Hyresgäst­föreningens dataskyddsombud

På den här sidan kan du läsa mer om vad vårt dataskyddsombud har för uppgifter, hur du kommer i kontakt med denna och hur dina personuppgifter behandlas vid sådan kontakt.

Några av dataskyddsombudets uppgifter:

  • Att övervaka Hyresgäst­föreningens efterlevnad av gällande dataskyddsbestämmelser, däribland dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Att ge information och råd om skyldigheter enligt gällande dataskyddsbestämmelser till Hyresgäst­föreningen och dess anställda och förtroendevalda.
  • Att på förekommen anledning samarbeta med tillsynsmyndigheten (IMY) och fungera som kontaktperson till dem.

Kontaktuppgifter till Hyresgäst­föreningens dataskyddsombud finner du nedan:

Namn: Johan Mirtorp
E-postadress: dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se
Telefon: 010-4591151

Hur dataskyddsombudet behandlar dina personuppgifter

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud för att framföra synpunkter eller kritik gällande Hyresgäst­föreningens behandling av dina personuppgifter kommer dina personuppgifter inte att delas med andra utan ditt samtycke. Denna tystnadsplikt gäller dock inte för det fall Integritetsskyddsmyndigheten begär att få ta del av handlingar, till exempel vid en tillsyn. Eventuell dokumentation av kommunikationen mellan dig och vårt dataskyddsombud sparas endast så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din synpunkt. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du kontaktar vårt dataskyddsombud för att framföra synpunkter är intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna hantera dina inkomna synpunkter. 

Om du kontaktar vårt dataskyddsombud i samband med att du vill göra gällande dina rättigheter som registrerad – till exempel om du vill begära tillgång till, eller radering av, dina personuppgifter – behöver dataskyddsombudet dela dina personuppgifter med andra inom organisationen. Delningen sker endast med de som behöver veta dina uppgifter för att vi ska kunna uppfylla din begäran. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse som personuppgiftsansvarig i förhållande till dig som registrerad. Dokumentation kring vår hantering av din begäran sparas så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna försvara rättsliga anspråk enligt gällande preskriptionsbestämmelser.