Marie Linder

Hyresgästföreningen granskar partiernas bostadspolitik

Bostadspolitiken har stor påverkan på alla svenskars vardag, oavsett om du är hyresgäst eller ej. Men hur agerar partierna i de bostadspolitiska frågorna? I rapporten Partiernas bostadspolitik (https://www.hyresgastforeningen.se/partiernas-bostadspolitik-2022) gör Hyresgästföreningen en genomlysning vad våra riksdagspartier tycker och vill med sin bostadspolitik, och hur de röstat i viktiga bostadspolitiska frågor under mandatperioden.

– Jag är bekymrad över att det saknas ett helhetsgrepp från politiken för de tre miljoner hyresgäster som bor i Sverige. Tydligt är att det finns ett enögt fokus på det ägda boendet och brist på nytänkande kring försörjningen av bostäder som vanligt folk har råd att bo i.  Och hur tänker man kring de 300 000 lägenheterna i miljonprogrammen som är i stort behov av renoveringar? Det är viktigt att alla väljare kan göra informerade val när de nu går till valurnorna i höst. Den här rapporten kommer hjälpa väljarna att utkräva svar från våra politiker på hur de tänker lösa problemen vi har idag men också svar på hur vi ska skapa förutsättningar för framtidens hållbara boende, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Rapporten Partiernas bostadspolitik 2022 är en kvalitativ genomlysning av riksdagspartiernas bostadspolitik, den hittills enda i sitt slag. I rapporten granskar vi - utifrån partiernas officiella dokument, motioner och budgetar - partiernas ställningstagande i tio bostadspolitiska motsatsförhållanden. Till exempel: driver partierna politik som är till fördel för ägt eller hyrt boende? Vill de se en generell eller behovsprövad social bostadspolitik och vilken form av hyressättning vill de ska råda? Partiernas ställningstagande placeras på en skala med fem positioner. Rapporten ger också en översikt över hur partierna har röstat i viktiga bostadspolitiska frågor under den senaste mandatperioden.

­ – Det jag tycker stuckit allra mest i ögonen i när jag granskat partiernas bostadspolitik är frånvaron av politik för det hyrda boendet. Med tanke på att över tre miljoner svenskar faktiskt bor i hyresrätt är det anmärkningsvärt. Fler partier behöver synliggöra hyresrätten och hyresgästerna. Inför valet hoppas jag att väljarna sätter press på våra folkvalda att ta bostadsfrågan på det allvar den förtjänar, säger Julia Synnelius, utredare och författare av rapporten Partiernas bostadspolitik.

Riksdagspartiernas bostadspolitik undersöks utifrån följande motsatspar:
Ägt /Hyrt
Det finns en skiljelinje mellan partier som huvudsakligen har politik för ägt boende, och partier som huvudsakligen har politik för hyrt boende.

Generell social bostadspolitik /Behovsprövad social bostadspolitik
Vissa partier försvarar den svenska modellen med förhandlade bruksvärdeshyror och ambitionen om goda bostäder till hela befolkningen, medan andra partier vill se subventionerade bostäder till de mest behövande. 

Centraliserad planering/Decentraliserad planering
Här placerar vi våra riksdagspartier utifrån huruvida de förordar kommunalt planmonopol, vilket innebär att bostadsplaneringen i princip är helt decentraliserad, system som råder idag. Motsatsen är en centraliserad planering, något våra närmsta grannländer tillämpar i högre grad.

Hushållen finansierar/Staten finansierar
Hur tycker partierna vi ska finansiera nyproducerade bostäder? I dag är det hushållens betalningsförmåga som ligger till grund för nyproduktionstakten. Är det rätt väg eller bör staten gå in med stöd för stimulera byggandet av fler bostäder?

Hyresvänlig skatt/Ägarvänlig skatt
Dagens skatteregler premierar ägande. Vissa partier har förslag som skulle göra det ännu mer förmånligt att äga, medan andra har förslag som skulle göra det mer förmånligt att hyra.

Marknadshyror/Bruksvärdessystemet
Vissa partier vill införa marknadshyror, vilket innebär att hyran sätts på en fri marknad. Medan andra partier förordar bruksvärdessystemet.

Stöd renoveringar/Hushållen betalar
Stora delar av Sveriges hyresbostadsbestånd står inför omfattande renoveringar. Ska hushållen - så är det idag - stå för renoveringarna, genom höjd hyra? Eller bör det finnas offentligt stöd till renoveringar?

Starkt miljöperspektiv/Svagt miljöperspektiv
Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp. Det här motsatsparet beskriver hur stor eller liten hänsyn som partierna tar till miljöperspektivet i sitt bostadspolitiska program.

Villastad/Förtätning
Hur tänker sig partierna att framtidens städer ska växa? Vissa partier förordar flerbostadsbyggande för att råda bot på bostadsbristen, medan andra framhåller villastadens fördelar och vikten av att förenkla småhusbyggande.

Hobbyvärdar/Professionella värdar
I Sverige har vi en hög grad av professionalisering på hyresmarknaden, till skillnad från exempelvis Norge, där de flesta hyr av en privatperson och inte av ett företag. Partier som vill se fler hobbyvärdar vill göra det enklare för privatpersoner att hyra ut bostäder.

Om rapporten Partiernas bostadspolitik:
I rapporten Partiernas bostadspolitik har vi utgått från partiernas officiella dokument när vi analyserat deras ståndpunkter. Deras bostadspolitiska motioner och budgetar har varit de primära källorna, som kompletterats med information från partiernas egna webbsidor. Läs hela rapporten här.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se