Kalmar

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program för Kalmar-Torsås-Öland

Bostadsbrist och nybyggande

Bostadsbristen är sedan länge både stor och etablerad. Den hindrar människor från att flytta hemifrån, från att skaffa barn, från att ta sitt drömjobb eller hoppa på en önskeutbildning i en annan stad. Som följd av bostadsbristen ökar också antalet svarta hyreskontrakt och otrygga andra- och tredjehandskontrakt och det blir allt för enkelt för oseriösa hyresvärdar att agera på en omättbar bostadsmarknad. Den grundläggande rätten till en bostad har länge behandlats allt för lättvindigt. Det är hög tid att bygga bort bostadsbristen!

Byggandet av hyresrätter med rimliga hyror ska ske i sådan omfattning att kötiden för de bostadssökande årligen minskar.

År 2017 fick Kalmar kommun 23,2 miljoner och Borgholms kommun nästan 4 miljoner från staten i s.k. byggbonus. Vi förväntar oss att pengarna används till att stimulera och planera byggandet av bostäder, framför allt hyresrätter. Vi förväntar oss också att Mörbylånga och Torsås kommuner söker detta statsbidrag under 2018.

Att välja hyresrätt som sin bostadsform ska vara möjligt – i alla livets skeden. Därför är det viktigt att nybyggandet av hyresrätter sker på ett sådant sätt att det speglar hela befolkningens behov. Oavsett om du bor själv, med en partner eller med små eller stora barn.

Att som student på en ny ort vara garanterad bostad är ofta en förutsättning för att kunna tacka ja till en utbildningoch kunna sköta sina studier. Men bostadsgarantin för studenter bör gälla även för den som påbörjar studier på sin hemort. Att tvingas bo hemma hos föräldrarna när man passerat 20 år, på grund av bostadsbrist, är ingen bra start på vuxenlivet. Bostadsgarantin bör gälla alla studenter.

Bostadsbrist och långa bostadsköer går hand i hand. I deras kölvatten skapas snabbt utrymme för hyresvärdar att godtyckligt fördela sina hyresrätter, ofta helt utan insyn, vilket inte sällan drabbar de svagare grupperna på bostadsmarknaden. Därför kräver vi att alla våra fyra kommuner inrättar en bostadsförmedling som omfattar både den lokala kommunala allmännyttan och kommunens privata hyresvärdar.

Vi vill

 • Att kötiden till hyresrätter med rimlig hyra ska minska årligen.
 • Att kommunerna använder den statliga så kallade byggbonusen till att planera för och stimulera bostadsbyggande, framför allt av hyresrätter.
 • Att nybyggandet av hyresrätter ska innebära att alla kan få en bostad, oavsett fas i livet, storlek på familjen eller ekonomiska förutsättningar.
 • Att alla studenter, oavsett hemort, ska garanteras en studentbostad på studieorten.
 • Att varje kommun inrättar en bostadsförmedling som omfattar alla hyresvärdar.
   

Upprustning och renovering

Hyr man sin bostad så ska hyresvärden hålla den i gott skick, och för det krävs kontinuerligt underhåll. Något som långt ifrån alltid efterlevs. Många hyresgäster upplever svårigheter att få sin hyresvärd att till exempel tapetsera om eller få gamla otäta fönster lagade eller bytta. Samtidigt påtvingas andra hyresgäster stora renoveringar med ofta så kraftiga hyreshöjningar som följd att de inte har råd att bo kvar.

Alla hyresgäster har rätt till underhåll av sina bostäder. Men då vanligt underhåll som målning, tapetsering och byte av vitvaror och köksinredning idag inte är periodiserat i avtal blir det ofta den röststarkaste som får mest gjort i sin lägenhet. Därför vill vi avtala om HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, med våra lokala allmännyttiga bostadsbolag. HLU finns redan avtalat med en rad allmännyttor i landet, bland annat i Lund, Växjö, Jönköping och Örebro.

Ingen ska tvingas flytta på grund av att man inte har råd med hyreshöjningar efter standardhöjande renoveringar. Därför kräver vi flexibilitet hos hyresvärdarna. Är en hyresgäst nöjd med sin nuvarande standard så ska det vara möjligt att välja bort hyreshöjande renoveringar. Vi vill att samrådsavtal upprättas mellan Hyresgäst­föreningen och fastighetsägaren inför omfattande renoveringar och ombyggnader.

Även den som hyr sin bostad vill äga rätten att bestämma över sin boendesituation. Brist på inflytande i beslutsprocesser som rör huset eller grannskapet kan snabbt leda till konflikter som varken gagnar hyresgästen eller hyresvärden. Genom att formalisera beslutsprocesser i ett boinflytandeavtal mellan Hyresgäst­föreningen och hyresvärdar som garanterar delaktighet och medbestämmande skapar vi förutsättningar för en god dialog och en långsiktig förtroendefull relation mellan parterna. 

