Västerås

Bostadspolitiskt program

Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med befolkningsökningen. En haltande bostadsmarknad gör det svårare för ungdomar att flytta hemifrån och arbetssökande att flytta till Västerås för att ta ett jobb. Det finns inte bara för få lägenheter. Det kan dessutom vara svårt att hitta de som finns. I Västerås finns över hundra hyresvärdar och för den som är ung eller ny i staden är det inte lätt att veta vilka vägar man ska gå för att hitta en bostad. Många av de bostäder som byggdes under 60- och 70-talet har idag ett stort ombyggnadsbehov. Eftersom hyresrätten är missgynnad i skattelagstiftningen går det inte att göra rot-avdrag för dessa ombyggnationer och de riskerar att bli väldigt kostsamma för hyresgästerna. Hyresgäst­föreningen har lösningarna på de problem alla talar om. I det här bostadspolitiska programmet presenterar vi förslag för ökat bostadsbyggande, ordning och reda på bostadsmarknaden och mer inflytande och valfrihet för hyresgästerna. Med våra förslag kan ett boende för framtiden börja byggas redan idag!

Västerås behöver fler hyressätter till en rimlig kostnad

Västerås befolkning ökar snabbare än på mycket länge. Samtidigt har det under en längre tid byggts för få bostäder i staden och bostadsbristen har ökat år för år.

Allmännyttan visar vägen

För att få fart på bostadsbyggandet i Västerås måste det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer få ett tydligt uppdrag och goda förutsättningar för att bygga nytt till en rimlig kostnad. Fler billiga lägenheter är också nödvändiga för näringslivet och för Västerås tillväxt. Västerås stad ställer idag höga ekonomiska krav på Mimer. Krav som försvårar nyproduktion och ombyggnation av bostäder. De står i motsättning till bolagets uppdrag att skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes eller bostadssökandes olika krav.

Fler bygger mer

Under den gångna mandatperioden har flera privata fastighetsägare byggt hyresrätter i Västerås. Hyresgäst­föreningen anser att Västerås stad ska verka för att ännu fler privata fastighetsbolag ska kunna etablera sig och bygga nytt i staden.

Lägre byggkostnader

Staden har ett ansvar för att det byggs bostäder som folk har råd att bo i. Det enklaste sättet att få ner byggkostnaderna är att bygga mindre lägenheter. I Västerås finns dessutom ett stort underskott av små lägenheter. För att hålla nere byggkostnaderna bör staden oftare anordna markanvisningstävlingar med låg hyresnivå som en tungt vägande faktor. Dessutom bör fastighetsägare som vill bygga hyresrätter erbjudas förmånligare villkor vid tomträttsupplåtelse. I detaljplanearbetet bör planer som avser bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet ha högsta prioritet. Dessutom ska utbyggnad av infrastruktur i samband med bostadsbyggande först och främst bekostas av staden och inte belasta byggkostnaderna och i förlängningen de boende. Sist men inte minst bör staden utreda och avskaffa lokala fördyrande särkrav så som exempelvis parkeringsnorm och energikrav.

Håll nere hyrorna

Stadens och de kommunala bolagens taxor och avgifter påverkar hyresnivåerna för både nyproducerade och gamla hyreslägenheter. Vill staden motverka höjda hyror bör man därför också vara restriktiv med att höja taxor och avgifter. I vissa fall kan det vara nödvändigt med justering av taxorna nedåt.

Fler hyresrätter

Västerås behöver fler hyresrätter - inte färre. Därför motsätter sig Hyresgäst­föreningen alla förslag på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, kooperativ hyresrätt eller ägarlägenheter.

En dynamisk bostadsmarknad

En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för att Västerås fortsatt ska vara en attraktiv stad för företag att bedriva verksamhet i och för människor att bo i.

Hyresrätten och tillväxten

Bostadsbristen är ett samhällsproblem som drabbar fler än bara den som saknar bostad. Tillgången på bostäder och inte minst hyresrätter är en viktig faktor för företag som ska nyanställa. Idag kan bristen på bostäder i Västerås göra det svårare för företag som vill övertyga någon att flytta hit för att ta ett jobb. Läget på bostadsmarknaden är därför viktigt för våra lokala företags kompetensförsörjning, det lokala näringsklimatet och tillväxten. I en ny rapport från Svenskt Näringsliv besvarade 8 000 medlemsföretag frågor om deras rekrytering. Där framkom att så mycket som en femtedel av rekryteringsförsöken misslyckats. Det är i stor utsträckning en konsekvens av bostadsbristen. Arbetskraften flyttar inte bara långsamt utan individer kan välja att över huvud taget inte flytta på grund av svårigheten att finna attraktiva bostäder. På så vis påverkar människors svårighet att finna bostad Västerås ekonomi negativt.

