together we create
unsplash

Projekt Delmos

Hyresgäst­föreningen arbetar på olika sätt med lokalt utvecklingsarbete för att minska eller förebygga segregation och stärka socioekonomiskt utsatta områden. Från juni 2020 till april 2021 finansierade myndigheten DELMOS vårt första projekt kring att minska segregation i Göteborg, Norrköping och Gävle. Från maj 2021 till april 2022 finansierar DELMOS vårt andra projekt, som sker i Malmö, Landskrona, Göteborg, Kungälv, Norrköping, Uppsala och Gävle. Nedan är en sammanställning av våra aktiviteter.

Nej till marknadshyra

Delmos slutkonferens: Att stärka och kraftansamla lokalt engagemang

13 april, kl 10-15

 

Hyresgäst­föreningen har 2021-2022 genomfört ett projekt i fem regioner, för att minska eller motverka segregation, finansierat av myndigheten Delegationen mot segregation. Vi är en viktig part i arbetet mot segregation, för att motverka den stigmatisering som utmärker många sk socioekonomiskt utsatta områden och för att betona det faktum att segregation fokuserar kommuner eller regioner/län, dvs inte specifika bostadsområden. Vi på Hyresgäst­föreningen har kunskap och erfarenhet för att både arbeta med större helheter, såsom stadsdelar och kommuner, och för att främja och stärka områdens inflytande, gemenskap, trygghet och trivsel. Projektet har genomförts i Malmö, Landskrona, Göteborg, Kungälv, Norrköping, Uppsala och Gävle. Under vår slutkonferens kommer vi att både presentera vad som genomförts i projektet och kunna lyssna på externa föredragshållare.

Program

10.00-10.30 Välkomna: Sophia Lövgren

10.30-11.40 Sofia Wiberg: Konsten att värna om lokal demokrati

11.40-12.00 Presentation Hammarkulle-modellen och Botkyrkamodellen

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 America Vera-Zavala: Svartskalle – en svensk historia

14.00-15.00 Panelsamtal: Hammarkulle-modellen och Botkyrka-modellen – Pom Sandhagen, Lasse Fryk & Jan Karlsson tillsammans med moderatorerna Jesper Bryngelsson & Kenneth Berglund

 

Anmäl dig här

 

 

 

minstadsdel
Klocket

Vårens digitala och fysiska DELMOS möten!

Nu när vi alla kan börja ses fysiskt igen, och våren börjar närma sig, så ökar förstås lusten att ses även i Delmos delprojekt!

I Kungälv så genomförs tre fysiska workshops med fokus på medborgardelaktighet i kommunernas planeringsprocess kring byggplaner mm. Datumen är 3, 10 och 17 mars kvällstid.

I Gävle kommer en konferens att genomföras 21 april.

I Norrköping startar nu en fototävling, Min stadsdel, se även bild. En konferens genomförs också 28 april.

 

 

skylt
Unsplash

(220111) Delmos inspirationsdag

Tillsammans - men hur? Lyssna på våra inspirerande föredrag kring engagemang, inflytande, mångfald, inkludering och lokal demokrati.

Programmet finns här.

 

Pass 1 och 2: (länk till Youtube)

Sophia Lövgren, fil dr/strateg HGF: Vad menar vi med segregation? PDF

Hans Abrahamsson, professor: Vår tids stora samhällsomdaning - om konsten att värna demokrati och social hållbarhet. PDF

 

Pass 3 och 4: (länk till Youtube)

Ruben Wätte, konstnär: Anarkistisk konstpedagogik och samskapande konstprocesser.

Filip Rahim Hansson, konstnär: Vårt Malmö. PDF

 

Pass 5 och 6: (länk till Youtube)

Elisabeth Anderton, hållbarhetschef IFK Göteborg: Hela stadens lag. PDF

Reine Lööf, processledare, producent ABF Gävle: Att jobba med communitybaserade processer. PDF

 

Pass 7 till 9: (länk till Youtube)

Kismah Kamara, elevcoach: Tillsammans barn och föräldrar.

Zaynab Ouahabi, verksamhetschef ABF: Inkludering och folkbildning.

