Kvinna ser fundersam ut

Nominering och motionering i Norrland 2024

Snart är dags för 2024 år årsmöten och du som medlem har möjlighet att göra din röst hörd! Det kan du göra på många olika vis. Du kan gå på årsmöten och säg vad du tycker när du har chansen. Du kan ställa upp för ett uppdrag i till exempel en styrelsen eller en arbetsgrupp. Du kan skicka in en motion som är ett förslag på något som berör föreningen och innehåller ett konkret förslag för årsmötet att ta ställning till. Du kan nominera vilket betyder att föreslå en person till ett uppdrag i till exempel en styrelse. Läs mer hur du gör allt detta på den här sidan. Håll utkik i Hem & Hyra samt här på hemsidan för mer information om årsmötena och när de äger rum.

Alla nomineringar, kandideringar och motioner i region Norrland, oavsett nivå, skickas till Eva Lundquist. Eva är den regionala valberedningens ordförande och kommer skicka vidare nomineringen/kandideringen/motionen till rätt mottagare. Evas epost-adress är evalundquist2@gmail.com. Nedan kan du läsa om de olika rollerna som du kan nominera och kandidera till samt deadline att göra detta och motionera för de olika nivåerna. I den blå rutan till höger får du information om hur du skriver en nominering/kandidering och motion.

Lokal hyresgäst­förening

Alla medlemmar boende i den lokala hyresgäst­föreningens verksamhetsområde kan nominera och kandidera till den lokala hyresgäst­föreningens olika roller. Dessa roller är:
- Ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare
- Revisor/er och ersättare för dessa
- Valberedning

Det finns ingen deadline för när nomineringar och kandideringar ska vara inskickade utan de kan lyftas på årsmötet där du som medlem även kan lyfta andra frågor som du vill att den lokala hyresgäst­föreningen ska jobba med.

Hyresgäst­förening

Enskilda medlemmar samt lokala hyresgäst­föreningar i hyresgäst­föreningens verksamhetsområde kan nominera och kandidera till olika roller i hyresgäst­föreningen. Dessa roller är:
- Ordförande, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen
- Revisorer och ersättare för dessa
- Ledamöter och ersättare till regionens fullmäktige för ett år
- Ledamöter till stor/a förhandlingsdelegation/er
- Husombud.
- Valberedning

Då styrelseledamöter väljs för en tid av två år så varierar det mellan föreningarna vilka roller som är öppna för val i år. Nomineringar till ny föreningsstyrelse och revisorer ska lämnas till valberedningen senast en månad före årsmötets öppnande.

Lokal hyresgäst­förening och enskild medlem får väcka motion till årsmötet i den hyresgäst­förening som medlemmen tillhör. Motioner ska inlämnas till föreningsstyrelsen vid den tidpunkt föreningsstyrelsen bestämmer, dock senast en månad före årsmötet.

Region Norrland

Hyresgäst­förening, lokal hyresgäst­förening och enskild medlem får nominera och kandidera till region Norrlands olika roller. Dessa roller är:

- Ordförande, övriga ledamöter och ersättare i regionstyrelsen
- Revisorer och ersättare för dessa
- Valberedning

Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast två månader före fullmäktiges öppnande, det vill säga 20 februari. Hyresgäst­förening, lokal hyresgäst­förening och enskild medlem får väcka motion till fullmäktige i den region som de tillhör. Motion ska även det inlämnas till regionstyrelsen senast två månader före fullmäktiges sammanträde.