Lokala hyresgästföreningen Råslätt
Gabriella Sjöberg

Vad behöver Råslätt?

Den lokala Hyresgäst­föreningen bestämde sig tidigt för att vara med i påverkansarbetet och processen med planprogram för Råslätt. Nu finns ett förslag på hur hyresgästerna vill att planprogrammet ska utformas.

Vi har haft fokusgrupper med föreningsaktiva personer och arrangerat seminarium med två lokaler öppna och där hyresgäster även kunde delta via Zoom alternativt Facebook. Detta för att kunna samla in synpunkter utifrån rådande läget med Covid-19. Vi har även samlat in synpunkter via vårt webb-formulär och i olika digitala forum. Utöver detta har vi haft ett öppet digitalt möte med ansvariga politiker, för att lyfta hur vi hyresgäster vill att framtidens Råslätt ska se ut.

Är du intresserad av hållbar stadsutveckling på Råslätt kan du anmäla dig till vår arbetsgrupp!

Vi har valt att kategorisera och sammanfatta materialet utifrån de medskick och synpunkter vi fått in. Dessutom har vi fångat upp vilka frågor vi kan arbeta med i vårt boinflytandearbete tillsammans med Vätterhem, ett forum där vi driver och påverkar utvecklingen i vårt bostadsområde.

 

Tre områden hyresgästerna speciellt lyfter:

Ingen förtätning

Hyresgästernas uppfattning är att en förtätning av Råslätt inte skapar den hållbara stadsutveckling som området behöver. Däremot är många positiva till att se över befintlig bebyggelse och bygga på exempelvis en markparkering och där p-platser kan finnas i bottenplanet. Väl värt att beakta är den byggrätt som fortfarande finns kvar där den gamla vårdcentralen hade sina lokaler. En bra plats för att återskapa lägenheter på befintlig yta.

Vid byggnation behöver det främst byggas både små lägenheter, till en rimlig kostnad samt större lägenheter för de familjer som vill bo kvar, men som i dagsläget inte kan välja Råslätt eftersom det inte finns tillräckligt med stora lägenheter. Detta är problematiskt eftersom en viktig beståndsdel i hållbar stadsutveckling är att oavsett vart i livet man befinner sig, ska det finnas möjlighet att kunna leva och bo på ett område man trivs i.

 

Värna grönområdena

Grönområdena är viktiga för alla - boende på äldreboenden, familjerna och för skolorna. Många som besöker Råslätt imponeras av det vackra området med så mycket grönska. Detta är något att vara stolta över och att ytorna förvaltas och sköts om ordentligt. Ett citat från en hyresgäst som vi med fördel kan använda: ”Grönområden och kolonier måste bevaras på Råslätt! Villaägare har sin trädgård, vi Råslättsbor har våra grönområden. Det är vår trädgård.”

En majoritet av de hyresgäster som inkommit med underlag till oss, har tydligt påpekat att de ser att de föreslagna bussgatorna på två ställen genom ett i övrigt bilfritt och barnrikt område, är en väldigt dålig idé. 

 

Trygghet och gemenskap

Något som många hyresgäster och aktörer tagit upp i diskussionerna är bristen på fungerande förvaltning och ansvaret för densamma. När det råder ovisshet om vilka som har ansvaret och att de brister som påtalas inte åtgärdas, skapar det en bild av att stadsdelen som sådan är lågt prioriterad. Detta är bland annat en av de saker som lyfts i ”BoTryggt2030”, standard för trygghetshöjande stadsplanering.

Råslätt som stadsdel har två stora förvaltande aktörer på området. Det är Jönköpings kommun och Vätterhem. I dagsläget skapar detta förvirring, men också diskussioner om vilka som ska åtgärda exempelvis belysning, markytor/grönområden och otrygga miljöer. Vidare finns samma problembild gällande belysningen av gångtunnlar, möjligheten att sätta bilspärrar där fordon olovligen kör och andra trygghetshöjande åtgärder runt stadsdelen där kommunen har det förvaltande ansvaret. Detta är allvarligt då det direkt drabbar de boende. Just sådant här skapar otrygghet. Prioriterat bör vara att lösa problematiken med ett tydligt mandat till någon av parterna att sköta förvaltningen.