Jesper Bryngelsson, strateg och Kenneth Berglund, utredare HGF: Avslutningsvis.

 

 

barn skuggor
Unsplash

(211111) Två av våra områden borttagna från Polisens lista

Glädjande nog har två av våra områden tagits bort från Polisens lista av utsatta områden. Utsatta områden är enligt Polisen geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status, där kriminella grupper anses ha en påverkan på lokalsamhället. Även om dessa utsatta områden oftast får hög medial bevakning, ska vi komma ihåg att de utgör ca 0,02 procent av Sveriges geografiska yta, med ca 550,000 invånare (ca fem procent av Sveriges befolkning).

Klockaretorpet i Norrköping är nu helt borttagen från Polisens listor och Karlslund i Landskrona har tagits bort från ”särskilt utsatt område” och placerats i ”riskområde”. Riskområde är områden som ligger i risk att bli utsatt område, se ovan definition. Särskilt utsatt område är utöver definitionen av utsatt område också ett område med främst ”allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen”. Dessa positiva förändringar beror naturligtvis på många aktörer, men vi och Delmos-projektet är ju också med.

Vi firar därför Klockaretorpet och Karlslund lite extra (grattis Dan & Helena) och fortsätter med vårt Delmos projekt fram till april 2022! I Klockaretorpet kommer två workshops genomföras framöver. ”Min stadsdel” syftar till att hjälpa alla deltagare att fota objekt som enligt dem kännetecknar deras stadsdel. ”Virklighetens Dans” är en workshop för kvinnor från stadsdelen, som syftar till att stötta dem ta plats i det offentliga rummet, i detta fall med virk-projekt och dans-aktiviteter. I Karlslund genomfördes under höstlovet bl.a. kulturverkstäder, måleri och spökrunda för barn samt en höstfest för alla boende med korvgrillning, pyssel, hoppborg och musik där ca 600 besökare kom.

I Bellevue, Malmö, har nu del ett i projektet avslutats, och det är också därifrån det fina fotot kommer. En konstverkstad har pågått under tre veckor, med fokus ”vem äger det offentliga rummet”, med en avslutande vernissage där det nu finns fyra skulpturer placerade på torget vid Bellevuegårdsbiblioteket. Under vernissagen genomfördes en tipsrunda, som började inne i biblioteket där de övriga skulpturerna finns, samt livemusik och ansiktsmålning. Över 40 barn med tillhörande vuxna deltog. Del två i Malmös projekt genomförs i Lorensborg, med bl.a. studiecirklar, stadsvandringar och förstås ny konstverkstad!

I Västra Sverige planeras och förbereds modellen Medborgarförsamling (SKR verktyg) i Kungälv, genom att en nystartad samverkansgrupp byggs upp, som också ska involveras i en workshop. Kommande aktiviteter är kunskapsdagar och påverkansträffar, inför planerad revidering av bostadsförsörjningsprogrammet i kommunen. I Hjällbo har en ungdomsgrupp satts igång, som ska vara motorn i det kommande dialogarbetet. Målet är ca 500 svar från bl.a. dörrknackning i stadsdelen. Den digitala plattformen Decidim kommer att användas, vilket nu inleds med utbildningar till ungdomsgruppen. Dessutom pågår i regionen ett arbete med att ta fram ett studiecirkelsmaterial kring Bostadsnära odling, Lokalt klimatarbete och Aktiviteter för ökat valdeltagande. 

I Gävle fortsätter planerna på den spännande metoden ”100 handlingar som för oss närmare varandra” – och som flera andra boendeutvecklare sagt sig vilja testa. Det finns nu en produktionsledningsgrupp, för att möjliggöra och konkretisera idéerna på handlingar som kommer från hyresgästerna. Det finns nu en hemsida, där de spännande handlingarna kommer att rapporteras om: 100handlingar.nu. Dessutom finns också en nymålad och uppfräschad kvarterslokal i området kring SNÖ, där samverkanspartners kan samlas. 

