Ung kvinna flyttar in

Renovera Sverige

Renoveringsbehovet i Sverige har nått en kritisk nivå. Miljonprogrammet behöver totalrenoveras. Ska vi nå klimatmålen behöver bostäderna dessutom energieffektiviseras. Frågan är hur det ska finansieras? Många hyresgäster klarar inte hyreschocken efter en renovering. Hyresgästföreningen föreslår därför paketet Renovera Sverige.

Renoveringspaket för Sverige

Renovera Sverige är ett paket av reformförslag med syftet med att skapa trygghet för hyresgäster och en finansieringsmiljö som stärker aktörer med långsiktig och hållbart perspektiv på renovering och förvaltning.

renoveringsbehov
  • Paketet sänker hyran för en vanlig hyresgäst med ungefär 1 200 kronor i månaden efter en renovering.
  • Paketet möjliggör energieffektivisering och renovering på svagare marknader och förstärker möjligheten för löpande underhåll av bostäder. Allt medan stor flexibilitet medges för fastighetsägare.
  • Paketet gynnar hållbara miljörenoveringar samtidigt som incitamenten till att genomföra onödiga renoveringar som hyresgästerna inte vill ha minskar.

Se webbinariet om rapporten

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

infasad hyra

Infasad hyra gör att fler kan bo kvar 

Ett krav på infasning av all ny hyra införs, där hyror inte tillåts höjas mer än fem procent utöver den årliga justeringen. Hyreshöjningar utöver det ska fasas in till dess att den nya hyran är nådd. Infasningen görs som en rabatt gentemot bruksvärdeshyran. Rabatten tillfaller befintliga hyresgäster, nya hyresgäster berörs inte av infasningen utan betalar den nya hyran direkt.

renoveringsstöd

Renoveringsstöd för långsiktigt ägande

Ett stöd vid omfattande renovering införs. Stödet syftar till att underlätta renovering och infasning av ny hyra. Stödet gynnar långsiktiga ägare med en försiktig renoveringsstrategi och tillgängliggör fler lägenheter för den kommunala kön eller för fördelning av sociala skäl. 


Så mycket kostar renoveringsstödet

År 2023 kommer cirka 34 000 hyreslägenheter genomgå en större renovering. Får alla lägenheter det maximala stödet (utan miljöbonus) uppgår kostnaden då till totalt 760 miljoner. Renoveringarna och behovet av renoveringsstöd minskas efter hand och mot slutet av 2020-talet beräknas stödet kosta cirka 250 miljoner årligen. 

hyrans andel av inkomsten

Stödet täcker 40 procent av infasningsförlusten, kostnaden för infasning som uppstår av skillnaden mellan den nya hyran och den rabatterade hyran som ska betalas fram till dess att den nya hyran har fasats in. Givet fem procent årlig avkastning så motsvarar stödet halva infasningsförlusten efter sex år. 

Miljöbonus för återbruk 

För att möta klimatmålen behövs kraftfulla åtgärder som minskar användningen av energi och naturresurser. Därför föreslås i paketet en utökad miljöbonus för hållbara renoveringar, som i stället för 40 % täcker 50 % av infasningsförlusten, och därmed kan stimulera renoveringar som nyttjar återbrukat material eller på annat sätt extra miljövänliga lösningar. 

Energieffektivisering för att klara klimat- och energikrisen

Att energieffektivisera våra bostäder gör det lättare att klara stigande elkostnader och framtida energikriser. Energieffektivisering gör också skillnad för klimatet. Men alla investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma är inte per automatik företagsekonomiskt lönsamma. Därför vill vi se att det nuvarande stödet för energieffektivisering, som saknar finansiering sedan höstbudgeten 2021, finansieras på nytt.  

reformpaket fem fördelar

Moms på hyra sänker renoveringskostnaden

Paketet innehåller även ett förslag om låg moms på hyran. En låg moms sänker kostnaden för omfattande renoveringar avsevärt och underlättar genomförandet av nödvändiga renoveringar i hyreshus på svaga marknader. Reformen beräknas kosta ca 15 miljarder årligen.

Skattefria periodiseringsfonder underlättar löpande underhåll

Periodiseringsfonder, eller skattefria underhållsfonder underlättar för bostadsbolag att sköta löpande underhåll på ett mer effektivt sätt. Dagens periodiseringsfonder tillåter företag att fondera överskott i fem år mot en avgift, för att täcka framtida underhållskostnader. Fonderingstiden föreslås förlängas till tio år för att bättre passa med livslängden på material och vitvaror i bostäderna. Avgiften föreslås tas bort för att uppmuntra till nyttjande av fonderingssystemet. 

Förstärkt bostadsbidrag för ökat trygghet vid renoveringar

En förstärkning behövs bland annat för att säkerställa trygghet i boendet i samband med renoveringar. Inkomstgränserna behöver vidgas för att uppdatera gränserna till inkomstutvecklingen. Därtill behöver systemet säkras mot automatiska nedskärningar och problemet med återbetalningskrav åtgärdas.