Götene

Bostadspolitiskt program för Götene. Uppdaterat i april 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Bostadsfrågan är avgörande för hur vi kan leva våra liv, för vår självkänsla, utveckling och trygghet. Därför är det viktigt att det finns bra bostäder.

Götene kommun skriver i sin bostadsförsörjningsplan 2013-2020 att bostäder är en viktig tillväxtfaktor och att ett bristande utbud av lämpliga bostäder kan hämma utvecklingen. Trots en stagnerande befolkningsutveckling runt 13 000 invånare behöver man
alltså planera för nya bostäder. Då hushållsstorleken fortsätter att minska behövs fler små bostäder – för unga, när hushåll delas och för den ökande andelen äldre.

Kommunen tänker sig att bra bostäder för 55+ kan starta flyttkedjor, vilket ska bidra till lediga
småhus.

Mark och detaljplaner för nya bostäder finns redan och kommunen kan fortsätta medverka till att det byggs fler hyresrätter. Samtidigt säger man att bebyggelsens inverkan på befolkningssammansättningen och åldersfördelningen i kommunens olika delar ska beaktas. Det förutsätter att man planerar för olika upplåtelseformer, även hyresrätter, i mindre orter. Så ser det inte ut idag.

Det behövs fler hyresrätter och bostadsförsörjningsplanen säger att man ska verka för att det byggs fler. Ettverktyg för det kan vara kommunala Götene Bostäder
AB.Våra förslag för att lösa kommunens bostadspolitiska utmaningar:

1. Kommunen bör se till att det kommunala bostadsbolaget drivs i allmännyttigt syfte för att
förvalta fastigheter med hyresrätt på ett sätt som främjar bostadsförsörjningen och erbjuder hyresgästerna inflytande. De vinster och värden som skapas bör stanna i bolaget för att medverka till
dess utveckling.

2. Kommunen bör använda det egna bostadsbolaget för att bygga de bostäder som man ser behövs. Bygg hyresrätter även i de mindre orterna så som Källby och Lundsbrunn.

3. När det kommunala bostadsbolagets fastigheter renoveras är det viktigt att tidigt involvera de
boende för att gemensamt hålla nere kostnaderna så att hyresgästerna kan bo kvar. Om bostadsbolaget aktivt deltar i upphandlingar kan detta få stor
betydelse för att hålla nere kostnaderna.

4. Taxor och avgifter är en betydande del av bostadskostnaden. Håll låga taxor och avgifter för att locka nya invånare och kunna erbjuda attraktiva priser.

Kontakt

Hyresgästföreningen MittVäst 
mittvast@hyresgastforeningen.se  
Olof Palmes gata 7  
461 21 Trollhättan

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.