Hyresbostadens uppsättning av energiförbrukare ska följa tidens standardutveckling. Det kan gälla toalettstolens vattenförbrukning och kylskåpets elförbrukning. Det är till exempel inte rimligt att hyresvärden tillhandahåller kylskåp från förra seklet som ofta har en elförbrukning som motsvarar det dubbla av vad ett modernt kylskåp förbrukar. Gamla avskrivna energislukare ska därför bytas ut.

Vi vill

 • Att de allmännyttiga bostadsbolagen i Kalmar, Torsås och Mörbylånga inför HLU – hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.
 • Att samrådsavtal upprättas mellan Hyresgäst­föreningen och fastighetsägaren inför omfattande renoveringar och ombyggnader.
  Att ingen ska behöva lämna sin bostad på grund av hyreshöjning efter renovering.
 • Att hyrorna i nybyggda och renoverade lägenheter alltid förhandlas med Hyresgäst­föreningen innan inflyttning sker.
 • Att boinflytandeavtal tecknas med alla allmännyttiga bostadsbolag och större privata hyresvärdar i våra fyra kommuner.
 • Att hyresbostadens energiförbrukare ska vara av god modern energistandard.
   

Hyresgästen i samhället

Att vara hyresgäst är mer än att bara bo och leva innanför den hyrda bostadens fyra väggar. Hemmet och dess närmiljö är basen och utgångspunkten för livet, med allt vad det innebär av alla våra vardagssysslor, arbete, studier, fritid. Det betyder att faktorer som bostadens läge, tillgång till kommunikationer och annan samhällsservice, närhet till natur och rekreation och hur vi trivs i vårt bostadsområde påverkar vilken roll vi kan spela i samhället och dess utveckling. När människor mår bra i och nära sina hem, mår också samhället bra.

En förutsättning för alla människors deltagande samhället är möjligheten att resa och förflytta sig. Därför är det extra viktigt att det i hyresfastigheters närhet finns bra cykelvägar och cykelparkeringar, goda kollektivtrafikanslutningar och tillgång till parkeringar och laddstolpar.

Tillgång till en snabb och stabil internetuppkoppling är inte en lyxvara utan bör idag betraktas som en grundläggande infrastruktur som gör det möjligt att utföra bankärenden, kontakta myndigheter, handla mat och medicin och jobba eller bedriva företag hemifrån. Därför kräver vi att alla hyresvärdar i våra fyra kommuner ansluter sina hyreshus till bredbandsnätet i takt med dess utbyggnad i vår del av länet.

Bland hyresgäster finns, precis som bland alla andra, både människor som vill bo centralt i en stad eller tätort och de som föredrar att bo i ett grönare naturnära område utanför centrum. Därför är det viktigt att nybyggnation sker både i ytterområden och centralt enligt förtätningsprincipen. För att motverka segregation bör nybyggnation ske så att upplåtelseformer blandas. Ett och samma område ska kunna bestå av både villor, bostadsrätter och hyresrätter med rimliga hyror.

Det är avgörande för människors trivsel och hälsa hur hemmets närmaste omgivning upplevs och vilken kvalitet närmiljön håller. Därför måste störningar som luftföroreningar och buller förebyggas och minimeras i nya bostäders omedelbara närhet. Det är också viktigt att varje nybyggd lägenhet erbjuder möjlighet till rekreation och avkoppling utomhus i omedelbar anslutning i form av balkong, egen uteplats eller gemensamma ytor samt att områden med gröna ytor och växtlighet finns tillgängliga i boendets närhet.

Idén om allmännyttiga bostadsbolag är värd att försvara och utveckla. Deras uppdrag om samhällsansvar ger även människor med svagare ställning på bostadsmarknaden en möjlighet till bostad. De kan också vara föregångare när det gäller både nybyggnation och renoveringar. Därför kräver vi nu att även Borgholms kommun snarast inrättar ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag.

Vi har alla ett ansvar för att ta hand om vår miljö. Att källsortera är en viktig insats för att begränsa vårt ekologiska avtryck och verka för ett hållbart samhälle. Därför kräver vi att alla hyresvärdar ska erbjuda sina hyresgäster förutsättningar att ta sitt miljöansvar genom källsortering.

Vi vill

 • Att alla hyresgäster ska ha tillgång till goda kommunikationer och god samhällsservice.
 • Att alla hyresgäster ska erbjudas anslutning till fiberbredband.
 • Att nybyggnation sker både i ytterområden och centralt enligt förtätningsmodellen samt att den sker med blandade upplåtelseformer.
 • Att boendets närmiljö ska vara den bästa möjliga vad avser luftföroreningar, buller och andra hälsovådliga störningar samt erbjuda möjlighet till rekreation utomhus.
 • Att även Borgholms kommun snarast inrättar ett allmännyttigt bostadsbolag.
 • Att alla hyresvärdar ska tillhandahålla möjlighet för alla sina hyresgäster att källsortera.
   

För mer information, kontakta gärna

E-post: sydost@hyresgastforeningen.se 
Besöksadress: Södra vägen 1, Kalmar
Hyresgäst­föreningens centrala växel: 0771-443 443