Studentbostäder

Idag har Västerås en bostadsgaranti för den som ska flytta till Västerås för att studera. Staden har de senaste åren lyckats leva upp till garantin och det största problemet är inte antalet studentbostäder utan istället den låga standarden på boendet. Samtidigt som det byggts få nya studentlägenheter har fler än 300 försvunnit på grund av ombildningar och försäljningar. Västerås behöver därför bygga nya studentbostäder för att kunna erbjuda studenter ett bra boende till en rimlig kostnad.

Service till bostadssökande

Den som är ny i Västerås och på jakt efter en bostad har svårt att få insyn i hur marknaden fungerar. Det finns närmare tio större aktörer, lika många olika kösystem och därtill ett hundratal mindre hyresvärdar. Västerås behöver ordning och reda på bostadsmarknaden. Det är en service vi borde kunna erbjuda den som redan bor i eller vill flytta till Västerås. Här krävs ett politiskt ansvarstagande. I förlängningen hämmar svårigheterna att hitta en bostad jobb och utveckling i Västerås. Det måste vara enkelt att söka bostad. Västerås behöver en gemensam bostadskö öppen för allmännyttan och privata fastighetsägare.

Valfrihet och inflytande för hyresgäster

Hyresgäster vill och ska enligt lag ha inflytande över sitt boende. Fastighetsägarna och kommunen har dessutom mycket att vinna på att låta hyresgästerna ha inflytande över förnyelsen av ett bostadsområde eller en ombyggnadsprocess. De som bor i ett bostadsområde är alltid de som bäst vet vad som fungerar och vilka åtgärder som i förlängningen kan leda till mindre skadegörelse och ökad trygghet. Men för att det ska ge effekt måste det vara inflytande på riktigt.

Ombyggnad på hyresgästerns villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form av skada. I Västerås har upprustningen av hyresbostäderna byggda under 60- och 70-talet redan påbörjats men det är fortfarande många hyresgäster som väntar på att få sin lägenhet renoverad. Hyresgäst­föreningen vill att hyresgästerna ska kunna se fram emot dessa renoveringar och att det skerpå hyresgästernas villkor. Vi vill inte se några lyxrenoveringar. Hyresgästerna ska ha stort inflytande över de eventuella standardhöjande åtgärder som ska genomföras. Dessutom bör en större valfrihet erbjudas den enskilda hyresgästen. Vid en ombyggnation bör den enskilda hyresgästen kunna välja en nivå av upprustning som passar dennes behov, smak och plånbok. Tillgängligheten är en annan viktig fråga, som måste beaktas vid både nyoch ombyggnation.

Likvärdiga villkor

Skattelagstiftningen missgynnar hyresrätten och gör det dyrare att renovera en hyresrätt än en bostadsrätt. Nationellt driver Hyresgäst­föreningen kravet om likvärdiga villkor mellan upplåtelseformerna och att även hyresrätten ska omfattas av möjligheten att göra rot-avdrag. De senaste fyra åren har västeråsarna gjort rot-avdrag för mer än en halv miljard kronor. Inte en krona av dessa har gått till stadens hyresgäster. För att möta det stora ombyggnadsbehovet krävs även att bostadsbolagen ges möjligheten att skapa skattefria underhålls- och investeringsfonder.

Trygghet och boinflytande

Att kunna gå själv hem från bussen eller kvarterskrogen är en självklarhet för många, men totalt otänkbart för andra. Nästan var fjärde kvinna känner sig otrygg i sitt bostadsområde. Bland yngre och äldre kvinnor är rädslan störst. Dessutom är boende i flerfamiljshus mer oroliga än villaboende. För Hyresgäst­föreningen i Västerås är trygghetsfrågorna viktiga. Redan idag görs ett viktigt arbete i grannsamverkansgrupper och lokala hyresgäst­föreningar för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden. Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Men hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer.