Bollebygd

Bostadspolitiskt program

Uppdaterad januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bollebygd är en kommun som växer i antal invånare. Bakom ökningen ligger nästan enbart en stor inflyttning från andra kommuner i Västra Götalands län. Tidigare var målsättningen att öka från drygt 9 000 idag till 10 000 invånare 2025. Nu ligger visionen på 12 000.

För att klara befolkningsökningen behöver det byggas 120 bostäder per år i tio år. Med beslutade och närmast planerade tillskott når man inte det målet. Med undantag för prognosen år 2020 är det först mot slutet av tioårsperioden man bygger tillräckligt. Det betyder att det inte kommer att byggas nog de första åren.

En stor del av de som arbetar pendlar mot Göteborg, Borås eller Alingsås. Hålls inte takten uppe i bostadsbyggandet kan inflyttningen utebli och pendlare välja att flytta.

Dagens bostäder är till tre fjärdedelar ägda småhus. Med ett mer varierat bostadsbestånd finns möjlighet att uppnå rotation på bostadsmarknaden och mer dynamiska flyttkedjor.

Hyresgäst­föreningen ser positivt på att kommunen under 2017 tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram. Dessutom finns nu färdiga detaljplaner som gör att den kommunala bostadsstiftelsen Bollebo kan bygga nya hyresrätter. Till det medverkar också att kommunen köpt mark som kan bebyggas.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna som Bollebygd står inför föreslår Hyresgäst­föreningen:

1. Se till att den kommunala bostadsstiftelsen Bollebo kan fullfölja det bostadsbyggande som nya detaljplaner och markförvärv skapat förutsättningar för. Till exempel genom att se över borgensavgiften så att det blir möjligt för stiftelsen att vara ett verktyg för kommunens bostadsförsörjning.

2. Fullfölj pågående detaljplaneläggning och öppna för exploateringsavtal så att det kan byggas hyresrätter även i de mindre tätorterna.

3. Planera för en blandning av upplåtelseformer i de nya områden som Bostadsförsörjningsplanen innehåller.

4. Slutför arbetet med en ny översiktsplan och en fördjupning av översiktsplanen för Bollebygds tätort och stationsområdet.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Sjuhärad
sjuharad@hyresgastforeningen.se   
Tredje Villagatan 13
504 53 Borås