Köping

Bostadspolitiskt program

Fler finner sitt hem i Köping

Köping har börjat ta igen ett långvarigt befolkningstapp och nu ökar behovet av nya bostäder. Enligt kommunens översiktsplan behövs det 700 nya bostäder till 2025, varav det mesta i Köpings tätort. Centralt belägna hyresrätter är populära i Köping.

Hyresgäst­föreningen tycker det är bra att Köpings kommun bygger nya hyresrätter och att man dessutom tänker på hyresnivån för de blivande hyresgästerna genom att bygga enligt ett av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) framtaget koncept för att pressa byggkostnaderna. En god tillgång på hyresrätter kan bli en bra konkurrensfördel för Köpings kommun. Bristen på hyresrätter gör att människor har svårt att flytta till kommunerna utan att köpa sig en bostad.

I större kommuner i Köpings närhet som till exempel Örebro och Västerås gör det att arbetsgivare brottas med problem att nyanställa. Vi vill göra det enklare för folk att flytta till Köping genom att bygga fler hyresrätter. Eftersom Köping är i behov av fler hyresrätter motsätter vi oss ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, kooperativ hyresrätt eller ägarlägenheter. Alla hyresrätter behövs för att fler ska kunna finna sitt hem i Köping.

Boende till en rimlig kostnad

Hyresgästernas boendekostnad påverkas i hög grad av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa låga kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Köping. Köpings kommun har sedan länge haft ett lågt fjärrvärmepris jämfört med andra kommuner vilket är positivt. För att undvika höga stora hyreshöjningar bör Köpings kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter.

Rusta allmännyttan - på hyresgästernas villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form av skada. Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete av allmännyttiga bostäder i Köping. Detta arbete fördyras av att det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra rot-avdrag för hyresfastigheter. Köpingsborna har de senaste fyra åren gjort rotavdrag på närmare 90 miljoner kronor. Inte en krona av dessa har kommit hyresgäster till godo. För Hyresgäst­föreningen är det också viktigt att upprustningen av allmännyttan sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering.

Boinflytande ökar tryggheten

Att kunna gå själv hem från gymmet eller krogen är en självklarhet för många, men totalt otänkbart för andra. Nästan var fjärde kvinna känner sig otrygg i sitt bostadsområde. Bland yngre och äldre kvinnor är oron störst. Dessutom är boende i flerfamiljshus mer oroliga än villaboende. För Hyresgäst­föreningen i Köping är trygghetsfrågorna viktiga. Redan idag görs ett viktigt arbete av grannsamverkansgrupper, polisvolontärer och lokala hyresgäst­föreningar för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden. Inte minst på Nygård har KBAB:s och Hyresgäst­föreningens boinflytandesamarbete haft stor betydelse för hyresgästerna och tryggheten i området.

Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Men vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer.

Dubbelbeskatta inte hyresgästerna

Köpings kommun plockar årligen över två miljoner kronor ur det allmännyttiga bostadsbolaget KBAB. Det är en oskäligt hög värdeöverföring och kan närmast betraktas som en extra skatt för kommunens hyresgäster. Den som är hyresgäst hos KBAB betalar varje månad 96 kr i extra skatt
till kommunen genom borgensavgiften. Hyresgäst­föreningen anser att alla köpingsbor har samma ansvar att bidra till att finansiera välfärd och infrastruktur och vill därför avskaffa dubbelbeskattningen av hyresgästerna.

Tre krav från Hyresgäst­föreningen i Köping:

  • Öka inflytandet och valfriheten för hyresgäster vid upprustning av allmännyttiga bostäder.
  • Ökat hyresgästdeltagande leder till ökat trygghet – satsa på boinflytande.
  • Dubbelbeskatta inte hyresgästerna – sänk KBAB:s borgensavgift till Köpings kommun.

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Köping
Telefon: 072-452 02 09
Besöksadress: Trädgårdsgatan 14