Håbo

Bostadspolitiskt program

Håbo har stora möjligheter att utvecklas med sitt fina läge och sina goda kommunikationer. För att fler ska ha möjlighet att flytta till Håbo behövs fler hyresrätter och det som byggs måste ha lägre hyror än det som byggs nytt idag. Genom att attrahera fler byggbolag och även fler seriösa privata värdar blir det lättare för kommunens många småföretag att rekrytera och för kommunen att växa

Kommunen kan genom att anpassa markpolitiken, arbeta för att få hit fler seriösa privata värdar och med långsiktighet i planarbetet skapa goda förutsättningar för byggande av
hyresrätter i Håbo.

Det går att bygga nytt till rimliga kostnader

Det finns planer på nya hyresbostäder i kommunen, det är bra. Det är viktigt att det som byggs inte bara blir dyra lägenheter i attraktiva lägen. Efterfrågan på bostäder med låga eller normala hyresnivåer är hög. Det bör planeras för nybyggnation av hyresbostäder i olika delar av kommunen med målsättningen att få till låga boendekostnader. Det är viktigt för att inte hota den lokala ekonomiska tillväxten. Inte minst är det viktigt för att lösa efterfrågan från studenter och andra unga vuxna. Att skapa boende för ungdomar är en prioriterad fråga.

Konceptet med Kombohus, som utvecklats av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) prövas just nu i Håbo och vi förväntar oss rimliga hyreskostnader för dessa nybyggda lägenheter. Det finns även andra koncept som kan sänka hyrorna, och det finns företag som är beredda att utmana de stora drakarna. Genom offensiv markpolitik och genom att bjuda in dessa företag att bygga kan kommunen påverka.

Kommunens taxor och avgifter

Hyresgästernas boendekostnad påverkas också av kommunens taxor och
avgifter. Genom att hålla dessa på en skälig nivå kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende. Taxorna för såväl VA som avfall i Håbo ligger bland de högre i landet. För att undvika höga hyreshöjningar bör kommunen avstå från höjningar av kommunala taxor och avgifter.

Vi vill ge hyresgäster inflytande över sitt boende

De boendes rätt till inflytande över boendet är viktigt. Boinflytande behövs för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i kommunens bostadsområden. Boinflytande har också positiva effekter för tryggheten.

”För att undvika höga hyreshöjningar bör kommunen avstå från höjningar av kommunala taxor och avgifter.”

Hyresgäster ska kunna vara med och bestämma över sin lägenhet, sitt bostadsområde och sin stadsdel. Vi vill att hyresgästerna själva får komma till tals för att påverka utformning, underhåll, drift och skötsel i sitt boende. Därför har vi tillsammans med det allmännyttiga bostadsföretaget Håbohus
skrivit ett boinflytandeavtal. Där har vi kommit överens om att vårt boinflytandearbete ska utgå från de frågor som hyresgästerna själva tycker är viktiga. Boinflytandearbetet ska ha tydliga mål och vara långsiktigt.

Ett exempel på boinflytandearbete vi gör tillsammans med Håbohus är gårdsvandringar. Målet är att Håbohus med hjälp av hyresgästerna ständigt ska förbättra utemiljön. Hyresgästerna känner att de själva kan vara med och påverka och utveckla sin utemiljö – och det har lett till en bättre sammanhållning bland grannarna!

Upprustning på hyresgästernas villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form av skada. För oss är det viktigt att upprustningen av allmännyttan sker på hyresgästernas
villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering.

För hyresrätter fördyras renoveringsarbetet av att det idag inte är möjligt att göra ROT-avdrag för hyresfastigheter.

Håboborna fick under 2013 drygt 40 miljoner kronor i ROT-avdrag. Inte en enda krona av dessa gick till hyresgäster, trots stora behov av upprustning av hyreshus. Vi förväntar oss att Håbopolitiker lyfter fram behovet av ROTavdrag även för hyresfastigheter när de verkar inom rikspolitiken. 

Våra viktigaste krav

  • Håbohus ska bygga fler hyresrätter och kommunen ska uppmuntra privata aktörer att etablera sig.
  • Vid nybyggnation ska kommunen ge möjligheter till och styra mot rimliga hyror.
  • Fortsätt utveckla boinflytandet

 

Kontakt
Hyresgäst­föreningen Håbo
Epost: habo@hyresgastforeningen.se
Besöksadress: Mansängs torg
Telefon 072-245 64 26 (mån-fre 14.30-21.00)