hyresgäster planterar växter

Ett hållbart boende för plånboken och miljön

Hyresgäst­föreningen jobbar aktivt för att hyresgästerna, bostadsföretagen liksom vår egen verksamhet ska minska sitt klimatavtryck och bidra till ett hållbart samhälle.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det handlar bland annat om att bibehålla biologisk mångfald, ett klimat i balans, rent vatten och en giftfri miljö. En hållbar utveckling kräver helt enkelt att vi tar hänsyn till de gränser planeten sätter upp.

Hyresgäster lever mer hållbart

Att bo i flerfamiljshus ger goda förutsättningar för att vara miljösmart. Det blir färre ytterväggar i förhållande till vår boyta och därmed lättare att hålla varmt. Det tar mindre markyta i anspråk, vilket är gynnsamt när allt fler vill bo i städerna. Det är en av flera anledningar till att hyresgäster idag ofta lever mer hållbart än genomsnittet i Sverige. Vi bor på mindre yta och åker mer kollektivt än genomsnittet. I hyresrätten finns också en historia av att dela på nyttigheter såsom tvättmaskiner och verktyg. Men ändå finns mycket kvar att göra.

God kvalitet är bra för miljön

Att bygga med kvalitet är bra för miljön eftersom bostäderna håller längre och minskar behovet av underhåll. Att planera in grönområden och vatten, cykelvägar och kollektivtrafik ökar trivsel, trygghet och bidrar till förbättrad luftkvalitet. Om människor trivs flyttar de inte lika ofta, vilket skapar tryggare bostadsområden där människor känner varandra, det minskar även slitage och annan miljöpåverkan. Att bygga energieffektivt och hushålla med el, vatten, värme och minska avfall spar både på ekonomin och klimatet. Man kan därför säga att ett klimatvänligt boende går hand i hand med ett boende som är socialt och ekonomiskt hållbart.

Hyresgäst­föreningens miljöarbete

Som medlem i Hyresgäst­föreningen kan du delta både i vårt miljöarbete lokalt i bostadsområdet, men också med att påverka politiken i stort.

Några frågor vi driver politiskt är att det ska finnas statligt stöd för hållbara renoveringar som är samhällsekonomiskt lönsamma. Vi arbetar också för att stärka hyresgästernas möjlighet till till- och frånval vid renovering, vilket gör att man undviker att slösa med jordens resurser på standardhöjningar som hyresgästen inte vill ha. Varje år gör vi undersökningen Nils Holgersson-rapporten, där vi kartlägger hushållens kostnader för el, vatten, värme och avfall. Rapporten tas fram av Hyresgäst­föreningen i samarbete med Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Syftet är att synliggöra kommunala avgifter och bidra till en mer resurseffektiv förvaltning eller helt enkelt; ett hållbart boende för både plånboken och miljön.

Här kan du läsa om våra politiska förslag för hållbara bostäder:

Våra politiska förslag för hållbara bostäder