En lägenhet med flyttlådor
Frida Lilja
Mer än någonsin behövs bostäder till rimliga priser, skriver Hyresgäst­föreningen.

Debatt: Allmännyttan säljs ut – men vad är nyttan?

Skånes invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på. Men trots detta väljer flera kommuner i Skåne att sälja sina billigaste lägenheter. Detta gör att allt större grupper stängs ute när de inte har råd att efterfråga en bostad utan istället tvingas in på en osäker andrahandsmarknad.

Hyresgäster har svårt att betala redan höga hyror och mer än någonsin tidigare behövs bostäder till rimliga kostnader.

På Bjuvs kommunfullmäktige den 26 november skulle beslut ha tagits om att sälja en tredjedel av beståndet i allmännyttiga Bjuvbostäder till en privat aktör. Beslutet sköts fram på grund av att minoriteten begärde en återremiss, då majoriteten inte kunde presentera någon konsekvensutredning om hur försäljningen kommer att påverka bolaget. Ett av skälen till försäljning är att kommunen avser att bygga nya bostäder för vinsten som genereras, vilket i sig är en god tanke. Kortsiktigt blir det fler bostäder i kommunen, men kommunen tappar samtidigt sitt sociala ansvar i takt med att Bjuvsbostäder säljer sina bostäder. Långsiktigt får Bjuvs kommun en försämrad bostadsmarknad som missgynnar alla inkomstgrupper eftersom beståndet som berörs av försäljningen inte längre garanteras rimliga hyror. Det finns en uppenbar risk att Bjuvs kommun får fler bostäder som färre har råd med.

För att kunna vara ett bra bostadspolitiskt verktyg behöver det allmännyttiga bostadsbolaget äga en stor andel av bostadsbeståndet. När kommunen väljer att sälja bostäder med låga hyror gör man det ännu svårare för sig att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. En annan intressant fråga är hur bolaget ska klara sig i framtiden när de tappar stora hyresintäkter. Hur kommer det att påverka de hyresgäster som faktiskt bor kvar? Med sämre kapital investeras allt mindre i underhåll och förvaltning och de första som drabbas är hyresgästerna.

I Hyresgäst­föreningens senaste rapport Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta? granskar vi vad som ligger bakom argumenten till försäljningar. Mycket beror på att det finanspolitiska ramverket inte är anpassat för det bostadsbehov som många kommuner befinner sig i, det vill säga en ökande befolkning med behov av bostäder till rimlig kostnad.

Det finns ingen logik i detta. Hyresgäst­föreningen föreslår därför att staten, utöver investerings­stödet, inför en ny kommunal byggbonus som en extra morot för kommunerna att hålla kvar sin allmännytta och samtidigt få resurser för att kunna bygga nya hyresbostäder som folk har råd att efterfråga.

Vi vill åstadkomma en större debatt, där beslut om försäljningar som är motiverade med kommunernas skuldsättning inte går igenom utan att ifrågasättas. Samtidigt kräver vi ett finansiellt stöd från staten för att kommunerna ska kunna fullfölja det uppdrag som ålagts de och ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Hyresgäst­föreningen vill kroka arm med er kommunpolitiker för att tillsammans få detta nya stöd på en kommunal byggbonus på plats.

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgäst­föreningen

Merete Sundholm, regionordförande för Hyresgäst­föreningen region norra Skåne


Rolf Malmberg, ordförande i Hyresgäst­föreningen nordvästra Skåne


Debatten publicerades i Kristianstadsbladet 16 december 2020