Regionstyrelsen i Stockholm
Foto: Salan Ahlgren
Främre raden från vänster: Susanne Sjöblom och Per Jansson. Andra rad: Anders Möller, Jörgen Johansson, Rose-Marie Roth. Längst bak: Jaana Andersson, Richard Samuelsson, Ann-Margarethe Livh och Jenny Wiklund.

Regionstyrelsen i Stockholm

Regionstyrelsen ansvarar för att genomföra de beslut som fattas av fullmäktige och leder regionens verksamhet mellan fullmäktiges möten.

Regionstyrelsen har även ett särskilt ansvar för

  • regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi och organisationsutbyggnad
  • tillsyn över hyresgästföreningarnas och de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet
  • tillsyn över regionens expeditionsorganisation.

Regionordförande
Susanne Sjöblom - Tillträtt 2022

Ledamöter i regionstyrelsen

Jaana Andersson
Jonas Carlsson
Carina Cedergren
Per Jansson
Jörgen Johansson
Ann-Margrethe Livh
Richard Samuelsson
Jenny Wiklund
Rose-Marie Roth - Tillträtt 2022
Kjell Lindmark - Tillträtt 2022
Anders Möller - Tillträtt 2022

Kontakt: regionstyrelsen.stockholm@hyresgastforeningen.se

Regionstyrelsens förslagslåda

Till regionstyrelsens digitala förslagslåda kan du skicka dina förbättringsförslag.   

Etik- och moralgruppen i region Stockholm

Regionstyrelsen i region Stockholm har inrättat en etik- och moralgrupp som har till uppgift att stödja föreningar och förtroendevalda att hantera konflikter och avvikelser mot våra stadgar och etiska regler.

Sammansättning

Gruppen består av sex representanter som är medlemmar i Hyresgästföreningen. Dessa väljs på på förslag av valberedningen. En av dessa utses som sammankallande efter konstituering. Vid behov och i de fall anställda tjänstemän är involverade i konflikt ska regionens personalchef adjungeras.

Kontakt: etik.moralstockholm@hyresgastforeningen.se