7 fragor

Så tycker Karlskogas partier i bostadsfrågorna

Hyresgäst­föreningen har ställt 7 frågor om en hållbar bostadsmarknad i Karlskoga till kommunens politiker. På denna sida kan du se hur de svarat. Här hittar du även Hyresgäst­föreningen Karlskogas bostadspolitiska program där du kan läsa om våra 7 punkter för en hållbar bostadsmarknad.

1. Vad krävs för att Karlskoga ska vara en attraktiv bostadsort både för dagens och morgondagens invånare?

Vänsterpartiet

Det krävs att det finns ett varierat utbud av lägenheter i olika områden med hyror som även de som inte har höga inkomster klarar av att betala.

Socialdemokraterna

Vi ska satsa på de som redan bor i Karlskoga men också erbjuda attraktiva boenden för de som vill flytta hit, samt planerar bostäder för olika skeenden i livet. T ex måste vi göra det möjligt för våra ungdomar att kunna flytta hemifrån och ha en egen bostad.

Miljöpartiet

Kommunen ska ta sitt grunduppdrag på allvar. En ordentlig satsning på att klimat- och miljöarbete kommer att ge en ny grön ekonomi som skapar både arbeten och en högre levnadsstandard.

Centerpartiet / Liberalerna / Moderaterna / Kristdemokraterna

Ett brett utbud av olika upplåtelseformer och prislägen i attraktiva områden, en bra skola, barnomsorg och ett rikt utbud av kultur-, fritids- och föreningsliv, rätt villkor för näringslivet att växa, skapat genom brett samarbete mellan alla parter.

Sverigedemokraterna

Att vi erbjuder bostadsformer som är anpassade utefter behov och efterfrågan, det vill säga alla grupper av människor i samhället - gammal som ung.

2.    Hur ska Karlskogahem verka och utvecklas för att vara kommunens verktyg i det kommunala bostadsförsörjningsuppdraget?

Vänsterpartiet

Karlskogahem har en väldigt viktig roll att fylla för de mänskliga rättigheterna som även gäller någonstans att bo. Karlskogahem ska ha ett varierat utbud av lägenheter och även kunna bygga nytt, men inte på bekostnad av att det gamla bostadsbeståndet säljs ut.

Socialdemokraterna

Karlskogahem är mycket viktigt och behöver fortsätta att utvecklas, med lägenheter för olika målgrupper, både för dagens och framtidens invånare. Det behövs avvägd balans både när det gäller att planera lägenheter i olika bostadsområden men också lägenheternas storlek.

Miljöpartiet

Karlskogahem behöver vara en bred och samhällsengagerad aktör på bostadsmarknaden i Karlskoga kommun. Utvecklingen bör inriktas på många olika typer av boenden inte bara dyra och spektakulära.

Centerpartiet / Liberalerna / Moderaterna / Kristdemokraterna

Karlskogahems fastigheter ska underhållas och utvecklas för nuvarande hyresgäster och nya attraktiva lägenheter behöver byggas för att Karlskogahem även i framtiden ska vara en konkurrenskraftig, attraktiv fastighetsägare både för dagens och kommande hyresgäster. Det ska finnas något för alla.

Sverigedemokraterna

Att de aktivt och målinriktat återinvesterar i nybyggnationer som möter efterfrågan.

3.   Vilka ekonomiska mål bör uppställas för Karlskogahem för att säkerställa en hållbar ekonomisk förvaltning samtidigt som alla Karlskogas bostadsbehövande ska ha råd att bo i Karlskogahems bostäder?

Vänsterpartiet

De ekonomiska målen som ska gälla måste ske i dialog med ägaren och Karlskogahem och där även Hyresgäst­föreningen får ha insyn. Vi behöver en bred dialog om vad vi som ägare vill med vårt kommunala bostadsbolag och vad dess främsta syfte är.

Socialdemokraterna

Karlskogahem ska bedriva verksamhet utifrån långsiktig ekonomisk hållbarhet och tillhandahålla bostäder för en bred massa.

Miljöpartiet

Mer resurser behöver läggas på underhåll och reparationer för att hålla bostäderna i gott skick så att de skapar livsglädje. Avkastningskravet på Karlskogahem bör slopas ochägardirektiven skrivas om så att det tydligt framgår att Karlskogahem har både ett socialt och ekologiskt ansvar för kommunens utveckling vid sidan av sitt egna ekonomiska ansvar.

Centerpartiet / Liberalerna / Moderaterna / Kristdemokraterna

Bolaget ska vara affärsmässigt och följa de lagar som styr dess verksamhet. Bolaget ska på egna meriter kunna bära kommande ekonomiska utmaningar och vara lönsamt över tid. Bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och ägaren ska inte ta utdelning om det kan leda till att bolaget inte kan hantera sin ordinarie verksamhet.

Sverigedemokraterna

Det är viktigt att erbjuda en bredd av olika standarder som möter efterfrågan.

4.   Hur ska hyresgästerna och övriga boende involveras i utvecklingen av Karlskogas bostadsområden?

Vänsterpartiet

För att få med människor i en dialog gällande deras boende måste människor känna att deras medverkan är viktig och att det är till gagn för alla, både den enskilda hyresgästen och bostadsbolaget. Se till att skaffa ambassadörer bland de boende, som värna och talar gott om sitt bostadsområde.

Socialdemokraterna

Hyresgästerna ska självklart vara med i dialog gällande både renovering och utveckling samt vid utveckling av nya bostadsområden.

Miljöpartiet

Genom utökad medborgardialog och med ett öppet sinne från bolagets ledning och medarbetare. Dialogen kan dock inte bara fokusera på vad de boende vill ha, utan måste också handla om vad som krävs för att skapa ett hållbart boende tillsammans.

Centerpartiet / Liberalerna / Moderaterna / Kristdemokraterna

Genom ett gediget boinflytandeinflytandearbete tidigt i ombyggnadsprocesser. Hyresgästerna ska ha stor möjlighet att påverka utformning och tillval och på så sätt påverka hyresnivå. Ett framgångsrikt boinflytande är en av nycklarna till ett lyckat projekt och att bolaget uppfattas som en attraktiv värd av de boende.

Sverigedemokraterna

Det är viktigt att ha breda medborgardialoger där många får komma till tals och ge sin syn på hur de vill att bostadsområdena kan utformas.

5.   Hur ska renoveringsbehoven i det befintliga bostadsbeståndet kunna mötas på hållbara premisser både för bostadsföretagen och de boende?

Vänsterpartiet

De boende måste givetvis få säga sitt när det gäller renoveringar av deras boende, och ges möjligheter att påverka hur stor renovering som ska göras. All renovering måste ske hållbart, både ekologiskt men även ekonomiskt så hyresgästerna har råd att bo i sina renoverade lägenheter.

Socialdemokraterna

Det är viktig med långsiktig planering av underhåll och renovering av bostadsbeståndet. Det är också viktigt att planerar utifrån ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Miljöpartiet

Genom långsiktig planering.

Centerpartiet / Liberalerna / Moderaterna / Kristdemokraterna

Genom en underhållsplan som bygger på att endast det som måste bytas, byts ut. Så undviks dramatiska hyreshöjningar samtidigt somansvar tas för miljön. Med dagens kraftigt stigande inflation med dramatiska pris-ökningar och leveransproblem på byggmaterial, något som försvårar lönsamhet i nyproduktionen.

Sverigedemokraterna

Det är viktigt att kostnaderna matchar efterfrågan och inte minst är självfinansierat utifrån karlskogahems finansiella struktur.

6.   Hur ska nybyggnation kunna tillskapas i Karlskoga till priser som alla bostadssökande har råd att flytta in i?

Vänsterpartiet

Alla tänkbara bidrag för ett hållbart byggande som går att söka ska givetvis sökas, det är det stora problemet att nybyggnationer blir så dyra att folk inte har råd att bo där när det är dags att flytta in. Allt planering inför nybyggen ska givetvis ske i dialog med Karlskogahem, hyresgäst­förening och ägaren.

Socialdemokraterna

Nybyggnationer behöver planeras efter den efterfrågan som finns både bland befintliga hyresgäster, för de som vill flytta hit men också planeras för att göra en rörlighet möjlig för kommunens invånare. Detta till priser som de bostadssökande har råd att betala.

Miljöpartiet

Nybyggnation kommer alltid att vara dyrt, men genom att skapa fler användningsområden och involvera fler intressenter i fler områden kan vi dela på kostnaderna på ett bättre sätt och få in fler samhällsnyttor på samma yta.

Centerpartiet / Liberalerna / Moderaterna / Kristdemokraterna

Hyresrätten är missgynnad som upplåtelseform. Problemet är inte att de kommunal bolagen bygger dyrt. Önskvärt vore att bolagen får lyfta momsen samt återinföra ett investerings­stöd. De kommunala bolagen borde inte omfattas av LOU, det skulle kapa kostnaderna, vilket är rimligt eftersom de kommunala bostadsbolagen verkar på samma villkor som de privata.

Sverigedemokraterna

Komplex fråga men det finns idag flera olika modeller av hus där kostnaderna i hyressättningen styrs utifrån dessa val.

7.   Vad innebär integration i Karlskogas bostadsområden för ditt parti och vad krävs för att integrationsarbetet ska nå framgång?

Vänsterpartiet

Integration för oss sker på ett jämlikt plan, att det finns en ärlig önskan om att mötas på halva vägen för att uppnå de gemensamma målen. Dialog är viktigt, vi behöver få med alla i integrationsarbetet, skaffa en gemensam bild av vad integration är och vad vi menar med den. Utan en gemensam syn på det kommer vi inte att nå målet.

Socialdemokraterna

Integration i bostadsområden måste ske på flera plan. Våra bostadsområden ska vara trygga och det ska finnas naturliga och gemensamma mötesplatser. Kommunen behöver ha ett helhetstänk när det gäller integration och där ska såklart även planering av bostäder och bostadsområden liksom övriga verksamheter ingå som en viktig del.

Miljöpartiet

Gemensamma insatser från alla. Det krävs att vi öppnar upp våra arbetsplatser för fler praktikplatser och nya medarbetare och att vi blandar bebyggelse och olika samhällsnyttor på olika platser i staden och det krävs att vi redan från förskolan till vuxnas lärande har tillräckligt med pedagoger som kan skapa goda förutsättningar för människor att hitta sin plats i samhället, oavsett ursprung.

Centerpartiet / Liberalerna / Moderaterna / Kristdemokraterna

Ge utanförstående rätt förutsättningar. Sydvästra delarna av Karlskoga är den största utmaningen. Riva och bygga nytt för att skapa liv och rörelse i området, att främja för lek och fritidsaktiviteter och också att få andra fastighetsaktörer att satsa. ”ESI-arbetet” ska bli framgångsrikt, vi måste avsätta medel för detta, vilket kan innebära en del obekväma och tuffa beslut.

Sverigedemokraterna

I grunden ska man inte fokuserar på etnicitet och förutsättningar. Karlskoga har varit en segregerad stad där fokus lagts på några få områden dit exempelvis många nyanlända erbjudits boenden. Karlskogahem har varit ansvarsfulla i sitt mottagande men fokus har inte motsvarat behovet av en bra integration.