I Gottsunda, Uppsala fortsätter Mötesplatsen att ha söndagsöppet, förutom under höstlovet då det var öppet alla dagar. Populär aktivitet har varit söndagsfotbollen, med Palestinska FF. Under höstlovet kom gäster som t.ex. Barnombudet, Biotopia, Konstfrämjandet och Fritidsbanken – alla med verksamheter som varit mycket uppskattade av barnen och de föräldrar som deltagit. Mötesplatsen kommer fortsätta ha öppet söndagar och jullov, med förhoppningen att kunna locka dit än fler föräldrar, då det märks att det ger mycket goda sido-effekter när de möts och pratar och kanske fortsätter ses även utanför Mötesplatsen.

 

 

festival
Unsplash

(211018) Delmos-rapport: folkfester, konstnärsprojekt och dialogmodeller

I Gävle har boende och föreningsrepresentanter tillsammans med oss genomfört idéverkstad, och bl.a. beslutat om 100 handlingar som ska föra människor samman som bor i stadsdelarna Gävle Strand, Nordost och Öster (SNÖ) – där de redan nu vet att handling nr 100 är en folkfest juni 2022! Vi kommer förstås berätta om alla övriga handlingar under projekttiden!

Mötesplatsen i Gottsunda, Uppsala har nu öppet varje söndag, och är ännu välbesökt plats för barn och unga. Mötesplatsens verksamhet syftar till att öka barn och ungas trivsel, vilket visat sig vara särskilt viktigt under sommaren-hösten då flera oroväckande händelser skett i området. Under hösten drar även fotbollsverksamhet igång med Palestina FF.

I Klockaretorpet, Norrköping har projektdeltagare närvarat under både Klockaretorpsdagen (september) och Höstmarknaden (oktober), för att informera om kommande aktiviteter och fånga upp intresserade hyresgäster. Inom kort kommer ett konstprojekt, Tjejrummet, att dra igång med Norrköpings Konstmuseum och konstnären Ruben Wätte.

I Kungälv förbereds nu för en dialogmodell, där kommuninvånarna ska kunna påverka kommande bostadsförsörjningsprogram, i form av uppstart av en samverkansgrupp. Samarbetspartners i gruppen är både kommunen och ABF, där fokus kommer att vara på hur utvecklandet av segregationsbekämpande aktiviteter kan skapas.

I Hjällbo, Göteborg kommer en detaljplan komma, där syftet är att involvera så många boende som möjligt i påverkansarbetet kring den kommande ambitiösa ombildningen och fördubblingen av området. Som delaktivitet i Göteborg sker också en nystartad samverkan med Kulturskolan och med ABF kring lovaktiviteter och nya engagemangsformer.

I Landskrona (bl.a. Karlslund) så har odlingsgrupper dragit igång, med intresserade hyresgäster, för gemensamt deltagande, engagemang och lokalt utvecklingsarbete. Inom kort kommer också delaktiviteten Alla kan cykla komma igång, med syfte att främst hjälpa utrikesfödda kvinnor att lära sig att cykla.

I Malmö (Bellevue) så har en konstverkstad genomförts, tillsammans med konstnären Filip Rahim Hansson och barn och unga från området. Utställning av skulpturerna finns för närvarande på Bellevue bibliotek men kommer därefter flyttas ut på torget i stadsdelen. Samtidigt sker också en remissrunda med de boende och förtroendevalda, kring områdets framtid.

 

 

 

pojke i lekpark
Unsplash

(210928) Snö i Gävle

Det snöar hela tiden i Gävle, i form av Delmos-projektet som utgår från SNÖ (som är ett sedan tidigare etablerat stadsdelsnätverk mellan Gävle Strand-Nordost-Öster. Här ligger fokus på att bl.a. hitta nya former för lokalt engagemang och stärka ett hela-staden-perspektiv kring detta. Mötesplatser ska skapas med fokus på t.ex. folkbildande aktiviteter och konstnärliga processer.

I somras genomfördes ett dussintal olika workshops mm i stadsdelarna, och det kan du se mer här. Detta blev också starten på samarbetet med bl.a. ABF, Rapatac och Folkteatern. Hösten inleddes med en folkfest, med bl.a. cirkus och artistuppträdande. Läs gärna mer på regionens egna sida.

Nu planeras som bäst en idéverkstad med områdenas boende, för att planera aktiviteterna som komma skall.

