Surahammar

Bostadspolitiskt program för Surahammar kommun.

 

Mål
Hyresgästföreningen arbetar gemensamt för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad, samt för att garantera kommunens hyresgäster ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Verksamheten, som ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitisk obunden, ska främja och slå vakt om hyresgästernas intressen samt bidra till förståelse och samverkan mellan boende. Hyresvärdarna gemensamt med Hyresgästföreningen tar till vara på hyresgästernas framtida inflytande över bostaden och bomiljön.

Hyrespolitiska mål
Hyran ska bestämmas med utgångspunkt för självkostnaden i effektivt förvaltade allmännyttiga bostadsbolag. Hyresgästen ska ha inflytande över hyressättningen och deras värderingar ska slå igenom vid värderingar av olika lägenheters bruksvärde. Det individuella bostadsstödet ska ge alla möjlighet att efterfråga en bostad efter behov.

Boinflytande
Hyresgästföreningen och Surahammar kommuns bostadsföretag Surahammarshus, samt privata värdar bör gemensamt eftersträva att avtal om boinflytande upprättas där hyresgästerna i sitt eget bostadsområde har inflytande över både sin bostad och bomiljö i kollektiv och individuell form. Avtal om samråd och information mellan hyresvärdar och Hyresgästföreningen, samt beslutsrätt för den lokala Hyresgästföreningen i bostadsområdet inom ramen för beslutande avtal. Detta är positivt för de boende och ökar både trygghet och kvaliteten på boendemiljön.

Surahammar behöver en bostadsförsörjningsstrategi
Hyresgästföreningen har en vision om ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. För att skapa ett gott boende måste vi även planera för framtidens hyresgäster. Var ska Surahammars ungdomar bo när det är dags att flytta hemifrån? Var ska de äldre som säljer sina villor ta vägen? I Sverige har kommunerna ett stort ansvar för bostadsförsörjningen. Men trots att Surahammar enligt lag bör ha en aktuell bostadsförsörjningsstrategi finns ingen sådan. Hyresgästföreningen anser att bostadsfrågan förtjänar att komma högre upp på den lokala politiska dagordningen i Surahammar och anser därför att kommunen bör upprätta en strategi för bostadsförsörjningen.

Tre krav från Hyresgästföreningen i Surahammar
Vi kräver att politikerna lyssnar och föreslår följande

• Frys de kommunala taxorna – håll nere hyrorna

• Ökat hyresgästdeltagande leder till ökad trygghet – satsa på boinflytande.

• Kommunen ska upprätta en bostadsförsörjningsstrategi