Hudiksvall

Bostadspolitiskt program

Nya bostäder med rimliga hyror

Invånarantalet i Hudiksvalls kommun är ganska stabilt. Trots det så upplever Hudiksvall sedan ett par år brist på bostäder i hela kommunen och inte minst i Hudiksvalls tätort.  Hyresgäst­föreningen i Hudiksvall tycker det är bra att Hudiksvalls kommun planerar för nya hyresrätter men vi vill samtidigt att kommunen strävar efter att hålla hyresnivån på en nivå som gör nya lägenheter tillgängliga för merparten av Hudiksvallsborna. Bland annat därför är dags att uppdatera både kommunens översiktsplan från 2008 och programmet för bostadsförsörjning som gick ut 2012. Det arbetet kan med fördel göras gemensamt. Hyresgäst­föreningen vill göra det enklare för folk att flytta till Hudiksvall genom att verka för att det ska byggas fler hyresrätter med rimliga hyror.

Boinflytande - viktigt för individ och samhälle

För Hyresgäst­föreningen i Hudiksvall är de boendes lagliga rätt till inflytande över boendet viktigt. Boinflytande behövs för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden. Vi vet också att boinflytande har positiva effekter för tryggheten i områden.

Från Hyresgäst­föreningens sida vill vi gärna utveckla och fördjupa samarbetet med Hudiksvallsbostäder. Vi har ett bra samarbete men de resurser som satsas från Hudiksvallsbostäder är inte av en omfattning som tillåter så många projekt att bli verklighet. Vi vill gärna få till stånd en bättre framförhållning när det gäller olika insatser. En bättre planering skulle troligen hushålla bättre med både Hudiksvallsbostäders och Hyresgäst­föreningens resurser. Och tydligare visa hur vi omhändertar hyresgästernas rätt till inflytande över sitt boende.

Det är också vår välgrundade uppfattning att Hudiksvallsbostäder på längre sikt sparar pengar genom den ökade trivsel, och därmed minskad skadegörelse, som ett väl fungerande arbete med boinflytande ger.  Vi vet som sagt att hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till ökad trygghet och trivsel i bostadsområdena. Men vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer. Hyresgäst­föreningens gedigna erfarenhet av att arbeta med boinflytande, och en tradition av öppenhet och insyn, gör att vi tror att det skulle gynna alla hyresgäster om Hudiksvallsbostäder utökade sitt samarbete med Hyresgäst­föreningen.

För Hyresgästförningen är också boinflytandefrågan i privatägda hyresfastigheter viktig och vi ser gärna ett ökat samarbete mellan Hyresgäst­föreningen och privata fastighetsägare. Här är traditionen av samarbete inte lika stor trots att frågan är lika relevant.

Det går att bygga nytt till rimliga kostnader

Nya hyresbostäder är under uppförande i hamnen. Att bygga dyra hyreslägenheter i attraktiva lägen minskar inte behovet av lägenheter med låga eller normala hyresnivåer på samma sätt som nybyggen med mer rimliga hyror. Det bör därför också planeras för nybyggnation av hyresbostäder i mindre ”dyra” delar av Hudiksvall, och då med målsättningen att få till låga boendekostnader. Inte minst är det viktigt för att lösa efterfrågan från studenter och andra unga vuxna. Att skapa boende för ungdomar är en prioriterad fråga för Hyresgäst­föreningen.

Konceptet med Kombohus, som utvecklats av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), där det finns goda erfarenheter från Iggesund, prövas just nu i Hudiksvall och vi förväntar oss rimliga hyreskostnader för dessa nybyggda lägenheter.

Boende till rimlig kostnad

Oskäligt höga borgensavgifter och andra överföringssätt från allmännytta till kommun kan närmast betraktas som en extra skatt för allmännyttans hyresgäster. Detta är något som breder ut sig bland landets kommuner och enbart drabbar de hyresgäster som bor i allmännyttan. Hyresgäst­föreningen anser att alla kommuninvånare har samma ansvar att bidra till att finansiera välfärd. Hudiksvalls kommun för en bra politik när det gäller ägandet av det allmännyttiga bostadsbolaget Hudiksvallsbostäder och tar inte ut oskäliga summor ur sitt bostadsbolag. Hyresgäst­föreningen förutsätter att Hudiksvalls kommun även i framtiden avstår från orimliga överföringar från Hudiksvallsbostäder till kommunens kassa. 

Hyresgästernas boendekostnad påverkas också av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa på en skälig nivå kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Hudiksvall. Hudiksvalls kommun har ett ganska högt fjärrvärmepris jämfört med många andra kommuner. Taxor och avgifter för övriga kommunala tjänster och el är på bättre nivåer. För att undvika höga hyreshöjningar bör Hudiksvalls kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter. 

Rusta allmännyttan på hyresgästernas villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form av skada.

För Hyresgäst­föreningen är det viktigt att upprustningen av allmännyttan sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering. Idag upplever vi att standarden i samband med stamrenoveringar i flera fall sänkts – och ändå vill Hudiksvallsbostäder höja hyran. Det finns exempel på välfungerande avtal mellan Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga bostadsbolag som reglerar vilka åtgärder som ska utföras i samband med stamrenovering och vilka kostnader som det medför. För en ökad förutsägbarhet vad gäller enskilda hyresgästers boendekostnader vill vi att Hudiksvallsbostäder ingår ett sådant avtal med Hyresgäst­föreningen i Hudiksvall.

Rot-avdrag - enbart för dem som äger sin bostad

Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete av allmännyttiga bostäder i Hudiksvall så väl som i resten av bostadsbeståndet. För hyresrätter fördyras renoveringsarbetet av att det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra ROT-avdrag för hyresfastigheter. Hudiksvallsborna har de senaste fyra åren gjort ROT-avdrag på över 225 miljoner kronor. Boende i hyresrätter har inte fått en enda krona i stöd för motsvarande arbeten. Vi förväntar oss att politiker från Hudiksvall lyfter fram behovet av ROT-avdrag även för hyresfastigheter när de verkar inom rikspolitiken.

Hyresgäst­föreningen i Hudiksvall tycker

Hyresgäst­föreningen i Hudiksvall/Nordanstig tycker att Hudiksvall kommun ska föra en aktiv bostadspolitik som gynnar nuvarande och tillkommande invånare i kommunen. Ett tydligt sätt att göra det är bland annat genom kommunens ägardirektiv till Hudiksvallsbostäder. Vi vill särskilt lyfta fram fyra åtgärder:

  • Att det skapas ett välfungerande boinflytandearbete mellan Hyresgäst­föreningen och Hudiksvallsbostäder. Ett ökat boinflytande medför fördelar för både boende och bostadsbolag.
  • Vid nybyggnation ska kommunen ge möjligheter till och styra mot rimliga hyror.
  • Avtalsreglerade renoveringar som skapar möjlighet till inflytande och förutsägbarhet när det gäller hyrorna.
  • Politiker från Hudiksvall ska inom rikspolitiken verka för att ROT-avdrag införs även för hyresfastigheter.