Alingsås

Bostadspolitiskt program

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Alingsås är en tillväxtkommun och befolkningen förväntas att fortsatt öka, främst genom inflyttning. Samtidigt råder idag bostadsbrist i Alingsås kommun, framförallt saknas det hyresrätter. Bristen på hyresrätter gör det särskilt svårt för unga och andra som inte har möjlighet att köpa en bostad. Det är också svårt för människor som idag bor på en annan ort att tacka ja till ett arbete i kommunen.

Det finns ett politiskt mål om 500 hyresrätter under mandatperioden 2015-2018. Trots detta tog kommunstyrelsen under våren 2016 beslut om ett nytt ägardirektiv för Alingsåshem som bland annat innebär ett höjt soliditetskrav (långsiktig betalningsförmåga). Det innebär att det nu har blivit svårare för Alingsåshem att lösa finansieringen av nya bostäder. I en situation med brist på hyresrätter måste kommunen ta ansvar och underlätta för allmännyttan att bygga för det bostadsbehov som finns.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen:

  • Behåll och utveckla Alingsåshem. Allmännyttan kan förvalta fastigheter på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen genom att erbjuda lägenheter som många har råd med. Men då måste kommunen ställa rimliga soliditetskrav som gynnar fortsatt förvaltning och nyproduktion. De vinster och värden som skapas bör stanna i bolagen för att medverka till dess utveckling.

  • Håll nere kostnaderna vid nyproduktion. Kommunen bör se till så att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringskostnader gynnar nyproduktion med hyror som alla kan betala.

  • Boinflytande vid renoveringar. När allmännyttans fastigheter renoveras är det viktigt att tidigt involvera de boende i allt från inflytande över nivån på renoveringen till upplägget av finansieringen.

  • Håll taxor och avgifter på en fortsatt låg nivå. Taxor och avgifter är en betydande del av boendekostnaden, i genomsnitt ungefär en tredjedel av boendekostnaden. Kommunen och dess bolag bör även i fortsättningen arbeta för att behålla den relativt sett låga taxenivån som Alingsås har.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7  
461 21 Trollhättan