Läs gärna också om första nyheten för projekt Delmos, från Gottsunda, Uppsala och dess Mötesplats, vars verksamheter för främst barn och unga ska minska social oro och öka trygghet.

Missa inte heller senaste nytt om vår LITA app för trygghetsvandringar, som är resultatet av en metodutveckling från förra årets Delmos projekt. Tipsa gärna förtroendevalda att kontakta mig för att bli registrerade användare!

Projekt Delmos ska under senhöst och tidig vår genomföra workshops i alla involverade områden, med fokus på bl.a. boinflytande, stadsutveckling, folkbildning och kunskapsutveckling. 

 

 

lekpark
Unsplash

(210921) Vad händer i projekt Delmos?

Nya projektet mot segregation, som pågår fram till april 2022 och involverar fem regioner, startade innan semestern med rätt kort startsträcka men har redan haft eller planerat för aktiviteter ute i bostadsområdena. Vi skulle vilja då och då berätta om vad som händer för er alla och startar med Uppsala och Gottsunda.

Mötesplats Gottsunda är ett samarbete mellan Uppsalahem och Hyresgäst­föreningen och det här är 4e sommaren som mötesplatsen är öppen, men första året som vi har projektet ihop. Vi har haft öppet hela sommarlovet (12/6- 15/8) onsdag till lördag. De två sista helgerna i augusti har vi öppet helger och framöver kommer vi ha öppet varje söndag + lov. Vi har haft ca 1380 besök av barn till och med igår, föräldrar är inte inräknade med ca 5 föräldrar om dagen. Många av barnen är återkommande och ca 40-50 barn har spenderat stora delar av sitt sommarlov hos oss. Många barn bor i husen runt om men vi har också haft besök från andra stadsdelar. 

Vi har samarbetat med 17 olika aktörer. De har varit bland annat lokala sportföreningar, biblioteket, barnombudet, konstfrämjandet och teateraktörer. Barnen har också haft sin egen kolonilott i samarbete med en förening dit vi gått en gång i veckan odlat/vattnat etc, och sista dagen nu i sommar ska vi ha skördefest. Mycket fokus har legat på att barnen ska ha det roligt och det har funnits inslag av att trygghetsarbete (tex med barnombudet där barnen fick visa vilka platser de kände sig trygga/otrygga på). Vi har också haft ett forskningsprojekt från SU på plats som intervjuat vuxna om deras resande (lokalt) och boendesituation. Troligtvis kommer ett till forskningsprojekt från UU komma och besöka oss för att intervjua föräldrar senare under året.  

Vi har haft 17 anställda sommarjobbare i ett samarbete vi har tillsammans med kommunen, sommarjobbarna kommer både från Gottsunda men också från andra områden för att öka integrationen. 

Utöver det har det varit en del bråk mellan barnen och det vi gjort för att minska oron är att öka kontakten med ungdomsjouren (socialtjänsten), polisen och ha fler vuxna anställda på plats. 

Här kan ni se en film som är inspelad i sommar: https://youtu.be/t9QxvfOboUM 

// Anna Johansson Dahl, boendeutvecklare Gottsunda

För Delmos nationellt, kontakta Sophia Lövgren

 

 

 

trygghetsgruppen
Dan Danho

Trygghetsgruppen 210127 Klockaretorpet

Det kanske inte (längre) är så roligt, men det fungerar ända med möten på video. :)

Trygghetsgruppen samråder.

inspirationsdagen
Dan Danho

210126 Inspirationsdag

Projekt Delmos genomförde en inspirationsdag för alla anställda, förtroendevalda och nyckelpersoner i de involverade bostadsområdena.

Dagen fokuserade kreativa och konstnärliga aktiviteter i lokalt utvecklingsarbete och under coronakrisen. Dagen till ära hade Konstfrämjandet bjudits in där flera lokala konstnärer berättade hur de arbetade med boende.

Ruben Wätte berättade hur han jobbade med barn och unga.

Johanna Linder berättade om Österängens konsthall.

Dessutom presenterade flera interna strateger om gestaltad livsmiljö (Monica Fundin Pourshahidi), hållbar stadsutveckling (Kenneth Berglund) och rörelsejuridik (Rami al Khamisi).

