Borås

Bostadspolitiskt program

Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar 

Borås har över 110 000 invånare och staden väntas växa med ytterligare 30 000. För det behövs 15 000 nya bostäder. En medelålder under riksgenomsnittet och en befolkning där 30 procent är födda utomlands, eller har föräldrar som är det, är faktorer som ställer stora krav på vad och hur man bygger.

Den nya Översiktsplanen är grunden för den fortsatta planeringen. Där satsas på att utveckla fem kärnorter. Det innebär förtätning och nybyggnation i centrala delar av staden men samtidigt också nya bostäder i de fyra orterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.

När nya bostäder planeras ska inriktningen vara en tredjedel vardera för hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag är andelen bostadsrätter lägre i de mindre orterna där småhus istället dominerar.

Översiktsplanen föreslår också nya stråk för vägar och områden för verksamhet. Nya vägar ska underlätta den stora arbetspendlingen. Dessutom behövs nya vägar för att knyta samman stadsdelar i Borås bättre.

Brist på beslut om nya järnvägsspår har stoppat upp planeringen av nya bostäder. Men betydelsen av nya spår är inte isolerad till Borås. Snabbtåg från Malmö till Stockholm, utan motsvarande förbättring för Göteborg/Västsverige, är en klar nackdel för hela vår region. En ny Götalandsbana är också viktig, alldeles oavsett snabbtåg Göteborg-Stockholm.

Sammantaget ställer detta stora krav på politisk ledning av bostadsbyggandet.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

1. Uppdatera och förnya riktlinjerna för bostadsbyggandet. Skriv in klara anvisningar i riktlinjerna om en planering för integration.

2. Bygg en hållbar stad – ekonomiskt, socialt och ekologiskt – genom att:

  • använda en aktiv markanvisning för att aktivera fler aktörer att bygga hyresrätter, att hålla ner byggkostnader via exploateringsavtal med krav på ansträngningar för att bygga med lägre hyror och att avsluta markköp först när ett projekt är klart.

  • fullfölja beslutet om jämn fördelning av upplåtelseformer, att bygga trygga stadsdelar med kollektivtrafik, mötesplatser, butiker, förskola, skola och annan kommunal service.

  • uppmuntra till byggande med mer hållbara material, till att bygga energisnålt, med laddstationer för elbilar och elcyklar, att medverka till förutsättningar för en effektiv sopsortering.

3. Använd de kommunala bostadsbolagen för att uppfylla stadens ansvar för bostadsförsörjningen. Låt dem verka i allmännyttigt syfte och enligt marknadsmässiga principer. Avstå fler försäljningar och komplettera med aktieägartillskott. Se över krav på avkastning, soliditet och borgensavgift. Ge dem ägardirektiv som gynnar nyproduktion.
 


Kontakt
Hyresgäst­föreningen Sjuhärad
sjuharad@hyresgastforeningen.se   
Tredje Villagatan 13  
504 53 Borås