Mullsjö

Bostadspolitiskt program

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Kommunens bostadsförsörjningsprogram från 2013 är, tillsammans med den nya Översiktsplanen från 2014, en bra grund för fortsatt arbete med bostadsförsörjningen.

Mullsjö har brist på bostäder, såväl i tätorten som i resten av kommunen. Bristen kommer att bestå de närmaste fem åren. Kommunen har det senaste året ökat antalet invånare, framför allt genom ett ökat flyttnetto till följd av att det kommit nyanlända migranter. Ambitionen är att växa ytterligare, bland annat genom att vara ett pendlingsalternativ till Jönköping.

När det gäller villaboende finns områden att exploatera men efterfrågan är låg eftersom byggkostnaderna är höga medan priserna på andrahandsmarknaden är relativt låga.

Det finns färdiga detaljplaner för flerfamiljshus och flera områden anvisas i Översiktsplanen så det allmännyttiga Mullsjö Bostäder kan fortsätta bygga. Eftersom intresset för att bygga bostadsrätter är lågt måste det kommunala bolaget vara aktivt. För att möta efterfrågan kan avkastningskravet sänkas.

En aktiv markpolitik är också nödvändig för att garantera fortsatt byggande.

Fler äldreboende behövs för att skapa flyttkedjor. De program man grundar planeringen på konstaterar också att det behövs bra bostäder med god tillgänglighet även för äldre som inte har omsorgsbehov idag men vill bo kvar i sin lägenhet när man börjar behöva lite hjälp hemma. Slutsatsen blir att det behöver byggas med bra tillgänglighet.

Sammantaget har Mullsjö bostadsbrist vilket innebär svårigheter för unga vuxna som vill flytta hemifrån, för nyanlända som behöver bostad för at stanna på orten och för äldre som vill lämna sin villa för ett mera tillgängligt boende.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgäst­föreningen att kommunen ska:

  1. Fullfölja detaljsplaneringen för fortsatt byggande av flerfamiljshus
    och involvera det kommunalka bostadsbolaget tidigt i planeringen så att den kan knytas till behov och efterfrågan.
  2. Sänk avkastningskravet på Mullsjö Bostäder så det kan möta behovet av nya bostäder.
  3. Upprätthåll en god tillgång på byggbar mark genom att var aktiv med köp, försäljning och byte av mark.
  4. Engagera invånarna i mindre tätorter och på landsbygden för att undersöka behovet och medverka till att det byggs hyresrätter i liten skala även där.
  5. Verka för att taxor och avgifter hålls på en rimlig nivå.
     

Kontakt

E-post: sydost@hyresgastforeningen.se 
Hyresgäst­föreningens centrala växel: 0771-443 443