Regionstyrelsen
Emelie Gårdeler

Regionstyrelsen i Stockholm

Regionstyrelsen ansvarar för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige och leder regionens verksamhet mellan fullmäktiges möten.

Simon Safari
Foto: Emelie Gårdeler
Simon Safari

Regionstyrelsen har även ett särskilt ansvar för

  • regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi och organisationsutbyggnad
  • tillsyn över hyresgästföreningarnas och de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet
  • tillsyn över regionens expeditionsorganisation.

Regionstyrelsen i region Stockholm

Regionordförande
Simon Safari

Ledamöter i regionstyrelsen

Jaana Andersson
Jan Bagge
Jonas Carlsson
Carina Cedergren
Tidiane Diao
Susanne Edberg
Per Jansson
Jörgen Johansson
Ann-Margrethe Livh
Richard Samuelsson
Susanne Sjöblom
Jenny Wiklund

Kontakt: regionstyrelsen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Etik- och moralgruppen i region Stockholm

Regionstyrelsen i region Stockholm har inrättat en etik- och moralgrupp som har till uppgift att stödja föreningar och förtroendevalda att hantera konflikter och avvikelser mot våra stadgar och etiska regler.

Sammansättning

Gruppen består av sex representanter som är medlemmar i Hyresgästföreningen. Dessa väljs på på förslag av valberedningen. En av dessa utses som sammankallande efter konstituering. Vid behov och i de fall anställda tjänstemän är involverade i konflikt ska regionens personalchef adjungeras.

Kontakt: etik.moralstockholm@hyresgastforeningen.se