Åmål

Bostadspolitiskt program

Uppdaterad 2018, januari.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

I översiktsplan 2013 konstaterades att befolkningen förväntades minska till totalt 11 860 invånare år 2015. Trenden för Åmåls befolkningsutveckling hade då under ett antal år pekat nedåt. Nu har denna vänt uppåt. Folkmängden uppmättes 2016-12-31 till 12 801 personer. Medelåldern har under denna tid minskat från 45,5 år (2013) till 44,5 år (2016).

Befolkningsutvecklingen och cirka 1 000 personer i bostadskö hos det kommunala bostadsbolagets ÅKAB, ställer krav att bostadsbyggande kommer igång. Det gäller att få fart på såväl ÅKAB, som privata aktörer. Det har kommit fram nya byggmetoder som möjliggör att bygga billigare, exempelvis SABOs Kombohus, Nya byggmetoder gör det möjligt att bygga billigare och det finns statliga investeringsstimulanser som kan utnyttjas. Ge det kommunala bostadsbolaget i uppdrag att utnyttja detta. Ge också de privata aktörer som vill bygga hyresbostäder möjlighet till att bygga genom markanvisningsavtal vid försäljning av mark.

Enligt översiktsplan 2013 finns det byggklar mark för flerbostadshus, bland annat cirka 200 i området Måkeberg. Arbetet med att ta fram detaljplaner måste fortsätta för att inte bristen på planer ska bli en "propp" i utvecklingen.

Precis som övriga Dalsland, kämpar Åmål med att skapa arbetstillfällen. Med en arbetslöshet på 14,2% (sjätte högsta i Sverige 2016, enligt SCB) måste energi läggas på att skapa arbetstillfällen. För att företag ska vilja etablera sig krävs arbetskraft och bostäder där människor kan bo. Det behövs också mindre hyreslägenheter för yngre som vill bo kvar i kommunen. Finns det bostäder så finns det arbetskraft som kan locka företag att etablera sig.

De lägenheter som redan är byggda måste också underhållas. De renoveringar som görs får inte bli så dyra att de tvingar bort befintliga hyresgäster. Hyresgästerna bör därför engageras redan på planeringsstadiet för att säkerställa att deras önskemål och behov tillgodoses. Det skapar också större förståelse för de eventuella hyreshöjningar som kan ske efter att renoveringen är genomförd.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen:

  1. Ta fram mer byggklar mark. Kommunen behöver både detaljplanerad mark som är färdig att bebyggas och tydliga mark- och exploateringsavtal. Det går att se till så att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringsavtalskostnader gynnar nyproduktion, även för privata aktörer.

  2. Kommunen behöver låta ÅKAB bygga bostäder för att kapa bostadskön, speciellt för unga som vill bo kvar i Åmål.

  3. Vid omfattande renoveringar bör hyresgästerna involveras tidigt i processen så att kostnaderna kan hållas nere och att renoveringen motsvarar det som hyresgästerna efterfrågar.

  4. Arbetet med Riktlinjer för bostadsförsörjningen måste påskyndas.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen BohusVänerDal
Bohusvanerdal@hyresgastforeningen.se
Fjällvägen 24
451 53 Uddevalla