 

online
Marco Briones

201125 Klockaretorpet

I coronatider möts de flesta av oss online, men även dessa möten kan flöda av inspiration, gemenskap och kreativitet.

Styrgruppsmöte för projekt Delmos.

möte hand
Unsplash

201117 Göteborg

Uppbyggnad av dialogarbete med Göteborgs stad

Under hösten har ett samtal förts med representanter från olika fackförvaltningar i Göteborgsstad om en gemensam medborgardialog i Hjällbo. Vi har flera syften med denna dialog. Dels vill vi allmänt ta reda på vad Hjällboborna anser om sin stadsdel. Vad som skall bevaras och vad som behöver utvecklas vidare. Vart man vill vara och vart det känns otryggt o.s.v.

Tillsammans med Göteborgsstad, kulturförvaltningen, Idrotts och föreningsförvaltningen och social resursförvaltningen håller vi nu på att utveckla ett dialogunderlag som vi därefter kommer att samarbeta kring. Tanken är att vi skall samarbete under hela processen. Från samtal med medborgarna till åtgärder, förslag och uppföljning.

 

 

papperskorgar
Dan Danho

201024 Klockaretorpet

Ung Konst Öst bjöd in till Ortens Galleri, för unga 13-25 år i Klockaretorpet för en kostnärlig workshop. Målet med dagen var att med Klas Isaksson (Den svenska björnstammen) skapa ett offentligt galleri i stadsdelen. Deltagarna fick måla två papperskorgar som ska placeras ut i området.

Dagen följs upp med ytterligare en workshop där fler papperskorgar men även elskåp får vacker layout.

Möte i sal
Alfredo Torrez

201021 Hjällbo

Hjällbo och Hammarkullen var i fokus för ett studiebesök från Mimers hus i Kungälv på samhällsprogrammets beteendeinriktning. Temat för besöken var Segregation med betoning på att lyfta blicken från individen till att diskutera fenomenet som ett strukturellt problem. Det kom 50 elever från två olika klasser. Hyresgäst­föreningens representanter berättade om verksamheten och guidad i området, där de fick träffa aktörer från båda områdena. De fick träffa fritidsgården, skolan och konstproducenter som kunde prata om frågan om segregation utifrån sin profession, befattning och roll i området.

 

möte i kyrkan
Dan Danho

201019 Klockaretorpet

Kyrkan, Hyresbostäder, Studiefrämjandet, HGF och KIS i möte om samverkan, trygghet och säkerhet i Klockaretorpet.

videomöte
Dan Danho

201015 Klockaretorpet

#kunskapärcoolt

I Kunskapens Hus välkomnades hyresgäster från Klockaretorpet till en debatt mellan Inger Borg, Hyresgäst­föreningen; Tomas Lindquist, Hyresbostäder och Nicklas Lundström, politiker.

Boendet är en viktig del av välmåendet och en bostad är en mänsklig rättighet.

Möte med polis
Dan Danho

201015 Klockaretorpet

Människan bakom uniformen, MBU, möter ungdomar i Klockaretorpet och berättar om sin vardag och verksamhet. Dialog och möter skapar förståelse.

studiojobb
Dan Danho

201013 Klockaretorpet

Samverkans möte med Yasmine Lindgren-Widholm (Ledare för podcasting & dokumentärer) från Sensus och Hyresbostäder om ett samarbete kring en podd som handlar om hållbarhet och ekonomi i Klocket bland unga hyresgäster. Fikaträff med närpolisen ”Jonas” och Fritids bankens personal om läget i Klockaretorpet samt tryggheten i Centrum och bland  husen. På frågan om läget i  Klocket idag löd svaret så här: ”Om vi ska jämföra läget efter att KH öppnade sina portar med åren innan KH fanns, så är det en stor förbättring i området sedan KH öppnade ur trygghets perspektiv”. Vidare konstaterar polisen vikten av samarbetet mellan olika aktörer och lyfter projektledarens  ” Marco Briones”  insatser i området som avgörande för samverkan.

möte
Dan Danho

201012 Klockaretorpet

Hur ökar vi föreningsliv och folkbildning i Klockaretorpet? Det pratade representanter för Hyresgäst­föreningen och Hyresbostäder om.

