Bollnäs

Bostadspolitiskt program

Hyresgäst­föreningen är en partipolitisk obunden folkrörelse. Vi värnar om rätten till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi har en ambition om en bostadspolitik som bidrar till jämlika och värdiga levnadsförhållanden samt goda uppväxtvillkor. Politiker och tjänstemän har redskap till förändring och vi vill med detta bostadspolitiska program belysa en del förändringar och förbättringar som krävs.

Boinflytande viktigt för individ och samhälle

För Hyresgäst­föreningen i Bollnäs är rätten till inflytande över boendet viktig. Boinflytande behövs för att öka gemenskapen och engagemanget runt om i stadens bostadsområden. Vi har ett bra samarbete med Bollnäs Bostäder där hyresgästernas har möjlighet att påverka sitt boende. Det är också vår uppfattning att Bollnäs Bostäder på längre sikt sparar pengar genom den ökade trivsel och därmed minskad skadegörelse om det finns ett fungerande boinflytandesamarbete mellan parterna. Vår ambition är ett fortlöpande samarbete kring boinflytande med samtliga större fastighetsägare i kommunen.

Rusta allmännyttan på hyresgästernas villkor

Idag finns ett stort ombyggnadsbehov i områden som domineras av bostäder byggda under miljonprogrammet. För Hyresgäst­föreningen är det viktigt att upprustningen dessa områden sker på hyresgästernas villkor så att de får inflytande över renoveringarna och har råd att bo kvar i sina hem även på sikt. Vi ser gärna att det finns färdiga rutiner och avtal kring förestående renoveringar mellan Hyresgäst­föreningen och övriga parter.

ROT-avdrag och avgifter

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att renovera hyresbostäder i Bollnäs, så väl i allmännyttan som i övriga hyresfastigheter. För hyresrätter fördyras renoveringsarbetet av att det enligt gällande skattelagstiftning inte är möjligt att göra ROT-avdrag för hyresfastigheter. Detta är något som på nationell nivå måste ändras, för att rustning av hyresbostäder ska kunna ske både socialt och ekonomiskt hållbart. Vi ser också att det är av yttersta vikt att kommunen håller taxeavgifterna på en skälig nivå för att inte fördyra boendet. Dessutom vill vi också se över borgensavgifter mellan allmännyttan och kommunen som innebär en extra avgift för samtliga hyresgäster i Bollnäs Bostäder.

Hyresgäst­föreningen Bollnäs anser

Hyresgäst­föreningen i Bollnäs kräver att Bollnäs kommun ska föra en aktiv bostadspolitik som gynnar nuvarande och tillkommande invånare i kommunen. Ett tydligt sätt att göra det är bland annat genom kommunens ägardirektiv till Bollnäs Bostäder och sitt ägande i olika bolag. Vi vill särskilt lyfta fram följande förslag:

  • Stärk arbetet med den kommunala politiken och verka för en aktiv dialog med kommunpolitikerna.
  • Öka hyresgästernas inflytande vid förändringar i deras boende och ha en aktiv dialog med bostadsbolagen.
  • Hyresgäst­föreningen Bollnäs ska öka sin lokala närvaro och lyssna in vilka frågor som hyresgästerna tycker är viktiga.