Våra viktikaste krav i valet
jan bagge

Socialdemokraternas svar på våra frågor om bostadspolitik

Så här svarade Socialdemokraterna på våra frågor.

Socialdemokraternas svar till Hyresgäst­föreningen i Solna 2022
 

Fråga 1: Har ert parti något bostadspolitiskt program för Solna för kommande mandatperiod? Om Ja så fall tar vi gärna del av det.


Ja. (S) i Solna har ett bostadspolitiskt program (bifogas)

Fråga 2: Många, särskilt ungdomar, behöver någonstans att bo. Är ert parti beredda att satsa på att bygga hyresrätter till rimliga priser så att unga i Solna kan få en första bostad inom överskådlig tid? Om Ja, hur många och beräknad hyra?

Ja, det är till och med en av våra prioriterade frågor inför höstens val. Solna växer och det är vi socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att Moderaterna, under sin tid vid makten i Solna, nästan bara byggt dyra bostadsrätter. Närmare 90 procent av alla bostäder som byggts i Solna de senaste 15 åren har varit bostadsrätter. Kötiden för att få en hyresrätt är bland de längsta i hela Stockholms län – 13 år. 

Bristen på hyresrätter i Solna tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta från kommunen. Att personer med låga inkomster inte kan bo i Solna förstärker den ekonomiska segregation som redan råder i Stockholms­regionen. Det är ohållbart. Vi vill bygga ett Solna där unga kan flytta hemifrån och ha råd att bo. Vi vill bygga ett Solna för alla. 

För att nå dit behöver vi bygga hyresrätter – med rimliga hyror. Vi har inför valet sagt att om vi får väljarnas förtroende så vill vi att minst hälften av alla nya bostäder som byggs i Solna ska vara hyresrätter. Vi vill dessutom använda alla till buds stående medel för att bygga bostäder som unga – eller andra med låga inkomster – faktiskt har råd att bo i. Läs mer om var och hur vi vill bygga hyresrätter på vår hemsida: www.byggmerforfler.se  

Fråga 3: Signalisten renoverar ju många lägenheter. För de boende är det en stor påfrestning. Är ert parti beredd att ändra inriktning för att de boende skall kunna bo kvar både under och efter renovering? Kan ni tänka er att ompröva ännu ej påverkade renoveringar?  


För oss socialdemokrater är det viktigt att Solna är en stad där alla har råd att bo. Stora delar av Signalistens bestånd har tyvärr ett stort renoveringsbehov – det är fakta som vi inte kan blunda för. Däremot måste man agera på ett helt annat sätt än vad som gjorts exempelvis i Bergshamra. På initiativ av Socialdemokraterna i Signalistens styrelse finns nu en etablerad samrådsprocess mellan Signalisten och Hyresgäst­föreningen för kommande projekt. 

Vi vill därutöver att hyresgästerna inför planerade renoveringar erbjuds olika standardval. Detta för att öka hyresgästernas inflytande och undvika att mindre bemedlade hyresgäster tvingas flytta när hyresnivåerna ökar efter upprustning. Vi vill att de hyresgäster som bott i husen länge ska erbjudas mycket generösa hyresrabatter och en lång trappa för infasning av nya hyror efter stamrenoveringar. Vårt löfte är helt enkelt att alla ska ha råd att bo kvar i sin stadsdel även efter avslutad renovering, ett löfte som också finns med i vårt lokala valmanifest. 

Fråga 4: En omfattande hotellverksamhet har utvecklats i Storstockholm och även i Solna. Det gör att ett stort antal lägenheter inte kommer de köande i bostadsförmedlingen till del och gör också boendet osäkert och påfrestande för övriga boende (se bifogad utredning).  Är ert parti beredda att agera mot detta och i så fall hur ?


Vi förfäras över utvecklingen inom det här området, och är beredda att verka för att den vänds i motsatt riktning. Här krävs dock krafttag även på andra nivåer än den lokala – inte minst nationellt. Målet måste vara att få stopp på oseriösa hyresvärdars jakt på kortsiktiga intäkter till förmån för en återgång till en ansvarstagande bostadspolitik där även privata hyresvärdar lämnar lediga lägenheter till bostadsförmedlingen, och där hyresrättens ställning på bostadsmarknaden stärks. 

Fråga 5: Ombildningar och försäljningar av Signalistens hyresrätter är ett hot mot många hyresgästers möjligheter att bo kvar. Har ert parti några sådana planer inför mandatperioden?


Vi har inga sådana planer – tvärtom! Vi vill att andelen hyresrätter i Solnas bostadsbestånd ska öka, och för det krävs fler hyresrätter och inte färre. Får vi förtroendet att styra kommunen kommer det därför inte att säljas eller ombildas några allmännyttiga bostäder. 

Fråga 6: Miljö- och klimatpåverkan är stor vid byggande. Vid nybyggnad krävs numera en redovisad livscykelanalys för att få byggnadslov. Vilka åtgärder vad beträffar klimatpåverkan vill ert parti genomföra under mandatperioden även avseende större renoveringar? Svenska bostäder kommer tex att göra livscykelanalyser även vid större renoveringar. 


Solna behöver kommunpolitiker som tar klimatförändringarna på allvar snarare än att vänta på att marknaden ska lösa klimatomställningen. Klimatförändringarna är ett globalt hot, men för att lyckas hejda uppvärmningen och vår påverkan krävs också en ambitiös politik på lokal nivå. Vi socialdemokrater är redo! 

Kopplat till just renoveringar av bostäder har (S) lagt förslag i kommunfullmäktige om att beslutsunderlag inför politiska beslut, inom Solna stad och av staden ägda bolag, som innehåller förslag om rivning, nybyggnation, upprustning eller renovering ska innehålla en livscykelanalys. Tyvärr röstade inte Solnas styrande blågröna majoritet för vårt förslag. 

 

Här skriver du en obligatorisk brödtext. Klicka på texten för att redigera. Du kan också skapa länkar och listor här.

*