Corona
Hyresgästföreningen

Information om coronaviruset

Som ett led i att ta vårt samhällsansvar kring smittspridning av coronaviruset COVID-19 har Hyresgästföreningen beslutat att vidta åtgärder. Här kan du läsa mer om Hyresgästföreningens rekommendationer i samband med utbrottet av coronaviruset.

Information med anledning av coronaviruset COVID-19 

Informationen uppdaterad 2021-09-28 kl 10:30

Pandemiregler som upphör: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet från och med den 29 september

Förbundsstyrelsen beslutade

att: de pandemiregler som gäller kopplat till kvarterslokaler och utomhusaktiviteter upphör att gälla den 29 september.

Informationen uppdaterad 2021-07-26 kl 13:00

Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet från och med den 1 augusti

Förbundsstyrelsen beslutade

att: kvarterslokalerna från den 1 augusti under smittsäkra förhållanden öppnas upp även för uthyrning med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

att: följa rekommendationer för utomhusaktiviteter.

Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till 1 juni 2021. Beslut om att öppna kvarterslokarna med vissa premisser antogs den 9 juni.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader för bl.a. förenings och utomhusverksamhet: Från den 1 juli 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel högst 50 deltagare, förutsatt att det är säkert utifrån smittskyddssynpunkt.

För arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 3000 deltagare kan tillåtas (varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).

Privat uthyrning

De nya lättnaderna innebär att det är tillåtet för uthyrare att hyra ut en lokal för en privat sammankomst, till exempel en fest, för upp till 50 personer. Men fortfarande gäller att besökarna behöver följa de allmänna råden och rekommendationerna som att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

Varje kvarterslokalsansvarig som ska hyra ut lokalen måste därför innan uthyrning göra en bedömning på antalet deltagare som lokalen maximalt rymmer utifrån smittskyddssynpunkt. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortsatt befinner oss i en pandemi och att huvudregeln på högst 50 personer inte kan tillämpas överallt. Hänsyn till lokalens storlek måste därför beaktas. 

Kvarterslokalerna

 • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 50 deltagare
 • Ansvariga personer för kvarterslokalerna måste göra individuella bedömningar för hur många personer lokalen rymmer. Detta måste ske innan uthyrning eller annan typ av verksamhet bedrivs i lokalen.
   

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 50 personer närvarande.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som vistas i lokalen kan göra det på ett säkert sätt där vi följer rekommendationer om att hålla avstånd, vara friska och tvätta händerna ofta.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter ska ske i kvarterslokalerna, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd mm. och därför se till att ha god tid på sig.

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.

Förslag på möjliga aktiviteter

Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna bör t.ex. vara: förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar, fester mm. Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet

 • Utomhusaktiviteter kan samla upp till 600 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juli 2021 samla upp till maximalt 600 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juli kan bedrivas utomhus, med upp till 600 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra mm.) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang mm. är nu möjligt att genomföra i mindre grupper. Ytterligare förslag på utomhusverksamhet som är möjlig att arrangera finns på vår webbsida.

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.

Sprid informationen vidare!

Rekommendationerna och de nationella riktlinjerna för Hyresgästföreningen uppdateras löpande. Arbetet utvärderas fortlöpande och vid behov kan nya beslut behöva fattas av förbundsstyrelsen.

Alla uppmanas att sprida informationen vidare i sin förening och bland medlemmar och hyresgäster i sitt område.

 

-----------------------------------------

Informationen uppdaterad 2021-06-10 kl 13:20

Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen har den 9 juni 2021 fattat beslut om

-        att öppna kvarterslokalerna på följande premisser, från den 1 juni.

-        följande rekommendationer för utomhusaktiviteter.

Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till nu. Den verksamhet vi vanligen bedrivit i bostadsområdena har under 2020 och våren 2021 varit sparsam, i syfte att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader av restriktionerna för bland annat förenings- och utomhusverksamhet:

Från den 1 juni 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis åtta deltagare.

Om deltagarna anvisas en sittplats med tillbörligt avstånd emellan kan dock upp till 50 deltagare tillåtas.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.

Kvarterslokalerna

 • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 8 personer
 • I stora lokaler kan i undantagsfall fler personer samlas, sittande
 • Ingen uthyrning eller utlåning får ske till privatpersoner och lokalerna får inte, oavsett vem som lånar/hyr lokalen, användas till fester.

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 8 personer närvarande.

I de fall då det i en kvarterslokal finns utrymme att placera ut fler än 8 stolar med två meters avstånd, så kan antalet om 8 personer i undantagsfall överskridas.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall där deltagarna blir fler än 8, sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som sitter har stolar som kan placeras ut med två meters avstånd.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna till exdempel portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter skulle få ett deltagande med fler än 8 personer, i de lokaler som klarar avståndskraven, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd med mera och därför se till att ha god tid på sig. 

