Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin
Hyresgäst­föreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Filippa Ländin

Marknadshyra löser inte bostadsproblemen

Hyresgäst­föreningen tar i sin senaste rapport strid mot vanliga argument som används som “sanningar” i debatten om marknadshyror. Genom att jämföra bostadsmarknaden i elva olika länder, med olika grad av hyresreglering, slår rapporten hål på de vanligaste argumenten som används för att införa marknadshyra i Sverige.

- Vi kan se hur partier vacklar om marknadshyra och det är beklagligt. Med den här rapporten visar vi att avreglering inte är någon genväg till en fungerande hyresmarknad, utan bara skapar osäkra förhållanden för hyresgäster, säger Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgäst­föreningen 

Rapporten undersöker hur elva länder presterar i alltifrån rörlighet, nyttjande av bostadsbeståndet, den privata hyresmarknadens storlek och lönsamhet, samt byggtakten över tid. Det finns inte någon tydlig koppling mellan att ett land har låg reglering/marknadshyra och en bostadsmarknad som presterar bättre. Genomgången visar att det snarare är andra aspekter av bostadspolitiken som avgör hur länder lyckas med uppgiften att bostadsförsörja sin befolkning.  

- Argumenten som används för att införa marknadshyra i Sverige är svepskäl av de som inte vill ta tag i de verkliga problemen. Länder som har en bostadspolitik som hänger samman, från finansiering till markförsörjning och skatter presterar bättre än de som lämnat sådana saker åt marknaden. Hyresreglering har oförtjänt fått klä skott för brister som hänger samman med en i övrigt obalanserad och underfinansierad bostadspolitik, säger chefekonom Martin Hofverberg på Hyresgäst­föreningen 

I många fall går den skarpaste skiljelinjen inte mellan olika grader av hyresreglering, utan mellan ägt och hyrt boende. Hushåll som äger den egna bostaden bor generellt sett större, flyttar mer sällan och kan samtidigt ha förhållandevis låga kostnader jämfört med hyresgäster. När problemen på bostadsmarknaden diskuteras är det trots detta nästan uteslutande det hyrda boendet som hålls fram som dysfunktionellt och i behov av förändring. 

- När vi tittar närmare på de olika länderna blir det tydligt att det inte är mellan olika regleringsgrader vi hittar de största skillnaderna, utan mellan det ägda och det hyrda boendet, inte minst i Sverige, säger rapportförfattare och utredare på Hyresgäst­föreningen Olof Karlsson. 

- Hyresreglering kan se olika ut men finns i de flesta länder vi har undersökt, för att balansera styrkeförhållandena mellan den som äger fastigheten och den som hyr sitt boende. Det svenska förhandlingssystemet är ett sätt att balansera fastighetsägarens intresse av avkastning och hyresgästens intresse av en trygg och förutsägbar boendekostnad. Rapporten visar att det inte finns någon anledning att genom lagstiftning ändra på den maktbalansen, och att den som vill förbättra den svenska bostadsmarknaden måste leta på annat håll, säger Martin Hofverberg.  

Läs hela rapporten här!