Kalmar

Bostadspolitiskt program för Kalmar-Torsås-Öland

Hur vi tänker

Hur vi bygger våra samhällen spelar roll för alla oavsett hur vi bor. Hyresgästföreningen har en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Samhället behöver en bostadspolitik som aktivt bidrar till det och som stärker och integrerar människor. För att åstadkomma det behövs kollektivt förhandlade hyror och likvärdiga skatteregler för alla boendeformer.
Hyresgästföreningen i Kalmar-Torsås-Öland ska aktivt arbeta för att bostadsfrågan ska vara en av de viktigaste frågorna i våra kommuner. Med oss i detta arbete har vi 4 570 medlemmar (oktober 2016). Vår uppfattning är att bostadsfrågan inte är den enskildes angelägenhet utan i högsta grad en politisk fråga.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitikska utmaningarna i Kalmar-Torsås-Öland
har Hyresgästföreningen följande förslag:

1. Bostadsbristen

Alla minns vi känslan av glädje, frihet och oberoende när vi satte nyckeln i låset och öppnade dörren till vår första lägenhet. Verkligheten är den idag att av landets kommuner 2016 uppger 83 procent att de har bostadsbrist och att det är främst hyreslägenheter som saknas. Andelen ungdomar som bor kvar hemma hos föräldrarna, flyttar runt mellan kompisar eller bor i andra och tredje hand har ökat. Att som 25-åring tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna kan få den mest driftiga och kreativa personen att tappa självförtroendet och framtidstron. Bostadsbristen hämmar dessutom kommunernas och regioners utveckling och tillväxt.

I Kalmar kommun är bristen på hyresrätter påfallande hög.

Hyresgästföreningen i Kalmar-Torsås-Öland vill att nybyggnationen av hyresrätter till rimliga kostnader ska öka markant. Människor ska inte vara beroende av kontakter eller kontanter för att ha möjlighet att få en lägenhet. Hyresgästföreningen anser att fördelningen av hyresrätter ska ske efter objektiva, öppna principer i en offentlig bostadskö. Det minskar risken för diskriminering. Den som söker bostad kan enklare och tydligare se när i tiden den efterlängtade lägenheten kan bli verklighet.

Enligt Bostadsförsörjningslagen är kommunen skyldig att anordna
bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen.
Som vi tidigare pekat på är bostadsbristen hög i Kalmar kommun.
Vi kan konstatera svårigheter med att få fram uppgifter om hur hög den verkliga bostadsbristen är. Detta bör vara ett stort problem för kommunen.
Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland vill att Kalmar kommun inrättar en kommunal bostadsförmedling.

2. Ombyggnationer

Att bygga om och renovera hyresfastigheter byggda under
miljonprogrammet medför en stor påfrestning för såväl hyresgäster som bostadsföretag. I Kalmar finns ett stort behov av renovering och upprustning av hyresfastigheter. Många hyresgäster är oroliga för vad som händer efter renoveringen, har jag/vi råd att bo kvar? För hyresgästerna kan det innebära stora hyreshöjningar och kan leda till att många tvingas flytta på grund av ekonomiska skäl. Detta kan vara början på en flyttkarusell som i slutändan leder till ökad segregation med särskilda områden för personer med låg inkomst.
Hyresgästföreningen i Kalmar-Torsås-Öland arbetar för att varje hyresgäst ska ha möjlighet att påverka sin boendekostnad efter renovering genom att själv välja standard, service och underhåll så långt det är möjligt. 

Inflytande och delaktighet bidrar till att stärka gemenskapen i bostadsområdet och det blir trivsamt och tryggt. Kommunen får stabila, trygga och socialt väl fungerande bostadsområden samt en utveckling av demokrati och det medborgerliga engagemanget. Hyresgästföreningen arbetar för att hyresgästernas inflytande över utemiljön och utformningen av bostadsområdet ska stärkas.

3. Skatteneutralitet mellan olika boendeformer - Slopa hyrskatten

Dagens skattesystem gynnar det ägda boendet framför hyresrätter och hämmar nybyggnationer av hyresrätter samt renoveringar.
Hyresgästföreningen föreslår följande sex åtgärder för att åstadkomma en bättre bostadsförsörjning:
1. Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
2. ROT-avdrag till hyresrätter
3. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter
4. Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
5. Skattefria underhållsfonder
6. Stöd till bostadsföretag på vikande marknader

Kostnaden för detta program skulle uppgå till cirka 8 miljarder kronor per år. En stor del av detta skulle staten få tillbaka genom bland annat momsintäkter från investeringar som annars inte skulle bli gjorda.