Hofors

Bostadspolitiskt program

Attraktivt hyresboende kan gynna kommunen

Tillgång på hyresrätter med god standard och rimliga hyror kan vara ett bra sätt för Hofors kommun att öka inflyttningen till kommunen. Att det som i Hofors finns ett välfungerande allmännyttigt bostadsföretag är en värdefull tillgång. Hyresgäst­föreningen i Hofors vill göra det attraktivt för folk att flytta till Hofors genom att verka för att hyresnivåerna hålls på en rimlig nivå.

Bostadsöverskott - och brist

Det råder fortsatt ett visst bostadsöverskott i Hofors och det drabbar hyresgäster med samma värd ekonomiskt genom att kostnaderna för de tomma lägenheterna belastar hyran. Risken finns att dessa ökade kostnader ska göra det än dyrare och därmed mindre attraktivt att bo i Hofors. För att inte detta ska ske anser Hyresgäst­föreningen att det är motiverat med statliga insatser för att hålla nere hyrorna i kommuner med bostadsöverskott.

Då det samtidigt med det generella bostadsöverskottet samtidigt är brist på boenden som är anpassade för äldre i Hofors efterfrågar vi i Hyresgäst­föreningen ökade insatser för att i första hand bygga om och anpassa befintliga bostäder. Sådana insatser kan samtidigt bidra till att minska bostadsöverskottet. Vi välkomnar därför Hoforshus insatser när det gäller ta fram fler äldreboenden.

Femte högsta VA-kostnaden i Sverige

Hyresgäst­föreningen vill att kommunen använder sitt inflytande i olika bolag och styrelser till att hålla hyresnivån på en nivå som gör lägenheterna tillgängliga för nuvarande och kommande Hoforsbor. Hyresgästers boendekostnad påverkas i ganska stor utsträckning av kommunens taxor och avgifter. Genom att hålla dessa kostnader på låga nivåer kan kommunen bidra till ett billigare och mer attraktivt boende i Hofors.

Hofors kommun har en längre tid legat högt på listor med jämförelser över kostnader för taxor och avgifter i olika kommuner. Mellan 2008 och 2013 höjdes avgiften för vatten och avlopp med 44 procent. Efter höjningen 2013 är nu avgiften för vatten och avlopp i Hofors den femte högsta i hela riket. Fjärrvärmen höjdes under samma tid med 27 procent. Konsumentprisindex för boende steg med 3.3 procent mellan 2008 och 2013. För att inte bidra till höga hyreshöjningar bör Hofors kommun säga nej till höga taxehöjningar i kommunfullmäktige och använda sitt inflytande i Hofors Vatten och Gästrike Vatten samt andra bolag till att dämpa avgiftshöjningar.

”För att inte bidra till höga hyreshöjningar bör Hofors kommun säga nej till höga taxehöjningar i kommunfullmäktige.”

Boinflytandet är vitktigt för trygghet och trivsel

Boinflytandearbetet fungerar väl och likaså samarbetet mellan Hyresgäst­föreningen och Hoforshus. Detta gynnar alla boende i Hoforshus. Bättre utemiljöer och säkrare trafiklösningar bidrar till ett attraktivare boende. Hyresgäst­föreningen tycker det är självklart att upprustningen av hyresbostäder i såväl allmännyttan som privatägda fastigheter sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande och har råd att bo kvar i sina hem även efter en renovering.

För Hyresgäst­föreningen är också trygghetfrågorna i boendet viktiga. Vi vet att boinflytande och hyresgästers möjligheter att påverka sin närmiljö bidrar till mer trygghet och trivsel i bostadsområdena. Idag görs ett viktigt arbete av de lokalt förtroendevalda i Hyresgäst­föreningen för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden.

Hyresrätter missgynnas av ROT-avdragen

Insatser behövs för att renoveringarna av hyresbostäder ska bli billigare. Tyvärr fördyras Hoforshus insatser av att de enligt gällande skattelagstiftning inte kan göra ROT-avdrag för sina hyresfastigheter.

Hoforsbor som äger sitt boende har under 2013 gjort ROT-avdrag på över 10 miljoner kronor. De senaste fyra åren för drygt 44 miljoner kronor. Boende i hyresrätter har inte fått en enda krona i ersättning för motsvarande arbeten. Detta är ett av flera exempel på en skattereglering som missgynnar hyrt boende. Vi i Hyresgäst­föreningen förväntar oss att politiker från Hofors lyfter fram behovet av ROT-avdrag även för boende i hyresrätt i sina kontakter med rikspolitiker.

”Vi i Hyresgäst­föreningen förväntar oss att politiker från Hofors lyfter fram behovet av ROT-avdrag även för boende i hyresrätt i sina kontakter med rikspolitiker.”

Hyresgäst­föreningen kräver

Hyresgäst­föreningen i Hofors kräver att Hofors kommun för en aktiv bostadspolitik som gynnar nuvarande och tillkommande Hoforsbor. Vi vill särskilt lyfta fram fyra åtgärder:

  • Att kommunens politiker ska verka för att det införs nationella stödåtgärder för kommuner med stora bostadsöverskott.
  • Att Hofors kommun använder sitt ägande i Gästrike vatten för att förhindra fortsatta ökningar av vattentaxan.
  • Att det skapas trygga boenden för äldre genom ombyggnad av befintliga bostäder.
  • Politiker från Hofors ska inom rikspolitiken verka för att ROT-avdrag införs även för hyresfastigheter.