Möte om video
Dan Danho

201008 Klockaretorpet

I Klockaretorpet så gavs en föreläsning med musikvideo av Cynthia (Like Dance) och Hamza. Hamza berättar om sin händelserika uppväxt i Klocket och hur han lyckades övervinna alla problem och beroenden/brottslighet han haft och hur ungdomarna kan ta lärdom av hans resa. Cynthia stod för musiken.

händer
Sophia Lövgren

201007 Projektgruppsmöte

Sista kunskapspasset för boendeutvecklarna var kring segregation och socioekonomiska eftersatta områden.

Inledningsvis definierades segregation kontra integration, där segregation avser rumsligt åtskiljande mellan områden och indivder (dvs en hel stad är segregerad, inte ett område). Många projekt fokuserar dock integration, dvs individers etablering i samhället (då det är svårt att framgångsrikt arbeta i en hel stad). På samma sätt som det är viktigt att skilja mellan segregation och integration är det viktigt att skilja mellan utsatthet och eftersatt kring områden. Socioekonomiskt utsatt fokuserar på problem i området medan socioekonomiskt eftersatt fokuserar på bristande resurser.

Kunskapspasset innehöll också en diskussion kring feministisk och intersektionell stadsplanering.

Samma kunskapspass kommer att hållas till projektets alla nyckelpersoner i alla sju områden.

 

 

hands table
Unsplash

201007 Tynnered

I Tynnered, Göteborg  i samarbete med HGF Frölunda vill vi utveckla och förstärka projektet Tillsammans i Tynnereds resultat kring social hållbarhet och stadsutveckling.

Vi genomför detta arbete i samverkan med DigidamLab. Särskilt underlag för detta tas fram och beslutas av styrgruppen.

möte minister
Dan Danho

201006 Klockaretorpet

Justitieminister Morgan Johansson kommer till Klockaretorpet och pratar om mäns våld och kriminalitet.

Arrangemang av RFSisu och Socialdemokraterna

möte hyresbostäder
Dan Danho

201005 Klockaretorpet

Nyckelpersoner i projekt Delmos möts corona-anpassat och får utbildning inför aktiviteter som ska genomföras.

möte om trygghet
Dan Danho

200929 Klockaretorpet

Deltagare i projekt Delmos m fl träffades för att diskutera trygghet i Klockaretorpet.

girls together
Unsplash

200925 Hjällbo

I Hjällbo, Göteborg (som genomgår en stor stadsdelutvecklingsprocess) är syftet att tillsammans med Poseidon att vidareutveckla storskaligt inflytandearbete med boende, för att öka lokalt engagemang och stärka lokal organisering. Detta utgår från existerande projektet Hjällbomodellen men kräver bl.a. kontinuerligt folkbildningsarbete, verktyget Maptionnaire samt digitala metoder såsom Storytelling kommer användas och utvecklas här.

kunskapens hus
Dan Danho

200923 Klockaretorpet

En glädjefylld träff blev det i Klockaretorpet med projekt Delmos samverkanspartner; i form av Cynthia (Like Dance Klockaretorpet), Wael (Sensus), Lena (Svenska Kyrkan) och Julia (Dare to Share workshop). Spännande aktiviteter kommer!

trygghetsvandring
Dan Danho

200921 Klockaretorpet

Trygghetsvandring i projekt Delmos. Dels skedde en översyn kring de punkter som lämnats in från förra arbetsgruppsmötet, där gruppen glödjande nog kunde se att fotbollsplanen i Klockaretorpet fått ny matta och belysning. Dels upptäckte gruppen andra brister i området, som punktades ner i en lista och lämnades över till kommun och bostadsbolag.

together wall
Unsplash

200920 Bergsjön

I Bergsjön, Göteborg ligger fokus på att i samverkan med Familjebostäder och civilsamhälle genom starta upp medborgardrivna mötesplatser, där boende i området känner delat ägarskap till lokalerna. I detta ingår också pilottest av kartläggningsverktyget Maptionnaire (i samverkan med Chalmers).

Målgrupp i Bergsjön är alla hyresgäster i området med ett särskilt fokus på barn och unga.