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.

Ingen uthyrning

Vid uthyrning av kvarterslokaler till privatpersoner kan Hyresgästföreningen inte ta ansvar för att rätt antal personer och avstånd hålls. Kvarterslokalerna bör därför användas endast till Hyresgästföreningens egen verksamhet – eller i samarbeten med andra organisationer (till exempel ABF, PRO, med fler), på sådant vis så att våra förtroendevalda och/eller anställda kan ta fullt ansvar för lokalernas användning och för att riktlinjerna följs.

Oavsett vem som använder lokalen kan den inte användas till fester. Restriktionerna om antal deltagande ska gälla vid alla tillfällen.

Anställd personal ska heller inte använda kvarterslokalerna.

Förslag på möjliga aktiviteter

Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna under dessa premisser bör till exempel vara:

förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar mm.

Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet

 • Utomhusaktiviteter kan samla upp till 100 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juni 2021 samla upp till maximalt 100 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna till exempel portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juni kan bedrivas utomhus, med upp till 100 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra med mera) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang med mera är nu möjligt att genomföra i mindre grupper. Ytterligare förslag på utomhusverksamhet som är möjlig att arrangera finns på vår webbsida (pdf).

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.

Digitala möten och aktiviteter

 • Digitala möten och verksamheter rekommenderas fortsatt
 • IT-support finns nu för föreningar

Även om möjligheten från den 1 juni finns för att öppna kvarterslokalerna och ha viss verksamhet i dem och utomhus, så bör det fortsatt rekommenderas att när så är möjligt hålla digitala möten, utbildningar och kurser, studiecirklar, med mera.

Stöd för att använda Teams (Office 365) finns genom till exempel digitala kurser i hur man kan ha möten och använda Teams. Antalet licenser har också ökat och ska inom kort kunna ges till alla föreningsordföranden, för att underlätta just digitala möten.

IT-support för föreningar

Från maj månad finns nu även it-support för Hyresgästföreningens förtroendevalda:

Mejla itservicedesk@hyresgastforeningen.se, om du behöver stöd och hjälp med till exempel digitala förenings- och styrelsemöten med mera.

Informationen uppdaterad 2021-06-02 kl. 13:45

Tillsvidare har vi stängt kontoren för alla externa besökare och vi rekryterar inte medlemmar fysiskt. Du får gärna kontakta oss via telefon, e-post eller genom hemsidan.

Som ett led i att ta vårt samhällsansvar kring smittspridning av coronaviruset COVID-19 har Hyresgästföreningen beslutat att vidta en rad åtgärder. Hyresgästföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi fattar löpande beslut i enlighet med dessa. Denna sida uppdateras kontinuerligt. 

Här kan du läsa svar på vanliga frågor. Dessa är uppdelade i tre delar: 

 1. Hyresgästföreningens hantering
 2. Hyresgästföreningens arrangemang
 3. Vanliga frågor från hyresgäster 

1. Hyresgästföreningens hantering

 

Vad gör ni för era medlemmar och andra hyresgäster i Sverige under denna kris som Coronaviruset orsakar? 

Hyresgästföreningen har 538 000 medlemmar i Sverige. Det ger oss stora möjligheter att organisera medborgare som vill hjälpa till i den pågående coronakrisen. Därför ställer vi nu om vår organisation för att mobilisera lokala hjälpinsatser till de riskgrupper som i dagsläget inte kan leva sina liv som vanligt.

Som god granne kan du få hjälpa till med olika saker. Det kan vara allt från att handla matvaror, gå ut med hunden, slänga sopor, hämta paket och viktiga mediciner – eller bara fråga hur någon mår.

Gå in på www.godagrannar.nu och läs mer.

Om jag hamnar i karantän flera veckor kommer jag inte kunna betala hyran. Vad gör ni för att hjälpa oss hyresgäster?

Ekonomi och trygghet hotas för många av landets hyresgäster. Vi ser nu framför oss de högsta varslen sedan finanskrisen 2008 och en ökad oro sprids just nu över att inte kunna betala hyran i tid eller inte alls, på grund av ett eventuellt inkomstbortfall. Hyresgästföreningen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka tryggheten för hyresgästerna:

 1. Vi har skickat brev till alla hyresvärdar där vi uppmanar att inte säga upp hyreskontrakt under coronakrisen.
 2. Vi för en löpande dialog om våra förslag och krav med regeringen och hyresvärdarnas branschorganisationer.
 3. Vi har startat www.godagrannar.nu för att hjälpa hyresgäster som isoleras i sina hem.
 4. Vi har tagit fram corona-relaterad information för hyresgäster på 9 olika språk.
 5. Vi har tagit fram förslag på reformer för att skydda landets hyresgäster, bland annat:
 • Inrätta en statlig hyresfond med öronmärkta pengar till hyresgäster som inte kommer kunna ha råd att betala hyran.
 • Höj, tillgängliggör och gör det lättare att få bostadsbidrag.
 • Öka resurserna till försäkringskassan och kommunernas socialtjänster för att möta anstormningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag/bostadstillägg. 
 • Hyresrabatter/Hyresfria månader så länge Coronakrisen pågår.
 • Hyreshöjningar rabatteras eller skjuts fram till dess att Coronakrisen är över.
 • Stopp för uppsägningar/vräkningar under coronakrisen.

Hur hanterar Hyresgästföreningen utbrottet av coronavirusets risker?

Vi har tillsatt en särskild ledningsgrupp som träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar.

Under perioden fram till 31:a december stängs kontoren för alla externa besökare och vi rekryterar inte medlemmar fysiskt. Du får gärna kontakta oss via telefon, e-post eller genom hemsidan.

Även om vi begränsar fysiska möten fortsätter Hyresgästföreningens verksamhet och medlemsservice.

Hur hålls medlemmar och förtroendevalda informerade om läget?

Vi uppdaterar löpande informationen på den här sidan, www.hyresgastforeningen.se/corona.

 

2. Hyresgästföreningens arrangemang

Kommer Hyresgästföreningen att ställa in större arrangemang?

Möten och event med fler än 50 deltagare har ställts in, i enlighet med rådande rekommendationer. Vi rekommenderar även att möten med färre än 50 deltagare genomförs digitalt eller över telefon. 

Kommer årsmöten genomföras?

De föreningar och regioner som inte genomfört sina årsmöten skjuter upp dessa tills det är möjligt att genomföra fysiska möten igen. Regionerna ges möjlighet att genomföra digitala möten där det finns demokratiska förutsättningar. Förbundsstämman som skulle genomföras i juni har ställts in med förhoppning om att vi ska kunna genomföra den så snart det är möjligt.

Kan jag använda kvarterslokaler som hanteras av Hyresgästföreningen? 

Med riktlinjerna som kom i juni 2021 från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 8 personer närvarande.

I de fall då det i en kvarterslokal finns utrymme att placera ut fler än 8 stolar med två meters avstånd, så kan antalet om 8 personer i undantagsfall överskridas.

Hyresgästföreningen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslutet kan komma att omprövas.
 
Vi rekommenderar ansvariga för kvarterslokaler som tillhör riskgrupp eller är oroliga för smittspridning att inte genomföra arbetsuppgifter som innebär nära kontakt med andra. 

3. Vanliga frågor från hyresgäster 

Jag är rädd för att bli smittad av mina grannar, vad kan jag göra?

Generellt gäller att följa rekommendationer för god handhygien. Om du är orolig för att du kan ha smittats, kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 eller www.1177.se.

Just nu har vårdguiden hög belastning. De har gått ut med nya direktiv om att du endast ska söka vård om du:  

 • Plötsligt blir mycket sämre.  
 • Får andningsbesvär även när du vilar. 

Behöver jag städa eller hantera mina sopor på något särskilt sätt?

I ett hushåll där någon smittats av det nya coronaviruset räcker det att man städar så som man gör i normala fall. Det räcker att använda vanliga rengöringsmedel som säljs i butik. Du kan hantera ditt hushållsavfall, exempelvis använda pappersnäsdukar, som vanligt. Dessa rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten.

Vågar jag använda den gemensamma tvättstugan?

Det finns inga särskilda rekommendationer när det gäller gemensamma tvättstugor. Som vanligt är det viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit. Det finns inga särskilda krav på hyresvärdar att städa oftare eller på ett annat sätt nu men många sätter ändå in extra resurser för detta.

Jag är rädd för att bli sjuk. Måste jag släppa in hyresvärdens personal för besiktning eller arbeten?

Om din hyresvärd informerat dig i tid om att de behöver komma in i din lägenhet, eller om ni bokat in ett arbete, kan du inte utan vidare hindra hyresvärdens personal från att komma in i din lägenhet. Om du är orolig för att bli smittad kan du naturligtvis ta kontakt med hyresvärden och se om ni kan ändra datum för besöket. Du kan också undvika nära kontakt genom att vara i ett annat rum, eller tillfälligt lämna lägenheten, när de ska komma till dig.

Kan hyresvärden vägra att åtgärda fel i min lägenhet med hänvisning till att undvika spridning av coronaviruset? 

