Hyresgäst­föreningens integritetspolicy

Hyresgäst­föreningen respekterar din integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Den här informationen är till för att du ska få veta vilka uppgifter om dig vi samlar in, varifrån vi samlar in dem, varför vi samlar in dem och hur länge uppgifterna sparas. Du får även information om dina rättigheter gentemot oss när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Hyresgäst­föreningen med organisationsnummer 802001–5106 är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs i den här informationen. Ibland behöver vi samarbeta med andra när vi behandlar dina personuppgifter. När sådan behandling sker för vår räkning räknas de vi samarbetar med som våra personuppgiftsbiträden och då tecknar vi alltid särskilda avtal som säkerställer din integritet. Våra kontaktuppgifter är Hyresgäst­föreningen, Box 7514, 103 92 Stockholm. Telefon: 0771–443 443. 

Dataskyddsombud

Hyresgäst­föreningen har utsett ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att vi uppfyller våra skyldigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om dataskyddsombudets arbetsuppgifter samt kontaktuppgifter. 

Överföring av personuppgifter till andra länder 

Som policy behandlar Hyresgäst­föreningen endast personuppgifter inom EU/EES. För det fall personuppgifter ändå skulle komma att behandlas utanför EU/EES, kommer det endast att ske förutsatt att det är tillåtet enligt GDPR. Det kan till exempel handla om att EU-kommissionen bedömt att det föreligger adekvat skyddsnivå i det landet, att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder eller att annan grund för sådan överföring enligt GDPR är tillämplig.  

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter och rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur du lättast går till väga för att göra dem gällande. 

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter skiljer sig åt beroende på om du är medlem hos oss eller inte. Genom att klicka på någon av länkarna till höger kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.