riksdagen

Partiernas bostadspolitik 2022

Bostadspolitiken är en fråga som har direkt påverkan på samtliga av Sveriges röstberättigade medborgares vardag. Men det är inte alltid så lätt att veta hur partierna ställer sig i olika bostadspolitiska frågor. Hyresgästföreningen vill med denna översikt upplysa väljare – oavsett om man är hyresgäst eller inte – om partiernas ståndpunkter.

Vi har valt att utgå från partiernas officiella dokument när vi analyserat deras ståndpunkter. Deras bostadspolitiska motioner och budgetar har varit de primära källorna, som kompletterats med information från partiernas egna webbsidor. Vi har valt att studera partiernas ställningstagande i tio bostadspolitiska motsatsförhållanden:

bostadspoltikens motsatsförhållanden ägt boende och hyrt boende
 1. Ägt / Hyrt
 2. Generellt / Behovsprövat
 3. Centraliserad / Decentraliserad planering
 4. Hushållen betalar / Staten finansierar
 5. Skattelättnad ägt / Skattelättnad hyrt
 6. Marknadshyror / Bruksvärdessystemet
 7. Stöd renoveringar / Hushållen betalar
 8. Starkt / Svagt miljöperspektiv
 9. Villastad / Förtätning
 10. Hobbyvärdar / Professionella värdar

I rapporten hittar du även en översikt över hur partierna har röstat i viktiga bostadspolitiska frågor under den senaste mandatperioden. Nedan kan du läsa om partiernas ställningstagande gällande Hyresgästföreningens tre prioriterade valfrågor – Läs mer om dem på vår kampanjsajt Stoppa bo-orättvisan.

så tycker partierna om boskatterna

Utjämna boskatterna

Det är ett faktum att dagens bostadsrätts- och villaägare utöver att tjäna pengar genom prisstegringen på bostadsmarknaden också får sitt boende subventionerat genom ränteavdrag, slopad uppskovsränta, ROT-avdrag med mera.

Det finns en hel del förslag på skattelättnader som skulle kunna gynna hyresrätten på motsvarande sätt, men det är dyrt att subventionera både ägt och hyrt boende. Många partier vill inte dra undan stöd som stora delar av deras väljarbas tar del av.

så tycker partierna om renovering

Stöd till renoveringar

Stora delar av Sveriges fastighetsbestånd, bland annat delar av miljonprogrammet, är i stort behov av upprustning. Fastighetsägare har

skjutit upp renoveringar som var för sig inte hade påverkat hyresnivåerna något extremt, men som skapar en hyreschock när de nu sammanfaller. Som det ser ut nu får hushållen ta konsekvenserna i form av renovräkningar och konceptrenoveringar. Även ombildningar kan komma som ett resultat av att fastighetsägare inte ser lönsamhet i en stor renovering utan låter medlemmar i en framtida bostadsrättsförening ta notan. Mot bakgrund av detta ser vissa partier ett behov av att staten går in och delfinansierar renoveringar för att avlasta hushållen.

så tycker partierna om finansiering

Statlig finansiering

Fram till 1990–talet tog svenska staten ansvar för att finansiera bostadsproduktion, bland annat med statliga lån för byggande. När staten drog sig undan lades ansvaret för finansiering av

bostadsbyggande istället på hushållen. Med det menas att det är hushållens betalningsförmåga och skuldutrymme som ligger till grund för nyproduktionstakten. De flesta partier ställer sig nog egentligen bakom att statlig finansiering leder till högre nyproduktionstakt, men bara ett fåtal ser statliga bygglån som en möjlighet. Istället talar man exempelvis om startlån, som även om de ges ut från staten, belastar hushållens skuldsättning.