Hallstahammar

Bostadspolitiskt program

Det saknas politiska beslut för byggande av hyresrätter

Den bostadspolitiska debatten i Hallstahammar handlar mycket om byggande av småhus på landet eller i kommunens mindre tätorter. Strategin från kommunens politiker har varit att med billig mark kunna locka familjer från grannkommunerna att flytta till Hallstahammar. Arbetspendlingen över kommungränsen är stor och ökar år för år. Familjer från grannkommunerna ska med en flytt till Hallstahammar erbjudas vad man kallar det goda livet i storstadens närhet.

När det kommer till nybyggnation av hyresrätter och bostadsrätter i flerfamiljshus har intresset varit svalt de senaste tjugo åren. Däremot har det rivits ca 1000 lägenheter sedan 1980. Nu har det allmännyttiga bostadsbolaget Hallstahem aviserat att de är intresserade av att bygga nytt. För detta finns redan idag byggbara detaljplaner men inga konkreta politiska beslut.

Hyresgäst­föreningen vill uppmuntra kommunpolitikerna i Hallstahammar att våga bygga nytt. Hallstahem förvaltar idag ungefär 2 400 lägenheter i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm.

Hallstahem har ett stort ombyggnadsbehov men saknar resurser för att kunna åtgärda behoven. Bland annat därför bör den oskäligt höga värdeöverföringen till kommunen ifrågasättas. Idag finns inte heller några statliga subventioner till allmännyttan för renovering och upprustning. Däremot gör kommunens villaägare och bostadsrättsinnehavare rotavdrag för närmare 15 miljoner kr/år. Hyresgäst­föreningen vill se ett slut på diskrimineringen av hyresrätten som upplåtelseform.

En del partier i kommunfullmäktige har tidigare uttryckt att det finns en brist på mångfald av bostäder och att det är ett problem att det finns för få bostadsrätter. Hyresgäst­föreningen vill att det ska byggas fler hem, hyresrätter så väl som bostadsrätter, men vi är kritiska till att låta ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Hallstahammar behöver fler hem.

Bygg hyresrätter centralt i Hallstahammars tätort

Mer än hälften av landets kommuner har bostadsbrist. Numera hör även Hallstahammar till en av de kommuner där det kan vara svårt att hitta en bostad. Det finns idag färre lediga lägenheter än på mycket länge och det är nu dags att bygga nytt.

Om kommunens politiker vågar bygga är det viktigt att man också bygger centralt med närhet till buss och tågförbindelser och nära till handel. Det kan öppna upp för unga vuxna som ska flytta hemifrån att bo kvar i kommunen.

Boinflytande ökar tryggheten

Att kunna gå själv hem från gymmet eller krogen är en självklarhet för många, men totalt otänkbart för andra. Nästan var fjärde kvinna känner sig otrygg i sitt bostadsområde. Bland yngre och äldre kvinnor är oron störst. Dessutom är boende i flerfamiljshus mer oroliga än villaboende.

För Hyresgäst­föreningen i Hallstahammar är trygghetsfrågorna viktiga. Redan idag görs ett viktigt arbete av grannsamverkans-grupper, polisvolontärer och lokala hyresgäst­föreningar för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i kommunens bostadsområden. På Lövboås har Hallstahem och Hyresgäst­föreningen inlett ett boinflytandesamarbete för att öka engagemanget och tryggheten.

Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostads-områdena. Men vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang skulle kunna tas om hand och uppmuntras ännu mer.

Dubbelbeskatta inte hyresgästerna

Hallstahammars kommun plockar årligen ut nästan 2,5 miljoner kronor ur det allmännyttiga bostadsbolaget Hallstahem. Det är en oskäligt hög värdeöverföring och kan närmast betraktas som en extra skatt för kommunens hyresgäster. Den som är hyresgäst hos Hallstahem betalar varje månad 87 kr i extra skatt till kommunen genom borgensavgiften och avgifter på interna lån. Hyresgäst­föreningen anser att alla som bor i Hallstahammar har samma ansvar att bidra till att finansiera välfärd och infrastruktur och vill därför avskaffa dubbelbeskattningen av hyresgästerna.

Tre krav från Hyresgäst­föreningen i Kolbäcksdalen

  • Bygg hyresrätter centralt i Hallstahammars tätort.
  • Ökat hyresgästdeltagande leder till ökat trygghet – satsa på boinflytande.
  • Dubbelbeskatta inte hyresgästerna – sänk Hallstahem:s borgensavgift till Hallstahammars kommun.