Rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om dina rättigheter när Hyresgäst­föreningen behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av Hyresgäst­föreningen. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till personuppgifterna (ett så kallat registerutdrag).

Din rätt till tillgång innebär inte nödvändigtvis att du har rätt att få ut den handling som personuppgiften finns i, däremot har du rätt att få en begriplig och fullständig sammanställning av vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Din rätt till tillgång gäller endast personuppgifter om dig själv. Rätten till tillgång får inte inverka menligt på andra personers rättigheter och friheter vilket i praktiken innebär att till exempel andras personuppgifter kan komma att utelämnas i ett eventuellt registerutdrag. Rätten till tillgång gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Med vissa undantag gäller rätten till tillgång inte heller personuppgifter i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande.

Din rätt till rättelse 

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och kompletterade om du anser att de personuppgifter som Hyresgäst­föreningen har om dig är felaktiga, exempelvis uppgift om namn och adress.

Din rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis för det fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Din rätt att invända mot behandling 

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dinapersonuppgifter som g rundar sig p å dataskyddsförordningens artikel 6.1 e (behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse) eller artikel 6.1 f (behandling som är nödvändig för ändamål som rör Hyresgäst­föreningens eller en tredje parts berättigade intressen), inbegriperprofilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering om denna har ett samband med sådan direktmarknadsföring. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa utskick från oss.

Din rätt till dataportabilitet 

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och grundar sig på samtycke eller avtal har du rätt att i ett strukturerat allmänt använt ochmaskinläsbart format få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Tillsynsmyndighet 

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Mer information om hur det går till finner du på www.imy.se.

Hur du går till väga

Om du vill nyttja någon av ovanstående rättigheter är det enklast att du kontaktaross på dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se. Du kan också välja att skicka ett vanligt brev till Dataskyddsombud, Hyresgäst­föreningen, Box 7514, 103 92 Stockholm.

För att kunna hantera din begäran så fort som möjligt ber vi dig specificera vad din begäran gäller, samt om du är eller har varit medlem eller anställd hos oss. När vi mottagit ditt meddelande kan vi behöva kontakta dig för att bekräfta din identitet.

Du har rätt att få svar utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad från att vi mottagit din begäran. Beroende på hur komplicerad din begäran är och antalet inkomna begäranden kan tidsfristen förlängas med ytterligare två månader, men det får du i så fall besked om inom en månad från att vi mottog din begäran.

Mer information om hur Hyresgäst­föreningen behandlar personuppgifter finns att läsa här.