningen ser flera motiv till ett fortsatt bostadsbyggande. Det handlar om unga vuxnas möjlighet att flytta hemifrån, om äldres möjligheter till ett boende med god tillgänglighet när man vill sälja sin villa. I nuläget råder det brist på lägenheter för ungdomar, ensamkommande och svaga grupper på bostadsmarknaden. År 2016 bodde över 100 ungdomar över 25 år kvar i föräldrahemmet. För denna grupp är hyresrätter många gånger enda alternativet.

Arbetsmarknaden präglas av att många invånare pendlar ut från kommunen vilket gör det angeläget att kunna erbjuda bostäder som gör det attraktivt att bo kvar. Hjo saknar ett kommunalt bostadsbolag och därmed ett viktigt verktyg för kommuner att använda för att uppfylla sitt ansvar för bostadsförsörjningen.

Bostadsmarknaden för hyresrätter i Hjo präglas av en dominerande privat aktör som kommunen inte kan styra politiskt. Förhållandet påverkar också bostadspolitiken i samband med renovering och upprustning. De boende har inte samma möjligheter till inflytande som gäller i allmännyttiga bolag. Det ökar risken för kraftiga hyreshöjningar.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Låta bostadspolitiken präglas av öppenhet och samråd.

2. Ha en tydlig dialog med de fastighetsbolag som verkar i kommunen och samtidigt verka för att uppnå ökad konkurrens, till exempel genom en aktiv markanvisning.

3. Hålla uppe en god tillgång på byggbar mark för olika former av byggande. Det är viktigt att det är en god balans på tillgång och efterfrågan av bostäder.

4. Verka för att kommunala taxor även i fortsättningen hålls på en acceptabel nivå.

5. Verka för en bra kollektivtrafik för såväl pendling till arbete, utbildningar och service som nöjesresor.

6. Ett hem är inte bara en plats att sova på. Det är en mycket viktig del av hela livet. Då vill vi att det ska vara enkelt att ta sig till och från hemmet. Det ska fungera med handel, skolor och kommunikationer. Det ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig. Detta måste gälla hela kommunen.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Skaraborg 
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde