Våra viktigaste krav i valet
jan bagge

Liberalernas svar på våra frågor

Så här svarade Liberalerna

Ringa in ert svar och kommentera gärna.

1.     Har ert parti något bostadspolitiskt program för Solna för kommande mandatperiod? Om JaI så fall tar vi gärna del av det.

Inget specifikt bostadsprogram men vi skriver om bostäder i vårt handlingsprogram som finns på vår hemsida. https://solna.liberalerna.se/politik/kommunalt-handlingsprogram-2023-2026/

 

2.     Många, särskilt ungdomar, behöver någonstans att bo. Är ert parti beredda att satsa på att bygga hyresrätter till rimliga priser så att unga i Solna kan få en första bostad inom överskådlig tid?

Ja    Nej            Om Ja, hur många och beräknad hyra?

 

Ja, till bruksvärdeshyra. Signalisten upphandlar enligt lag och är med i samarbete för att hindra svartarbete och organiserad brottslighet (”Rättvist byggande”). Detta innebär att hus inte är billiga utan gedigna och hållbart byggda

Det byggdes nyligen studentbostäder (i folkmun kallat Senap och Ketchup) vid Västra skogen. Signalisten planerar också för fler bostäder.

 

3.     Signalisten renoverar ju många lägenheter. För de boende är det en stor påfrestning. Är ert parti beredd att ändra inriktning för att de boende skall kunna bo kvar både under och efter renovering?   

Ja    Nej            Kommentarer: 

 

När det gäller mindre renoveringar då det är möjligt att bo kvar så är svaret självklart ja. 

Gällande renoveringar så ser vi gärna att hyresgästen får större inflytande, där det är möjligt.

Vi tänker dock här att ni syftar på större renoveringar och då har det visat sig att många utnyttjar tillfället att byta bostad. 

I praktiken bor ju alla kvar. Om vi tar Ritorp som exempel flyttade folk till andra lägenheter i samma bestånd under renoveringstiden. Därefter valde många att stanna kvar i den nya lägenheten istället för att flytta tillbaka. Om man räknar enskilda lägenheter var det få som kom tillbaka. Räknar man i det totala beståndet var det lägre utflyttning än snittet i både övriga Signalisten och i jämförelse med övriga privata bestånd.

 

Kan ni tänka er att ompröva ännu ej påverkade renoveringar?  Ja    Nej

Det är viktigt att stamrenoveringar görs. Den tekniska livslängden på VA o dyl är viktigt att underhålla eftersom det blir otroligt kostsamt om man inte gör det, vilket inte kan ses som ett alternativ. 

 

4.     En omfattande hotellverksamhet har utvecklats i Storstockholm och även i Solna. Det gör att ett stort antal lägenheter inte kommer de köande i bostadsförmedlingen till del och gör också boendet osäkert och påfrestande för övriga boende (se bifogad utredning).  Är ert parti beredda att agera mot detta och i så fall hur?

Ja    Nej            

Vi svarar utifrån vad vi kan göra i Solna och då närmast handlar det om vår allmännytta och Signalisten har inga planer på att göra om fastigheter till lägenhetshotell. Ej heller i stadens andra fastigheter.

 

Hur? : 

Självfallet är detta en olycklig utveckling och vi kommer att se till att vårt parti nationellt bevakar frågan.

 

 

 

5.     Ombildningar och försäljningar av Signalistens hyresrätter är ett hot mot många hyresgästers möjligheter att bo kvar. Har ert parti några sådana planer inför mandatperioden?

Ja    Nej.  

Nej, vi har inga planer på det.

Kan ni garantera att detta inte kommer att ske?   Ja    Nej

Nej, eftersom det förutsätter att vi får egen majoritet.

Kommentarer: 

6.     Miljö- och klimatpåverkan är stor vid byggande. Vid nybyggnad krävs numera en redovisad livscykelanalys för att få byggnadslov. Vilka åtgärder vad beträffar klimatpåverkan vill ert parti genomföra under mandatperioden även avseende större renoveringar? Svenska bostäder kommer tex att göra livscykelanalyser även vid större renoveringar. 

Svar/kommentarer: 

Signalisten certifierar enligt Swedish Green Building Councils (SGBC) nivå silver, vilket är en god nivå. Att uppnå guld är en stor investering, vilket är anledningen till att den tyvärr inte är vanlig. 

Vi ställer oss positiva till livscykelanalyser.

 

 

 

Bilaga Svenska Bostäders nya underhållspolicy - se separat bilaga

 

Bilaga Rapport hotellverksamheten i Stockholms län

https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/stockholm/nyheter/hotellagenheter/

 

 

Bilaga: Tankar om hållbarhet vid renovering

Miljömässig hållbarhet - betyder att bevara fungerande strukturer i byggnaderna och hitta smarta energibesparande åtgärder. Att inte riva i onödan, utan att spara på både miljö och pengar. 

Social hållbarhet - innebär en målsättning att hyresgästerna om möjligt kan bo kvar både under och efter renovering/upprustning. Genom samråd ta vara på hyresgästernas kunskap och idéer samt ge dem inflytande på planerade åtgärderna i deras hem 

Ekonomisk hållbarhet - genom smarta åtgärder till rimliga kostnader få en sund och förutsägbar boende-/fastighetsekonomi för både hyresgäster och för Hyresvärd 

Teknisk hållbarhet – att renovering av stammar mm som genomförs görs med långsiktigt perspektiv för att förlänga fastigheternas livslängd och utan onödiga insatser utgå från befintliga system och strukturer som genom både nya och beprövade metoder förbättras och utvecklas. 

 

Bilaga  Tankar om Miljö vid renovering och underhåll

Underhåll och renovering ska göras utifrån strikta miljöhänsyn. Hus och lägenheter där fullt funktionell utrustning rivs ut och ersätts med ny är ofta ett ekonomiskt slöseri och innebär stora miljöavtryck. Man räknar med att vid stambyten och efterföljande radikal renovering av lägenheter, rivs ca 2 ton fullgod utrustning ut från kök och våtutrymmen i varje lägenhet och ersätts sedan med 2 ton ny utrustning. När man beräknar miljöavtrycket genom de produktionskostnader för energibehovet som krävs för att tillverka den nya utrustningen blir det betydande om man summerar. Därtill kommer miljöavtrycket från hela logistikkedjan som innebär att forsla 100-tals ton fullt funktionsduglig utrustning till deponi eller återvinning och sedan transportera den nya utrustningen till varje lägenhet och montera den. Att avgöra när utrustning är utgången måste ske på objektiv och saklig grund och utifrån hyresgästens behov och önskemål. Allt underhåll av befintligt boende (lägenheter) måste i första hand ske med hyresgästens medgivande, på ett sätt som inte rubbar hyresgästens boendekvalitet på ett avgörande otillbörligt sätt. För att uppnå de ratificerade miljömålen enligt Paris-avtalet, krävs större uppmärksamhet, engagemang och konkreta handlingar rörande miljö- och klimatfrågorna.  HGF-Solnas Miljögruppen genom. Lars-Erik Hallgren

 

 

*