En mamma och hennes lilla son sitter vid ett bord framför datorn hemma i lägenheten

Nominering och motionering i region norra Skåne

Har du tankar om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med? Har du idéer om hur vi ska utvecklas som organisation? Ta chansen att göra din röst hörd och var med och påverka. Om det finns en fråga där du som enskild medlem, förening eller region anser att Hyresgästföreningen bör agera kan du påverka organisationen genom att skriva en motion till din hyresgästförenings årsmöte, regionens fullmäktige eller riksförbundets stämma. Du kan också nominera personer för styrelseuppdrag. Nedan förklarar vi hur det går till.

Vad kan en motion ta upp?

Innehållet i motionen ska handla om Hyresgästföreningens verksamhet, exempelvis aktiviteter vi ska göra, hantering av olika boendefrågor, hur vi ska organisera oss och så vidare. Organisationens ändamål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Ett eget hem är en mänsklig rättighet och grunden till trygghet. I de fall en motion tar upp enskilda personfrågor eller om motionen innehåller text som är kränkande i någon form avvisar regionstyrelsen motionen. Motionären informeras innan fullmäktige i förekommande fall.

Vem kan skriva en motion och vilken fråga behandlas var?

Lokal Hyresgästförening – bostadsområdet
Behandlar lokala frågor

Medlemmar i bostadsområdet brukar lyfta sin fråga direkt på årsmötet. Det står ingenting i stadgarna om hur en motion till Lokal Hyresgästförening ska hanteras. Väljer du att skriva en motion så ge den till din lokala hyresgästförenings styrelse i god tid före årsmötet. Det är enligt stadgar och ”8.2.2 Årsmötets uppgifter” under punkten ”Förslag från styrelsen och nya frågor” som din skrivna motion tas upp. Årsmöte hålls före februari månads utgång.

Hyresgästförening - kommun
Behandlar frågor inom kommun

Lokal Hyresgästförening och enskild medlem får väcka motion till årsmötet i den Hyresgästförening som medlemmen tillhör. Motioner ska lämnas in till föreningsstyrelsen vid den tidpunkt föreningsstyrelsen bestämmer, dock senast en månad före årsmötet. Årsmöte hålls före mars månads utgång.

Regionen - region
Behandlar regionala frågor

Hyresgästförening, Lokal Hyresgästförening och enskild medlem får väcka motion till fullmäktige i den region som Lokala Hyresgästföreningen, Hyresgästföreningen och medlemmen tillhör. Motion ska inlämnas till Regionstyrelsen senast två månader före fullmäktiges sammanträde, som regionens årsmöte kallas. Regionens styrelse ska senast en vecka före fullmäktiges sammanträde skicka motioner och förslag till ledamöter och ersättare.

Fullmäktige sammanträder minst en gång per år. Fullmäktige ska hållas före april månads utgång. Utöver årsmötet kan ytterligare sammanträden hållas. Formerna för detta avgörs av fullmäktige.

Riksförbundet - Hyresgästföreningen i hela landet
Behandlar nationella frågor

Region, Hyresgästförening, Lokal Hyresgästförening och enskild medlem får väcka motion till Förbundsstämman. Motion från enskild medlem, eller Lokal Hyresgästförening, ska inlämnas till föreningsstyrelsen fyra månader innan stämmans öppnande. Föreningsstyrelsen ska avge yttrande över sådan motion. Motioner och yttranden ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre månader före stämmans öppnande. Förbundsstyrelsen ska senast tre veckor före Förbundsstämmans öppnande publicera motioner, utlåtanden och förslag.

Förbundsstämman hålls varje jämnt år före juni månads utgång.

Tips när du skriver en motion

 • Helst en fråga per motion
 • Skriv kortfattat, enkelt och tydligt.
 • Sätt en rubrik som berättar vad motionen handlar om (ämnet).
 • Din motion bör innehålla en motivering till varför du tar upp ämnet, vad det handlar om och varför, samt avslutad med ditt konkreta förslag till åtgärd eller åtgärder (i så kallade attsatser).
 • Det är motionens att-satser mötet tar ställning till.
 • Skicka gärna in din motion i digitalt format.

