Kungsör

Bostadspolitiskt program

Kungsör är en liten kommun med en åldrande befolkning, men här finns också attraktiva bostäder och natursköna miljöer. För att fler ska kunna finnas sitt hem i Kungsör behöver det byggas fler bostäder till rimliga kostnader, kommunens taxor och avgifter måste bibehålla en låg nivå och trygghetsfrågorna måste komma högre upp på den politiska dagordningen.

I Kungsörs kommuns nya förslag till översiktsplan skriver man att man vill ha en befolkningsökning på 5 procent fram till år 2025. En motsvarande ökning av antalet bostäder skulle innebära att det behöver byggas cirka 200 nya bostäder i Kungsör. Idag har dock bristen på nyproduktion av bostäder varit ett problem för kommunen. Bristen på nyproducerade attraktiva hyresrätter försvårar inflyttningen och befäster den åldrande befolkningsstrukturen i kommunen.

Hyresgäst­föreningen anser att bostadsfrågan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. Vi anser att alla människor förtjänar ett gott och tryggt boende till en rimlig kostnad, men för att det ska bli möjligt krävs att politikerna får upp ögonen för problemen på dagens bostadsmarknad.

Rusta allmännyttan på hyresgästernas villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form av skada. Renoveringsarbetet av hyreslägenheter i Kungsör fördyras av att det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra rotavdrag för dessa. I Kungsör görs årligen rotavdrag för ungefär tio miljoner kr. Inte en krona av dessa har kommit hyresgästerna till godo.

För Hyresgäst­föreningen är det också viktigt att upprustningen av allmännyttan sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även
efter en renovering.

Höj inte de kommunala taxorna – håll nere hyrorna

Hyresgästernas boendekostnad påverkas i hög grad av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa låga kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Kungsör. För att undvika höga hyreshöjningar bör Kungsörs kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter.

Boinflytande ökar tryggheten

Att kunna gå själv hem från gymmet eller krogen är en självklarhet för många, men totalt otänkbart för andra. Nästan var fjärde kvinna känner sig otrygg i sitt bostadsområde. Bland yngre och äldre kvinnor är oron störst. Dessutom är boende i flerfamiljshus mer oroliga än villaboende. För Hyresgäst­föreningen i Kungsör är trygghetsfrågorna viktiga. Redan idag görs ett viktigt arbete av kommunen, polisen och lokala hyresgäst­föreningar för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden.

Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Men vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer.

Tre krav från Hyresgäst­föreningen i Kungsör

  • Rusta allmännyttan på hyresgästernas villkor.
  • Höj inte de kommunala taxorna – håll nere hyrorna.
  • Ökat hyresgästdeltagande leder till ökat trygghet – satsa på boinflytande.

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Arboga - Kungsör
Telefon: 0589 – 107 95