Herrljunga

Bostadspolitiska program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder.

Visionen för Herrljunga är att öka antalet invånare till 10 000 år 2020 genom att stimulera ökad inflyttning och kvarboende, framför allt för hushåll med barn. För den gruppen finns det byggklara tomter och småhus att köpa. Däremot har man brist på hyresrätter för familjer.

Men Herrljunga saknar också bostäder för unga och för äldre som vill lämna sitt småhus. Man ser att det är svårt för ungdomar att hyra nybyggda lägenheter med höga hyror. Äldre har på motsvarande sätt svårt att förlika sig med hög hyra efter att ha bott billigt i småhus. Ändå är det nödvändigt att det byggs nytt och det finns färdiga planer för hyreshus i centralorten.

Kommunen vill vitalisera bostadsmarknaden, bland annat genom att använda sitt direkta ägarinflytande över Herrljungabostäder. Man anger flera lägen där det redan finns färdiga detaljplaner. Samtidigt vill man sprida byggandet för att äldre ska kunna bo kvar i sin kommundel vilket kan frigöra villor för barnfamiljer.

Kommunledningen lyfter fram Herrljungas centrala läge och goda möjligheter till arbetspendling och vill locka nya invånare med högt ställda krav på utformningen av nya bostäder och med god service.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

1. Kommunen bör se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande. De vinster och värden som skapas bör stanna i bolaget för att medverka till dess utveckling.

2. Kommunen bör använda det egna bostadsbolaget för att bygga de bostäder som man ser behövs. Viktigt är det att det finns en planering för integration vad gäller betalningsförmåga, sociala aspekter och etnicitet. För utveckling av hela kommunen är det angeläget att det planeras för bostäder även i ytterområdena.

3. När man bygger nytt bör man blanda upplåtelseformer och skapa mötesplatser till exempel genom placeringen av förskolor, skolor och annan kommunal service. Vi föreslår också att man använder konceptet "Herbo villan" där det planeras villabebyggelse. Ett annat sätt för att hålla nere kostnadsnivån vid nybyggnation, är att använda SABO:s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) koncept "Kombohus".

4. När det kommunala bostadsbolagets fastigheter renoveras är det viktigt att tidigt involvera de boende för att gemensamt hålla nere kostnaderna så att hyresgästerna kan bo kvar. Det kan handla om allt från inflytande över nivån på renoveringen till upplägget av finansiering.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7 
461 21 Trollhättan