Sandviken

Bostadspolitiskt program

En attraktiv allmännytta är bra för hela Sandviken

Befolkningen i Sandvikens kommun minskade under 80-och 90-talet men har de senaste tio åren haft en svag men stabil positiv befolkningsutveckling och nu ökar behovet av nya bostäder. Framförallt i centrala Sandviken råder brist på hyresrätter.

Det finns färdiga planer som möjliggör byggande av nya hyresbostäder centralt i Sandviken. På sikt bör det också planeras för nybyggnation av hyresbostäder i andra delar av kommunen och då med målsättningen att få till låga boendekostnader. Det är viktigt att kommunen beaktar detta i sitt arbete med både översiktsplanen och den länge saknade bostadsförsörjningsplanen. Hyresgäst­föreningen tycker det är bra att Sandvikens kommun planerar för nya hyresrätter. Vi vill samtidigt att kommunen strävar efter att hålla hyresnivån på en nivå som gör nya lägenheter tillgängliga för merparten av Sandvikenborna. En god tillgång på bra hyresrätter med rimliga hyror kan vara ett bra sätt för Sandvikens kommun att öka inflyttningen. Hyresgäst­föreningen vill göra det enklare för exempelvis arbetspendlare att flytta till Sandviken och ett effektivt sätt att uppnå detta är att bygga fler hyresrätter. Fler invånare innebär också på sikt ökade skatteintäkter, vilket är positivt för kommunen.

Boinflytande - viktigt för individ och samhälle 

För Hyresgäst­föreningen i Sandviken är de boendes lagliga rätt till inflytande över boendet viktigt. Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till ökad trygghet och trivsel i bostadsområdena. Vi tycker att hyresgästernas kunskap och engagemang kan tas om hand på ett bättre sätt och uppmuntras ännu mer. Vi vet att boinflytande har positiva effekter även för tryggheten i boendet. Vi är glada över det nya boinflytandeavtalet med Sandvikenhus och hoppas och tror att detta leder till positiva följdeffekter för många år framöver. Även för privatägda hyresbostäder är boinflytandefrågan viktig. Vi hoppas på ett fortlöpande boinflytandeavtal med fördjupat samarbete mellan Hyresgäst­föreningen och samtliga större bostadsbolag i Sandviken.

Boende till en rimlig kostnad

Hyresgästernas boendekostnad påverkas mycket av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa på låg nivå kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Sandviken. I Sandvikens kommun ligger fjärrvärmepriset ungefär på genomsnittet för länet. Även taxorna för kommunala tjänster som vatten, avlopp och avfall är på en acceptabel nivå. För att undvika höga hyreshöjningar bör Sandvikens kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter. Som allmännyttigt bostadsbolag bör Sandvikenhus kunna erbjuda hyreskontrakt med rimliga kostnader även till personer som är arbetslösa.

Rusta allmännyttan på hyresgästernas villkor

Det finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogramsåren. Enligt en rapport från Boverket har 45 procent av alla flerfamiljshus i Sverige någon form åtgärdsbehov. För Hyresgäst­föreningen är det viktigt att upprustningen av allmännyttan sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering. I Sandviken finns ett välfungerande avtal mellan Hyresgäst­föreningen och Sandvikenhus som reglerar vilka åtgärder som ska utföras i samband med stamrenovering och vilka kostnader som det medför. Denna förutsägbarhet för ökade boendekostnader upplevs av hyresgästerna som positivt och minskar oron för hushållets ekonomi.

Kontaktperson
Ordförande: Elisabeth Åslund
E-post: sandviken@hyresgastforeningen.se
Telefon: 0771-443 443