Ljusdal

Bostadspolitiskt program

En långvarig befolkningsminskning i Ljusdals kommun håller på att avstanna, främst tack vare positiva inflyttningssiffror, och troligen kommer behovet av hyresbostäder till överkomliga hyror att öka. En god tillgång på hyresrätter med god standard och rimliga hyror kan vara ett bra sätt för Ljusdals kommun att ytterligare öka inflyttningen. Hyresgäst­föreningen vill göra det enklare för folk att flytta till Ljusdal genom att verka för att det byggs fler hyresrätter.

Fler hem till en rimlig kostnad

Vi i Hyresgäst­föreningen Ljusdal tycker det är bra att Ljusdals kommun planerar för byggande av nya hyresrätter i Ljusdals tätort. Men vi vill samtidigt att kommunen och Ljusdalshem eller andra byggherrar strävar efter att hålla hyresnivån på en nivå som gör lägenheterna tillgängliga för alla Ljusdalsbor. Trähus kan byggas relativt billigt och ligger väl i linje med kommunens översiktsplan. Kommunen behöver ta fram en tydligare strategi som uppmuntrar lokala byggbolag att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Hyresgästernas boendekostnad påverkas i ganska stor utsträckning av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa på rimliga nivåer kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Ljusdal. I Ljusdals kommun ligger fjärrvärmepriset under riksgenomsnittet jämfört med andra kommuner. Taxorna för kommunala tjänster som vatten, avlopp och avfall ligger också på en god nivå. Även med elkostnader medtaget så har Ljusdalsborna en ganska bra situation när det gäller taxor och avgifter. För att undvika höga hyreshöjningar bör Ljusdals kommun avstå från att höja kommunala taxor och avgifter.

Boinflytande och kunskap ökar trygghet och integration

Boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Idag görs ett viktigt arbete av lokala hyresgäst­föreningar för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i kommunen bostadsområden. Bättre utemiljöer och säkrare trafiklösningar bidrar till ett attraktivare boende.

Boinflytandearbetet och det lokala engagemanget får också människor från olika kulturer att lära känna varandra. Oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån måste vi lära oss att leva tillsammans och med respekt för varandras behov och vanor.

En bättre planering och ökad insyn i hur avsatta resurser är tänkta att användas är ändå önskvärt. Överlag behöver informationen till hyresgästerna från kommunen och Ljusdalshem bli bättre. Bristande information leder till spekulationer, otrygghet och irritation hos hyresgästerna. Mer information och kunskap skapar förståelse och engagemang. 

Hyresgäster har också rätt till information och delaktighet när det kommer till renoveringar, ombyggnationer och nybyggnationer. Hyresgäst­föreningen vill därför se ett ökat inflytande för hyresgäster.

Stoppa dubbelbeskattningen

Ljusdals kommun tar ut en oskäligt hög borgensavgift av Ljusdalshem och kan delvis betraktas som en extra skatt för boende i allmännyttan. Den som är hyresgäst hos Ljusdalshem betalar årligen nästan 400 kr i extra skatt till kommunen genom den för höga borgensavgiften. Och det med redan skattade pengar.

Det har också förekommit att kommunen gjort större värdeöverföringar utöver borgensavgiften. Kommunpolitikerna har helt enkelt tagit pengar ur det allmännyttiga bostadsbolaget för att finansiera kommunala investeringar och verksamheter.

Hyresgäst­föreningen anser att alla Ljusdalsbor har samma ansvar att bidra till att finansiera välfärd och infrastruktur. Hyresgäst­föreningen vill därför avskaffa dubbelbeskattningen av hyresgästerna i Ljusdalshem.

Sälj inte allmännyttan

Ett allmännyttigt och kommunägt bostadsbolag som Ljusdalshem är det bästa bostadspolitiska verktyg en kommun kan ha. Allmännyttan kan användas för att bygga nytt, hålla nere bostadskostnaderna och skapa en attraktiv kommun. En försäljning av allmännyttiga hyresrätter ger ett kortsiktigt tillskott av kapital men försvagar bostadsbolaget långsiktigt.

För många av oss hyresgäster är allmännyttan också våra hem. Skräckexempel från till exempel Uppsala och Malmö, där privata fastighetsbolag köpt allmännyttiga bostäder, lyxrenoverat och chockhöjt hyrorna, gör oss säkra i uppfattningen att den bästa hyresvärden vi kan ha är Ljusdalshem.

Hyresgäst­föreningen i Ljusdal kräver

Hyresgäst­föreningen i Ljusdal kräver av kommunen att de för en aktiv bostadspolitik som gynnar nuvarande och tillkommande Ljusdalsbor. Vi vill särskilt lyfta fram fyra åtgärder:

  • Sälj inte allmännyttan!
  • Dubbelbeskatta inte hyresgästerna!
  • Satsa på boinflytande för ökad trygghet och integration!
  • Bygg billigare bostäder!

Det bostadspolitiska programmet är antaget av styrelsen för Hyresgäst­föreningen Ljusdal i maj 2016.