Det beror på vad det är för fel. Akuta fel som vattenläcka eller maskiner som inte fungerar som kyl, frys eller värme måste åtgärdas så snabbt som möjligt och hyresvärden kan antagligen inte undkomma detta genom hänvisning till coronaviruset. För icke-akuta fel som ommålning, lagning av en spricka i vägg, ett fönster som inte går att öppna eller liknande får man räkna med att det kommer att skjutas upp. 

Om jag blir av med arbetet, måste jag fortsätta betala hyran? 

Om du vet med dig att du inte kommer kunna betala hyran är det väldigt viktigt att du omedelbart tar kontakt med din hyresvärd och berättar det. Vi förstår att det kan kännas jobbigt men eftersom det finns stora risker med att inte betala hyran måste du agera. Om du och din hyresvärd inte kan komma överens kan du som är medlem kontakta vår rådgivning på 0771 443 443 för mer råd.

På Konsumentverkets webbplats kan du hitta fler råd som gäller din privatekonomi: Konsumentverket/ekonomiska problem

Kan en hyresvärd ge hyresrabatter eller hyresfria månader?

Ja, det står hyresvärden helt fritt. En hyresrabatt behöver inte förhandlas med Hyresgästföreningen. Vår medlemstidning har skrivit om två hyresvärdar som gör detta i Västsverige. Läs artikeln här.

Vi arbetar för att fler hyresvärdar ska erbjuda hyresrabatter under coronakrisen.

Kan en hyresvärd ge möjligheten att skjuta upp en del av eller hela hyran under en period?

Ja, det står hyresvärden helt fritt. Det behöver inte förhandlas med Hyresgästföreningen.

Får hyresvärden tillfälligt höja hyran för att den har fått högre driftskostnader p.g.a. coronaviruset? 

Nej. Den senast förhandlade hyran gäller.  

Om jag måste vara hemma hela dagen, gäller andra regler för hur jag får använda lägenheten, t.ex. angående att spela musik eller titta på TV? 

Nej, vanliga regler gäller. Det innebär att det ska vara tyst i lägenheten under sovtiderna och även i övrigt visa hänsyn till dina grannar genom bl.a. att spela musik på en hänsynsfull ljudnivå. 

Får hyresvärden begränsa hur vi använder allmänna utrymmen och utsidan för att förhindra smittspridning? 

Nej. Hyresvärden får sätta upp ordningsregler men kan t.ex. inte förbjuda er från att använda tvättstuga eller uteområden med hänvisning till smittspridning. 

Jag har hört att man har rätt till ersättning för den tiden saker inte fungerar i hyresrätten, t.ex. en trasig spis. Blir jag av med rätten till ersättning för att hyresvärden inte kan reparera trasig utrustning p.g.a. corona? 

Nej. Rätten till ersättning räknas från första dagen du anmälde problemet till dess att problemet åtgärdas. Det finns ingen anledning att anta att du inte skulle ha rätt till ersättning bara för att hyresvärden inte vill reparera. 

Kan jag bli uppsagd från min lägenhet för att jag har corona och då är en smittorisk för andra. 

Nej. Det är inte ett giltigt skäl för uppsägning.  

Måste jag fortfarande gå till domstol eller hyresnämnd under coronatider? 

Ja. Om du inte har läkarintyg måste du fortfarande gå till domstol. Om du är orolig kan du höra av dig till domstolen och se om de kan skjuta upp det. Det är farligt att bara strunta i att komma; domstolen kan besluta sig för att avgöra frågan i din utevaro så att din sida av saken inte kommer fram.
 
De olika nämnderna kan göra på lite olika sätt för att minimera risken för smittspridning. Här är några exempel på åtgärder:  

 • Nämnderna försöker hålla sammanträden i större sammanträdessalar, så att man kan sitta spritt.
 • Parter, ombud och vittnen kan vara med på video eller telefon men man gör en bedömning i varje enskilt fall.
 • När den gäller intresseledamöter ska dessa delta fysiskt. Nämndledamöter över 70 år kallas inte och ledamöter som tillhör riskgrupper ombes informera om det.
 • Ärenden som innebär besiktningar, dvs. åtgärdsföreläggande och hyressättningstvister skjuts upp till tidpunkter längre fram. När tidpunkten närmar sig gör man en ny bedömning.
 • Självfallet görs även en bedömning av hur brådskande ärendet är. 

För att vara helt säker bör man kolla med den nämnd som är aktuell i det enskilda fallet. 

Jag har inte fått svar på mina frågor, var kan jag höra av mig?

Om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst kan du kontakta vår rådgivning (endast för Hyresgästföreningens medlemmar) på 0771 443 443 eller radgivningen@hyresgastforeningen.se.

Om du har frågor om Coronaviruset kan du ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. De svarar på generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. Om du är orolig för att du kan ha smittats, kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 eller www.1177.se.