Fotograf: Erik Yngvesson
Erik Yngvesson
Smörslottsgatan i Björkekärr.

Stora skillnader mellan hyresvärdar i Västsverige

Hyresgäster hos de allmännyttiga, kommunägda, bostadsbolagen i Göteborgs-regionen är generellt mer nöjda med sina hyresvärdar än de som bor hos privata fastighetsägare. Däremot får både kommunala och privata värdar genomgående låga betyg när det gäller hyresgästinflytande.

Hyresgäst­föreningen i västra Sverige har under våren genomfört en stor medlemsundersökning för att få reda hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd och med skötseln av den vardagliga förvaltningen. Enkäten har genomförts av undersökningsföretaget Enkätfabriken och har besvarats av 9 793 hyresgäster. Eftersom samtliga tillfrågade hyresgäster är medlemmar i Hyresgäst­föreningen har det även funnits en kontrollgrupp med 2 000 icke-medlemmar för att säkerställa att resultatet är representativt.

Resultatet visar att hyresgäster hos de allmännyttiga bolagen generellt är mer nöjda med sina värdar än de som bor privat. I undersökningen får allmännyttan ett genomsnittligt index-värde på 64 på en index-skala från 1-100. Privatvärdarna däremot hamnar på ett genomsnittsvärde på 56.

– Alla tidigare undersökningar vi låtit genomföra visar på samma resultat; att allmännyttans hyresgäster är mer nöjda, säger Hyresgäst­föreningens regionchef Anna Lönn Lundbäck

– Ändå är det märkligt nog privatvärdarna som år efter år återkommer med de högsta hyreskraven just med hänvisning till den standard och förvaltningskvalitet de säger sig erbjuda.

Skillnaderna i nöjdhet varierar stort mellan bolagen. Hos de allmännyttiga bolagen hamnar Partillebo i topp, följt av Robert Dicksons stiftelse, Stenungsundshem och Varbergs Bostad. Lägst NKI-index har Öckerö Bostads AB. Bland privatvärdarna har Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS), Amlövs Fastighetsförvaltning AB och Källfelt Byggnads AB nöjdast hyresgäster medan Willhem hamnar längst ner på listan,

– Det är alldeles tydligt att det finns ett stort antal bolag som har en rejäl hemläxa att göra och som måste intensifiera sitt arbete för att höja boendekvaliteten och möta hyresgästernas berättigade krav. Men tyvärr ligger det nära till hands att tro att vissa bolag prioriterar ner kvalitetsfrågorna eftersom de på grund av bostadsbristen ändå får allt uthyrt, säger Anna Lönn Lundbäck.

Undersökningen visar också att såväl kommunala som privata värdar genomgående får anmärkningsvärt låga betyg när det gäller botinflytande. Cirka hälften av dem som svarat uppger att de bara är delvis eller inte alls nöjda med sitt inflytande över den egna lägenheten och den gemensamma boendemiljön.

– Ändå vet vi att när hyresgäster får ett reellt inflytande över sina hem och sin boendemiljö så blir de också mer nöjda med sin boendesituation i stort vilket gynnar alla parter. Det räcker inte med att få ett infoblad om vad fastighetsägaren planerar utan det handlar om att vara med och påverka och ha verkligt inflytande i frågor som rör det egna boendet, säger Anna Lönn Lundbäck.

– När det gäller inflytande har såväl allmännyttiga som privata bolag åtskilligt att leva upp till. Ska hyresrätten förbli en attraktiv boendeform är det för oss fullständigt självklart att hyresgästerna, de verkliga experterna på att bo, också har rätt till ett demokratiskt inflytande över sin egen livsmiljö.

Du hittar hela undersökningen och ytterligare material på www.dinvard.se