Så här skriver du en motion

 1. Tala om till vem motionen är ställd och när den ska behandlas. Ange en rubrik på motionen.
  Exempel: Motion till Hyresgästföreningens förbundsstämma 2024

 2. Skriv en kortfattad rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  Exempel: Hållbart kontorsmaterial

 3. Beskriv bakgrunden och varför det behövs förändringar/förbättringar. Föreslå en lösning på frågan.
  Exempel: Hyresgästföreningen kan bidra till en hållbar utveckling på många sätt. Ett sätt är att enbart använda kontorsmaterial som är hållbart ur miljöaspekt. Jag föreslår därför att Hyresgästföreningen hädanefter endast köper in och använder hållbart kontorsmaterial. Det är viktigt att alla verkar för en hållbar utveckling – på många olika nivåer. Hyresgästföreningen bidrar redan på en rad områden, men jag har uppmärksammat att vi inte alltid använder kontorsmaterial som är acceptabelt ur en miljö och hållbarhetshänsyn. Detta går lätt att ändra genom att vi tar fram en miljöpolicy för inköp och användning av kontorsmaterial i Hyresgästföreningen, som sedan Hyresgästföreningen på alla nivåer håller sig till.

 4. Skriv ett tydligt yrkande. Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering.
  Exempel: Jag yrkar
  - att Hyresgästföreningen tar fram en miljö- och hållbarhetspolicy för inköp och användning av kontorsmaterial
  - att policyn börjar gälla i Hyresgästföreningens alla led senast vid årsskiftet 2024/2025.

 5. Avsluta med datum, namn, medlemsnummer, adress och/eller epost. Exempel: Bästestaden 2023-10-15, Nomen Nescio, medlemsnr 123456, Hittepågatan 12, Bästestaden. Nomen.nescio@bredband.net

Var du skickar din motion

Årsmöte för Hyresgästförening (kommun/stadsdel): Motion skickas in via din lokala hyresgästförening eller lämnas till styrelsen i Hyresgästföreningen.

Till fullmäktige: Motion till fullmäktige lämnas till regionkontoret, regionstyrelsen eller skickas in via din Hyresgästförening.

Till stämman: Motion till stämman från enskild medlem ska skickas till Hyresgästföreningen på kommunnivå som skall avge yttrande över motionen. Om motionären vill få prövat ifall regionen ställer sig bakom motionen kan den även skickas till regionfullmäktige. Region och Hyresgästförening skickar motionen direkt till Hyresgästföreningens Riksförbund men kan även söka stöd för den hos fullmäktige.

Att nominera

Du kan ställa upp för ett uppdrag och nominera dig själv eller föreslå en annan person för ett uppdrag i styrelsen på olika nivåer. 

Lokal Hyresgästförening

Alla medlemmar boende i den Lokala Hyresgästföreningens verksamhetsområde kan nominera och kandidera till den Lokala Hyresgästföreningens olika roller. Det finns ingen deadline för när nomineringar och kandideringar ska vara inskickade utan de kan lyftas på årsmötet där du som medlem även kan lyfta andra frågor som du vill att den Lokala Hyresgästföreningen ska arbeta med.

Hyresgästförening

Enskilda medlemmar samt Lokala Hyresgästföreningar i Hyresgästföreningens verksamhetsområde kan nominera och kandidera till olika roller i Hyresgästföreningen. Nomineringar till ny föreningsstyrelse och revisorer ska lämnas till valberedningen senast en månad före årsmötets öppnande.

Regionen

Hyresgästförening, Lokal Hyresgästförening och enskild medlem får nominera och kandidera till regionstyrelsens olika roller. Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast två månader före Fullmäktiges öppnande.

Förbundsstämman

Klicka HÄR för att läsa om nominering, kandidering och motionering till förbundsstämman 2023.

Vad ska en nominering innehålla

 • Namn, adress, telefonnummer till den som nomineras
 • Vilket uppdrag som nomineringen avser
 • Kort motivering

Den person som nomineras ska vara tillfrågad och villig att ställa upp för att nomineringen ska vara giltig!