Söderhamn

Bostadspolitiskt program

Attraktivare boende till rimliga kostnader

En långvarig befolkningsminskning i Söderhamns kommun håller på att vända, främst tack vare positiva inflyttningssiffror, och behovet av mindre hyresbostäder till rimliga hyror är stort och kommer troligen att öka. En god tillgång på hyresrätter med god standard och överkomliga hyror kan vara ett bra sätt för Söderhamns kommun att ytterligare öka inflyttningen. Hyresgäst­föreningen vill göra det enklare för folk att flytta till Söderhamn genom att verka för att det framförallt byggs fler mindre hyresrätter med rimliga hyror centralt i Söderhamn.

Planera för boende till en rimlig kostnad

Vi i Hyresgäst­föreningen Söderhamn vill att kommunens politiker snarast ger i uppdrag till sin förvaltning att se över kommunens översiktsplan från 2006. Likaså behöver bostadsförsörjningsprogrammet förnyas i ljuset av att det nu faktiskt råder bostadsbrist i centrala Söderhamn. Detta arbete ska inte förhindra arbetet med Centrumprojektet där vi förutsätter att bostadsbyggande centralt i Söderhamn kommer att få stort utrymme. Samtidigt är det viktigt att kommunen och Faxeholmen, eller andra byggherrar, strävar efter att hålla hyrorna på en nivå som gör lägenheterna tillgängliga för alla Söderhamnsbor.

Konceptet med Kombohus, som utvecklats av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) kan vara en framkomlig väg, att utlysa arkitekttävlingar med krav på maxkostnader en annan. Hyresgästernas boendekostnad påverkas i relativt stor utsträckning av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa på rimliga nivåer kan kommunen bidra till ett prisvärt och mer attraktivt boende i Söderhamn. Ett bra steg i denna riktning var att avstå från att höja avgifterna för VA och avfall mellan 2012 och 2013. Trots kostnadsökningar för el och fjärrvärme under samma tidsperiod är situationen rimlig för Söderhamnsborna när det gäller taxor och avgifter. För att undvika höga hyreshöjningar bör Söderhamns kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter.

Hyresrätter missgynnas av rot-avdragen

Insatser behövs för att renoveringarna av miljonprogrammen ska bli billigare. Höga hyror i nyrenoverade bostäder bidrar till ökad segregation. För hyresrätter ökar kostnaden för renoveringsarbeten av att det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra ROT-avdrag för hyresfastigheter. Så tyvärr fördyras Faxeholmens insatser av att det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra ROTavdrag för hyresfastigheter.

Söderhamnsbor som äger sitt boende har bara under 2013 gjort ROTavdrag för 25 miljoner kronor och de senaste fyra åren för drygt 120 miljoner kronor. Boende i hyresrätter har inte fått en enda krona i stöd för motsvarande arbeten. Vi i Hyresgäst­föreningen förväntar oss att politiker från Söderhamn lyfter fram behovet av ROT-avdrag även för boende i hyresrätt när de verkar inom rikspolitiken.

Boinflytande fungerar väl

Boinflytandearbetet som ger alla hyresgäster möjlighet att påverka sitt boende fungerar väl mellan Hyresgäst­föreningen och Faxeholmen. För Hyresgäst­föreningen är också trygghetsfrågorna viktiga. Redan idag görs ett viktigt arbete av lokala hyresgäst­föreningar för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden. Bättre utemiljöer och säkrare trafiklösningar bidrar till ett attraktivare boende. Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer.

Hyresgäst­föreningen i Söderhamn kräver

Hyresgäst­föreningen i Söderhamn kräver av kommunen att de för en aktiv bostadspolitik som gynnar nuvarande och tillkommande Söderhamnsbor. Vi vill särskilt lyfta fram tre åtgärder:

  • Söderhamns kommun ska använda sitt inflytande över bostadspolitiken - styr mot mindre lägenheter och rimliga hyror vid nybyggnation.
  • Kommunen bör snarast sätta igång arbetet med att ta fram planer för bostadsbyggande i centrala Söderhamn.
  • Politiker från Söderhamn ska inom rikspolitiken verka för att ROT-avdrag införs även för hyresfastigheter.