Essunga

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Essunga kommun har ambitionen att växa befolkningsmässigt och man vill även att nya företag ska etablera sig i kommunen. Idag råder det brist på bostäder, särskilt i centralorten. För att vända utvecklingen krävs en kraftig nyproduktion av bostäder, särskilt av hyresrätter. Dels för att unga och äldre ska ha möjlighet att flytta inom kommunen, men även för att en brist på bostäder gör det mindre attraktivt för nya företag att etablera sig.

I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning framhålls generationsväxling och kvarboende som särskilt önskvärt att uppnå. Det ställer krav på ett utbud som tillmötesgår dessa behov. Hyresrätter är särskilt viktigt för att möjligöra att alla människor oavsett livssituation ska få tillgång till ett bra hem. Kommunen behöver rikta fokus på produktion av prisvärda bostäder som även unga har råd med, en aktiv markpolitik samt använda Essunga Bostäder som ett aktivt verktyg för en generell bostadspolitik i Essunga.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

1. Prioritera byggandet
Kommunpolitikerna kan genom sitt agerande och sina prioriteringar styra utvecklingen och se till att kommunen har möjlighet att växa. För att nya invånare ska kunna ta jobb i kommunen och för att unga som flyttar hemifrån ska kunna bo kvar är det av särskilt stor vikt att det finns ett tillräckligt utbud av hyresrätter som många kan efterfråga. På sikt är det en överlevnadsfråga.

2. Följ upp riktlinjerna för bostadsförsörjning
Ansvaret för bostadsförsörjningen ligger hos kommunen. För att kunna planera bostadsförsörjningen och arbeta långsiktigt behöver kommunen arbeta aktivt med befintliga riktlinjer för bostadsförsörjning med löpande uppföljningar och vid behov revideringar.

3. Använd Essungabostäder
Allmännyttan ett av kommunens viktigaste verktyg för att se till att det byggs bostäder som många har råd med. Genom ägardirektivet kan kommunen klargöra vad man vill med bolaget, vilken nytta det ska tillföra, samt även sätta ekonomiska spelregler som gynnar nyproduktion.

4. Taxor och avgifter
Kommunala taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av den totala hyresnivån. Det är en väsentlig del av boendekostnaden och därför av vikt att de hålls på en låg nivå.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst  
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7  
461 21 Trollhättan