Varsam upprustning

Hållbara upprustningar av bostäder är avgörande för en hållbar framtid och för att skapa bostadsmiljöer där människor känner sig delaktiga och engagerade.

Hållbara upprustningar av bostäder är avgörande för en hållbar framtid och för att skapa bostadsmiljöer där människor känner sig delaktiga och engagerade. Genom att integrera miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara strategier kan vi skapa trygga och energieffektiva bostäder som bidrar till samhällets övergripande miljömål. Flexibla och innovativa metoder, från energieffektivisering till användning av miljövänliga material, är centrala för att minska miljöbelastningen.

En noggrann och transparent process, enligt arbetsmodellen "Varsam upprustning", säkerställer att hyresgäster har råd att bo kvar och att deras behov och önskemål beaktas. Modellen inkluderar följande steg:

 • Information
 • Behov och önskemål
 • Bildandet av samrådsgrupp
 • Samrådsmöten
 • Rekommendation och förhandling
 • Godkännande
 • Påbörjande av upprustning
 • Fortsatt dialog under upprustningen
 • Utvärdering

Genom att följa dessa steg främjas ökad gemenskap och trivsel, vilket minskar risken för sociala problem och skapar en starkare gemenskap. Hållbara upprustningar är därför inte bara en investering i våra bostäder utan även i vår gemensamma framtid.

För att ta del av mer information om hållbara boendelösningar, klicka här.

Vad händer vid en upprustning?

När din hyresvärd planerar att genomföra upprustningar i ditt bostadsområde eller renovera din lägenhet, som stambyten, badrums- och köksrenoveringar eller total upprustning, är det viktigt att du som hyresgäst förstår processen och dina rättigheter. Hyresvärden måste lämna ett skriftligt meddelande som tydligt beskriver vad upprustningen innebär och få ditt godkännande innan arbetet påbörjas. Omfattande frågor kan uppstå kring hyror, boendeinflytande och samråd med fastighetsägaren.

Processen vid en upprustning inkluderar flera steg:

 1. Information från fastighetsägaren: Hyresgästerna informeras om de föreslagna åtgärderna.
 2. Bildande av samrådsgrupp: Hyresgästerna kan bilda en grupp för att delta i diskussioner och förhandlingar.
 3. Diskussion och förhandling: Samrådsgruppen diskuterar och förhandlar om åtgärderna och hyresjusteringar.
 4. Godkännande av upprustningsplanen: Efter överenskommelse godkänner hyresgästerna planen.
 5. Genomförande av upprustningen: Arbetet påbörjas enligt överenskommelsen.
 6. Utvärdering och fortsatt dialog: Efter arbetets slut utvärderas resultatet och dialogen fortsätter.

Det är viktigt att du förstår konsekvenserna av upprustningen och diskuterar eventuella frågor med dina grannar och Hyresgäst­föreningen. Ett boinflytandeavtal med fastighetsägaren kan stärka ert inflytande över förändringar i huset. Hyresgäst­föreningen kan erbjuda juridiskt stöd vid konflikter och säkerställa dina rättigheter som hyresgäst. Hyreshöjningar i samband med upprustning beror på flera faktorer och bör noga övervägas innan godkännande.

Läs gärna mer om processen kring upprustning här.

Fördjupad information om upprustning

Om din fastighetsägare planerar upprustning där du bor måste de ha ditt godkännande för att göra förbättringar. Det är viktigt att känna till dina rättigheter och möjligheter som hyresgäst, samt hur du aktivt kan delta i samrådsprocessen.

Viktig information för hyresgäster
Som hyresgäst är det viktigt att vara informerad och engagerad under upprustningsprocessen. Under byggtiden är det viktigt att du är medveten om eventuella störningar och obehag som kan uppstå till följd av renoveringsarbetet. Fastighetsägaren har ansvaret för att minimera olägenheter för hyresgästerna och att informera dem i förväg om planerade arbeten och eventuella störningar. Hyresgäster kan också förvänta sig att få information om åtgärder de kan behöva vidta för att underlätta arbetet och skydda sin egendom.

När det gäller hyresgästens skyldigheter och rättigheter är det viktigt att förstå att du har rätt till en skälig standard och kvalitet i din bostad, inklusive eventuella förbättringar och renoveringar. Man har också rätt att delta i samrådet och att få information om planerade arbeten i förväg. Du har även rätt att få ersättning eller andra åtgärder om dina boendeförhållanden påverkas negativt av renoveringsarbetet. En hyresgäst är däremot skyldig att samarbeta med fastighetsägaren och att följa eventuella riktlinjer och regler som fastställs under renoveringsprocessen. Upprustningar behövs oftast för att förbättra bostadens standard, funktion och säkerhet, inklusive att förbättra isoleringen och ventilationen, byta ut gammal infrastruktur och modernisera inredningen. Det är viktigt att fastighetsägaren ser till att arbetet utförs på ett ansvarsfullt sätt för att minimera störningar och olägenheter för hyresgästerna.

Delta aktivt i samrådsprocessen
Genom att delta i informationsmöten och ta del av skriftlig information kan du påverka beslut som påverkar ditt boende. En välorganiserad samrådsgrupp med mångfald främjar dialog och samarbete. Gruppen bör ha en tydlig struktur och fördela roller tidigt för att hantera upprustningen effektivt. Att ha kontinuerlig kontakt med Hyresgäst­föreningen kan hjälpa dig förstå dina rättigheter och få stöd under processen.

Checklista för samrådsgruppen
En samrådsgrupp bör ha en tydlig checklista för att säkerställa att inga viktiga aspekter förbises. Checklistan kan inkludera att fastställa fastighetsägarens kontaktuppgifter, fördela roller inom gruppen och tidigt involvera experthjälp från organisationer som Hyresgäst­föreningen. En strukturerad samrådsprocess är avgörande för att säkerställa en framgångsrik och tillfredsställande upprustningsprocess.

Kvalitet och standard vid upprustningar
Kvaliteten på upprustningar är avgörande för trivsel och välbefinnande. Upprustningar bör bevara tekniska och estetiska aspekter av bostaden och ta hänsyn till hyresgästernas åsikter och preferenser. Som hyresgäst har du rätt till en skälig standard och kvalitet i din bostad, rätt att delta i samråd samt få information i förväg om planerade arbeten. Du har även rätt till ersättning eller andra åtgärder om dina boendeförhållanden påverkas negativt av renoveringsarbetet. Hyresgäster är skyldiga att samarbeta med fastighetsägaren och följa riktlinjer under renoveringsprocessen.

Att vara informerad och engagerad kan göra skillnaden mellan en smidig och gynnsam upprustningsprocess och en situation som inte motsvarar dina förväntningar eller behov. Genom att aktivt delta i samrådet och kommunicera med fastighetsägaren kan du säkerställa att dina behov och önskemål tas i beaktande. Följ upp upprustningsarbetet noggrant och var beredd att framföra eventuella bekymmer eller frågor för att säkerställa ett tillfredsställande resultat.

För att ta del av mer fördjupande information, klicka här.