Vara

Bostadspolitiskt program för Vara.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Vara har länge haft bostadsbrist, särskilt saknas det hyresrätter, och särskilt i tätorterna. Bristen på bostäder är en bidragande orsak till att kommunen länge haft en negativ befolkningsutveckling med en växande andel äldre. Det har inte funnits lägenheter för unga som vill flytta hemifrån och för äldre som vill lämna huset på landet för ett bekvämara lägenhetsboende nära samhällsservice i tätorten.

Kommunen har efter initiativ till träffar med privata fastighetsägare kunnat konstaterta att intresset för att bygga flerbostadshus är svalt, och då måste det kommunala Vara Bostäder gå före och bygga för det behov som finns.

Trots att befolkningsprognosen pekar på en fortsatt minskad befolkning kommer behovet av bostäder i Vara tätort att öka. Det skriver kommunen i sin översiktsplan från 2012. Det beror på att invånare flyttar från landsbygd in till tätorten, men även på att antalet enmanshushåll ökar.

Våra förslag

För att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar föreslår Hyresgästföreningen:

  1. Prioritera bostäder för unga och äldre. Att det råder brist på hyresrätter gör det svårt för unga som vill flytta hemifrån att bosätta sig i kommunen. Bristen på lägenheter i centralorterna gör det även svårt för äldre som önskar att lämna det egna boendet på landsbygden, bostäder som annars hade kunnat stå till förfogade för unga småbarnsfamiljer och, om efterfrågan tillgodoses, skulle kunna bidra till flyttkedjor.
  2. Använd Vara Bostäder. Allmännyttan ett av kommunens viktigaste verktyg för att se till att det byggs bostäder som många har råd med. Idag är det ett svalt intresse hos privata fastighetsägare att bygga flerbostadshus, och då måste allmännyttan gå före och bygga för det behov som finns. Genom ägardirektivet kan kommunen klargöra vad man vill med bolaget, vilken nytta det ska tillföra kommunen, samt även sätta ekonomiska spelregler som gynnar nyproduktion.
  3. Ta ett helhetsgrepp om bostadsförsörjningen. Processen med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram måste bli färdig så snart som möjligt. Programmet kommer att ge exempelvis politikerna ökad insikt i boendefrågor, öka samordningen och visa potentiella byggherrar var kommunen kan tänka sig bygga bostäder. Programmet ska enligt lagen uppdateras en gång varje mandatperiod.
  4. Taxor och avgifter. Kommunala taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av den totala hyresnivån. Det är en väsentlig del av boendekostnaden och därför av vikt att de hålls på en låg nivå.

Kontakt

Hyresgästföreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7 
461 21 Trollhättan

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.