Uppsala

Bostadspolitiskt program

Välfärden börjar i hemmet

Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte en handelsvara. En bostad krävs för att människor ska kunna arbeta och studera. En bostad är en förutsättning för en god och värdig vård och omsorg. Hyresrätten är ett attraktivt boende för vår tid, den förenar trygghet med valfrihet och passar många olika typer av människor. Hyresrätten kräver ingen kapitalinsats av de boende. Den är ett tryggt och flexibelt boende där hyran grundas på bruksvärdet, efter avtal mellan hyresgäst­föreningen och hyresvärd.

Bygg fler hyresrätter

Bostadsbristen är mycket stor i Uppsala och antalet bostadslösa ökar. Hyresrätternas andel av alla bostäder i Uppsala är idag 34 procent, riksgenomsnittet är 36 procent, i storstäderna är andelen ännu högre. Fler hyresrätter måste alltså byggas för att Uppsala ska bibehålla sin roll som storstad. Hyresrätter ska inte heller omvandlas till bostadsrätter. Hyresrätten är en vital del i en växande bostadsmarknad och avgörande för en fungerande ekonomi.

Ungdomar kan inte flytta hemifrån och börja sina egna liv som vuxna om de inte har en egen bostad. Uppsala kommun har skyldighet att se till att alla innevånare som så önskar har en egen bostad. Kommunen måste ha en bra planberedskap så att bra bostäder kan byggas med kort varsel.

Bostäder har alla råd med

Bruksvärdesprincipen måste värnas för alla hyresgäster. Andrahandshyresgäster i bostads- och äganderätter får sedan februari 2013 betala en betydligt högre hyra. Boende i nybyggda hus har ofta presumtionshyror som också är högre. Detta urholkar bruksvärdesprincipen och de rimliga boendekostnader som principen garanterar. Allmännyttan, det kommunala bostadsföretaget Uppsalahem, måste värnas och får inte bli en kommunal kassako. Vinst ska i största möjliga mån återinvesteras i nyproduktion, renoveringar och underhåll samt verksamhet i bostadsområdena. Inte heller de privata fastighetsägarna ska kunna sko sig på Uppsalaborna.

Kommunen måste medverka till att dess taxor och avgifter hålls på en skälig nivå. Taxor och avgifter är en stor del av hyran och påverkas direkt av kommunala beslut. Prissättningen av mark som man upplåter till byggande av hyresrätter bör justeras så att billigare hyresrätter kan byggas.

Inflytande över bostaden

Upprustningar ska inte leda till sådana hyreshöjningar att hyresgästerna tvingas lämna sina hem. De stora hyreshöjningarna på Kvarngärdet och i Gränby har fått uppmärksamhet i hela landet. Vid ombyggnationer och renoveringar ska hyresgästerna som bor i området ha stort inflytande i processen. Vi kräver att hyresgästen ska kunna välja renoveringsnivå vid ombyggnationer.

Hyresgästinflytande ska vara en självklarhet i alla bostadsområden. Boinflytandeavtal ska finnas mellan hyresvärden och Hyresgäst­föreningen. Hyresgästerna har bäst kunskap om vad som fungerar bra och vad som behöver göras i ett bostadsområde. Boinflytande ökar tryggheten och den övergripande nöjdheten i ett bostadsområde. För att ha uppnå god fritidsverksamhet och främja social samvaro ska det finnas gemensamma samlingslokaler i bostadsområdena. Det ska även tillgodoses vid nybyggen.

Avskaffa hyresskatten

Bostadsrätter och äganderätter subventioneras genom ränteavdrag och rotavdrag. Det innebär en hyrskatt som gör att det blir omkring 2 000 kronor dyrare per månad att bo i en genomsnittlig hyresrätt jämfört med en bostadsrätt. Den ekonomiska obalansen mellan boendeformerna måste rättas till. Uppsalas politiker har ett ansvar att uppvakta rikspolitikerna om denna orättvisa som drabbar Uppsalas tillväxt.

Gör det lättare att hitta bostad

Idag är det mycket svårt för en nyinflyttad att skaffa sig en överblick över bostadssituationen i Uppsala. Kommunen måste införa en bostadsförmedling som informerar om lediga lägenheter. För att förmedlingen ska fungera krävs att alla hyresvärdar lämnar uppgifter om lediga lägenheter. Bostadsförmedlingen ska vara kostnadsfri för den bostadssökande.

En bra boendemiljö

En hållbar boendemiljö är viktig för att vi ska må bra både fysiskt och psykiskt. Hus och material ska inte göra de boende sjuka. Fastighetsägarna måste underlätta och ge möjligheter för alla hyresgäster att sopsortera på ett bra sätt. De boende som vill ska själva kunna få ta ansvar för områdets skötsel och förvaltning. Det behövs en helhetssyn i bostadsbyggandet med fokus på människors behov. Bostadsområden ska vara till för alla. Hyresgäst­föreningen vill ha mångfald och integration.

Våra viktigaste krav:

• Nybyggnationer ska ha så låga hyror att även ungdomar och pensionärer ska ha råd att flytta in utan att bli beroende av bidrag.

• Hyror efter upprustningar ska inte bli så höga att de som bott där tidigare tvingas lämna sina hem.

• Uppsala ska ha högre andel hyresrätter än riksgenomsnittet.

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Uppsala-Knivsta,
ordförande Jens Nilsson.  
E-post: jens.nilsson@hyresgastforeningen.se