Barn och hund i cykelkorg.
Arkiv
Barn och hund i cykelkorg.

Hållbarhetsrapport 2020

Hyresgäst­föreningens Hållbarhetsrapport 2020 är en del av Verksamhets­berättelse med årsredovisning 2020.

Från och med 2017 är krav på hållbarhetsrapportering införd i årsredovisningslagen, vilket även omfattar Hyresgäst­föreningen. Detta avsnitt avser koncernens hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla hållbarhetsupplysningar i frågor som rör följande fyra områden:

  • Miljö
  • Sociala förhållanden och personal
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption

Hyresgäst­föreningen har därför gått igenom relevanta policys, granskningsförfaranden, resultat av policys, och väsentliga risker inom de fyra områdena som återfinns på sidorna.

De delar där organisationen har störst påverkan när det gäller hållbarhet är Miljö, här har vi valt att fokusera på koldioxidutsläpp för våra resor, och Sociala frågor och personal, här har vi valt att fokusera på arbetsmiljö och friska medarbetare.

Områdena Respekt för mänskliga rättigheter och Motverkande av korruption har vi valt att behandla tillsammans och fokusera på Hyresgäst­föreningens kapitalplaceringar eftersom Hyresgäst­föreningens ordinarie verksamhet bedrivs inom Sveriges gränser där vi bedömer att dessa frågor inte utgör någon väsentlig risk för Hyresgäst­föreningen.

Hyresgäst­föreningen gör bedömningen att samma områden är relevanta för oss att titta på i hållbarhetsrapporten.

Rapporten finns i sin helhet som pdf här brevid.