Älvkarleby

Bostadspolitiskt program

Extraskatten för allmännyttan behöver tas bort

Befolkningen i Älvkarleby kommun ligger sedan drygt tio år på en ganska stabil nivå men bostadsbebyggelsen behöver ändå förnyas. Hyresgäst­föreningen i Gävle, Älvkarleby och Ockelbo anser att en god tillgång på hyresrätter kan vara ett bra sätt för Älvkarleby kommun att öka inflyttningen. Hyresgäst­föreningen vill göra det enklare för folk att flytta till Älvkarleby genom att verka för att det ska byggas fler hyresrätter med god standard och rimliga hyror.

Boende till en rimlig kostnad

Hyresgäst­föreningen saknar en kommunal bostadsförsörjningsplan för kommunen. Samtidigt är det bra att Älvkarleby kommun är positiva till planer för byggande av nya hyresrätter i Älvkarleby och Skutskär tätorter. Vi vill samtidigt att kommunen och Älvkarlebyhus samt andra byggherrar strävar efter att hålla hyresnivån på en nivå som gör lägenheterna tillgängliga för alla Älvkarlebybor. Konceptet med Kombohus, som utvecklats av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) kan vara en framkomlig väg, att utlysa en arkitekttävling en annan. Trähus kan byggas relativt billigt och kan passa väl in i befintliga miljöer. Hyresgästernas boendekostnad påverkas i ganska stor utsträckning av kommunens taxor och avgifter. 

I Älvkarleby kommun är VA-avgifterna relativt höga jämfört med många kommuner runtomkring. Övriga taxor och avgifter ligger på en rimlig nivå. För att undvika höga hyreshöjningar bör Älvkarleby kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter.

Hyresrätter missgynnas av ROT-avdragen

För Hyresgäst­föreningen är det viktigt att upprustning och renovering av hyresbostäder i såväl allmännyttan som privatägda fastigheter sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering. Älvkarlebyhus bostadsbestånd är i behov av upprustning och bra insatser görs för att försöka förbättra situationen. Att renoveringar sker löpande och i tid är en förutsättning för att förhindra att standarden i bostäderna försämras och gör att onödiga hyreshöjningar kan undvikas.

Insatser behövs för att renoveringarna av miljonprogrammen ska bli billigare. Höga hyror i nyrenoverade bostäder bidrar till ökad segregation. Tyvärr fördyras Älvkarlebyhus insatser av att det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra ROT-avdrag för hyresfastigheter. Älvkarlebybor som äger sitt boende har bara under 2013 gjort ROT-avdrag på över 11 miljoner kronor och de senaste fyra åren för sammanlagt runt 46 miljoner kronor. Boende i hyresrätter har inte fått en enda krona i stöd från staten för motsvarande arbeten. Vi i Hyresgäst­föreningen förväntar oss att politiker från Älvkarleby lyfter fram behovet av ROT-avdrag även för hyresfastigheter när de verkar inom rikspolitiken.

Boinflytandet fungerar väl

För Hyresgäst­föreningen är också trygghetsfrågorna viktiga. Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Idag görs viktiga lokala insatser för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden. Bättre utemiljöer och säkrare trafiklösningar bidrar till ett tryggare och attraktivare boende. Boinflytandearbetet fungerar väl och de medel som avsätts täcker verksamheten.

Extra skatt drabbar hyresgästerna i Älvkarlebyhus

För borgensavgift på lån och utdelning på insatt kapital tar Älvkarleby kommun ut ca 450 000 kr per år från Älvkarlebyhus. Med start 2013 kräver Älvkarlebys kommun ytterligare 600 000 kr från Älvkarlebyhus för att kunna arbeta med sociala frågor kring boende. De 600 000 kr innebär att kommunen belastar hyresgästerna i det allmännyttiga bostadsbolaget Älvkarlebyhus med en extra skatt. Den som är hyresgäst hos Älvkarlebyhus betalar alltså varje månad ungefär 50 kr i extra skatt till kommunen genom den här överföringen. Och det med redan skattade pengar. Hyresgäst­föreningen anser att alla Älvkarlebybor har samma ansvar att bidra till att finansiera kommunala välfärdsinsatser. Hyresgästföreingen vill därför att kommunen upphör med extrabeskattningen av hyresgästerna i Älvkarlebyhus.

Hyresgäst­föreningen i Gävle, Älvkarleby och Ockelbo kräver av kommunen att de för en aktiv bostadspolitik som gynnar nuvarande och tillkommande Älvkarlebybor. Vi vill särskilt lyfta fram tre åtgärder:

  • Ta inte ut extra skatt av hyresgästerna i allmännyttan – upphör med överföringar från Älvkarlebyhus AB till Älvkarleby kommun.
  • Älvkarleby kommun ska använda sitt inflytande – bygg fler lägenheter i Älvkarleby och Skutskärs tätorter.
  • Bostadsförsörjningsplaner kan vara till stor nytta – kommunen har ansvaret för att en sådan tas fram.