Möte utomhus
Rawpixel/Unsplash

200914 Projektgruppsmöte

Rörelsejuridik var dagens tema, som utgår från att rörelsejuristen grundar sitt arbete i att rätten dels är politiskt skapad och att det dels därför är viktigt att stärka människors tillgång till denna rätt. Det handlar därmed om att syngligöra minoriteters erfarenheter av social utsatthet, rasism och rättsosäkra processer och öka olika gruppers möjligheter att påverka beslutsprocesser. Rörelsejuridik kan därför vara ett värdefullt verktyg i lokala utvecklingsprocesser.

grupp i möte
Dan Danho
gruppmöte

200911 Klockaretorpet

Arbetsgruppen för projektet i Klockaretorpet i Norrköping har sin första träff för att planera och besluta om kommande aktiviteter.

En lista med brister i området skapades, som nu lämnats över till kommun och bostadsbolag för uppföljning.

 

Möte på avstånd
Dan Danho

200902 Klockaretorpet

Hur genomföra möten i bostadsområdet, för att involvera hyresgästerna och påbörja ett arbete mot segregation? Dan och övriga projektdeltagare möts på trygga avstånd, och då enbart med några stycken deltagare. Här är det en potentiell nyckelperson som vill veta mer om projekt DELMOS och vad som kan ske i Klockaretorpet.

hands in group
Unsplash

200901 Araby

I Araby är målen under projekt Delmos att öka upplevelsen av inflytande och delaktighet samt ökad känsla av trygghet och ökad gemenskap.

Med hjälp av nyckelpersoner och ett stärkt nav i form av fysiska mötesplatser, som alla har tillgång till, så syftar aktiviteterna till att skapa kraft och styrka i lokalsamhället.

Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

200826 Projektgruppsmöte

Alla involverade boendeutvecklare och strateger fick en presentation om LITA-modellen och hållbar stadsutveckling. LITA begreppet går det att läsa mer om här. 

Det finns för närvarande två rapporter (nr 1 och nr 2). Tre rapporter till ska komma.

Projektgruppen hade många intressanta inlägg kring arbetet med hållbar stadsutveckling och på vilka sätt detta kan arbetas med i DELMOS projektet.

möte
Dan Danho

200819 Klockaretorpet

Uppstartsmöte med Klockat Kunskapens hus ledningsgrupp, bestående av Caroline, Hyresbostäder; Lena, Svenska kyrkan och Dan, Hyresgäst­föreningen. 

Dan planerar att stötta den grupp ungdomar som samlades redan innan semestern och vill även testa bl.a. digitala framtidsverkstäder.

I Klocket Kunskapens hus kommer Dan även finnas tillgänglig för att svara på frågor som hyresgäster kan tänkas ha.

200817 Projektgruppsmöte

Boendeutvecklare och strateger från de sju aktuella områdena träffades och diskuterade höstens projektplan. Under hösten kommer framför allt tre kunskapsinsatser genomföras: kring segregation, om hållbar stadsutveckling och rörelsejuridik. Syftet är att denna kunskap ska förmedlas till s.k. nyckelpersoner, aktiva hyresgäster, längre fram.

 

 

flicka gör hjärta
Linda Eliasson

200616 Uppstart

Hyresgäst­föreningen har beviljats medel från Delegationen mot segregation och kommer att genomföra aktiviteter kring stärkandet av den lokala organisaringen i sju områden. Fokus kommer att vara att stärka samverkan med övriga lokala föreningar, samla och kunskapsutveckla hyresgäster som vill engagera sig (s.k. nyckelpersoner) samt skapa processer i de sju områdena som kommer verka långsiktigt för att stärka den stigmatisering som kan komma av att bo i ett område som av andra definieras som socioekonomiskt utsatt.

De sju områdena är Klockaretorpet i Norrköping; Araby i Växjö; Nya Bruket i Sandviken samt Rannebergen, Tynnered, Hjällbo och Bergsjön i Göteborg. För vart och ett av områdena finns boendeutvecklare och förtroendevalda, som ska arbeta tillsammans med bl.a. bostadsbolag och andra föreningar i projektet.