kvinna läser på skärm

Uppsatsstipendium

Är du student och har skrivit en examensuppsats om bostadsmarknaden och/eller bostadspolitik? Då kan du vara med i vår tävling och ha chans att vinna 25 000 kronor. Skicka in din uppsats till oss senast den 15 september för att delta.

Bakgrund

Precis som många andra länder står Sverige inför stora bostadspolitiska utmaningar. Bristen på rimligt prissatta bostäder skapar flera problem för samhället. Unga vuxna har svårt att flytta hemifrån och många tvekar inför att bilda familj. Näringslivet har svårt att anställa arbetskraft till tillväxtorter och alldeles för många hushåll tyngs av ohållbara boendekostnader och trångboddhet. Dessutom har bostaden och boendet utvecklats till en av vår tids stora klassfrågor, med helt olika villkor och möjligheter för olika grupper i samhället. 

Om stipendiet för studenter

Vi önskar en bredare och livligare diskussion kring bostadsmarknaden i allmänhet, och hyresmarknaden i synnerhet. Därför belönar vi bra uppsatser inom exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi och juridik på temat “Bostadspolitik och hyresmarknad – utmaningar och möjligheter”.

Temat ska tolkas brett och bedömningen gällande vilka uppsatser som kan bli aktuella för stipendiet görs framför allt utifrån arbetets kvalitet och relevans. Uppsatsen ska behandla bostadspolitiskt relevanta ämnen och uppvisa en kompetent metodbehandling och därigenom bidra till fördjupad förståelse och kunskap på området. 

Exempel på tänkbara ämnen är, men begränsas inte till:  

 • Investeringskalkyler och byggbeslut.
 • Hållbarhet i bostadssektorn.
 • Svensk och/eller utländsk hyreslagstiftning.
 • Hyresgästinflytande.
 • Väljarsympatier och bostadspolitik.
 • Ansvarsfördelning i samhällsbyggandet.
 • Svensk bostadspolitik ur internationellt jämförande perspektiv.

Förutsättningar för att söka stipendium

För att söka vårt stipendium ska du skicka in din uppsats i pdf-format till uppsatsstipendium@hyresgastforeningen.se senast den 15 september. Uppsatsen ska också: 

 • Ingå i en examen.
 • Vara skriven vid ett svenskt lärosäte.
 • Vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå.
 • Omfatta minst 15 högskolepoäng.
 • Vara godkänd under perioden 1 september föregående år till och med den 31 augusti aktuellt år.

Hur bedömning och uppföljning görs

Uppsatsen kommer att bedömas utifrån relevans och kvalitet av våra experter. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in temat och tar upp frågor som är viktiga för boende och bostadsmarknad. Kvaliteten bedöms utifrån originalitet, tydlighet i begreppsanvändning, lättillgänglighet och metodologisk klarhet. Särskilt meriterande är framtagandet av välfungerande variabler, index och/eller metoder som kan användas i framtida boendepolitisk forskning och verksamhet. Både kvalitativa och kvantitativa uppsatser välkomnas. 

Vårt mål är att resultaten från uppsatsen också ska publiceras i en rapport som leds av Hyresgästför­eningen, där stipendiaten är huvudförfattare. Andra sätt att presentera resultaten kan också bli aktuella, till exempel i seminarieformat. 
 
För en kandidat- eller masteruppsats utdelas ett stipendium om högst 25 000 kronor. Stipendiesummorna kan eventuellt komma att delas av flera. Vi har också möjlighet att avsätta medel för fler stipendiater om flera relevanta bidrag inkommer.  

Vid övriga frågor får du gärna kontakta:

Olof Karlsson på olof.karlsson@hyresgastforeningen.se