Jönköping

Bostadspolitiskt program

Våra förslag

Bostadspolitikens ambition måste vara att bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden, skapa goda uppväxtvillkor, hållbarhet och rimliga hyror. Istället för detta är det andrahands­uthyrning och olika varianter av inneboende som lanseras som den politiska lösningen på hundratusentals människors bostadsproblem. Ombildningar till bostadsrätter, införandet av ägarlägenheter och andelsägar­lägenheter har minskat antalet hyresrätter i ett läge där efterfrågan är stor och bostadsbristen slår hårt mot alla grupper.
Hälften av landets kommuner har bostadsbrist, så även Jönköping. Tillväxten hotas och bristen på bostäder slår både mot dem som har tillfälliga jobb och sämre ekonomiska förutsättningar och mot dem som har fasta jobb och goda ekonomiska villkor. De bostadssökande får själva kryssa sig fram och söka de nödlösningar som finns.

Nu bygger vi för dem som kan betala men vi månar inte om att samhället ska hänga ihop. Segregationen i alla dess dimensioner ökar. Skillnader i inkomst, hälsa, utbildning och allt annat som skiljer oss människor åt kommer att synas allra tydligast i hur vi bor och var vi bor. Att vara hänvisad till de sämsta bostadsförhållandena och de sämsta förutsättningarna i ett läge där man behöver det bästa rimmar illa med de ambitioner samhället säger sig ha.

För att möta detta på kommunalnivå krävs en vilja och ambition att skapa de nödvändiga förutsättningarna.

För att lösa Jönköpings kommuns bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgäst­föreningen att:

  1. Inrätta en kommunal bostadsförmedling. Hyresgäst­föreningen tycker inte att människor ska vara beroende av varken kontakter eller kontanter för att ha möjlighet att få en bostad. Fördelningen av hyresrätter ska ske efter objektiva, öppna principer i en offentlig bostadskö. På så sätt minskar risken för diskriminering, och det blir enkelt för den som söker bostad att förutse när den kommer att få en bostad. Enligt Bostadsförsörjningslagen ska en kommun vara skyldig att anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. Hyresgäst­föreningen tycker att Jönköping ska inrätta en kommunal bostadsförmedlingar för att säkerställa bostadsförsörjningen.
  2. De allmännyttiga bostadsbolagen är kommunens viktigaste verktyg för att leva upp till sitt lagstadgade ansvar för bostadsförsörjningen. Genom det kan kommunen påverka omfattning och inriktning på det lokala bostadsbyggandet. De allmännyttiga bostadsbolagen ska användas för att se till att alla medborgare i kommunen kan erbjudas bra bostäder. Det ska göras för att bidra till en långsiktigt hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling – inte för att generera vinst till kommunen.
  3. Planera bostadsförsörjningen långsiktigt. Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen. Det betyder att de enligt lag har ansvar för att planera för att det ska finnas bostäder för alla invånare i kommunen. Grundläggande för att bostadsbyggandet ska kunna komma igång är att det finns en effektiv plan- och byggprocess. Kommunen måste ha detaljplanerad mark som är färdig att bebyggas. De måste också ha tydliga mark- och exploateringsavtal. Kommunen bör se till så att markpriser, anslutningsavgifter, planavgifter och exploateringsavtalskostnader gynnar nyproduktion. En annan viktig fråga är tilldelningen av mark till aktörerna inom byggsektorn. Även små byggherrar måste ges möjlighet att bygga på attraktiv mark. Det är nödvändigt för att öka konkurrensen och på sikt pressa priserna. Därför måste kommunen skapa möjlighet att bryta stora markuppköp för att minska risken för oligopol och därmed öka möjligheterna till konkurrens.

Hur vi tänker

Bostadsbristen är ett av de mest akuta problemen idag, det får stora negativa konsekvenser för hela samhället. Krafttag för att öka byggandet krävs på alla nivåer idag. Inrättandet av en bostadsförmedling i Jönköping skulle ge en tydlig bild av hur läget ser ut gällande behovet av nya hyresrätter. Ett ovärderligt verktyg både för hyresgäster att hitta bostäder, men också för politiker och företag att se hur behovet av nya bostäder ser ut.


Kontakt

E-post: sydost@hyresgastforeningen.se 
Hyresgäst­föreningens centrala växel: 0771-443 443